คณะเภสัชฯ จัดกิจกรรม “The Annual Pharmacy Internship Report 2016” ตอบโจทย์ความเป็นนานาชาติของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มข.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดให้มีโครงการฝึกงานต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ต้องออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ในทุกปีการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพเภสัชกรรมในต่างประเทศ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 90 คน เข้าร่วมฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ณ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานในต่างประเทศ กว่า 22 แห่ง จาก 8 ประเทศ อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศโปรตุเกส ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 ณ หอประชุมอาคาร...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดให้มีโครงการฝึกงานต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ต้องออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ในทุกปีการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพเภสัชกรรมในต่างประเทศ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 90 คน เข้าร่วมฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ณ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานในต่างประเทศ กว่า 22 แห่ง จาก 8 ประเทศ อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศโปรตุเกส ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 ณ หอประชุมอาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ จึงจัดให้มีกิจกรรมภายใต้ชื่อ “The Annual Pharmacy Internship Report 2016” เพื่อให้นักศึกษาผู้ออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพตามโครงการ ได้นำเสนอผลการฝึกงานต่างประทศ และรับฟังความเห็นหรือผลสะท้อนจากแหล่งฝึกปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพ รวมถึงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยในอนาคต ภายในงานเป็นการกล่าวต้อนรับคณาจารย์จากแหล่งฝึกต่างประเทศ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ตามโครงการ โดย รศ.ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และกล่าวรายงานการจัดกิจกรรม โดย ผศ.ดร.เยาวเรศ  ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งในโอกาสนี้ คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ชาวต่างประเทศจำนวน 9 ท่าน เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย Professor Motoko Kanke ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์พิเศษจากประเทศญี่ปุ่น, Professor Dr.Anake KIJJOA จาก University of Porto ประเทศโปรตุเกส, Professor Kouichi Nakagawa จาก Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น, Professor Kinzo MATSUMOTO จาก University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น, Professor Itsuko  ISHII จาก Chiba University Hospital ประเทศญี่ปุ่น, Professor Hisakazu OHTANI และ Ms.Junko Shimane จาก Keio University ประเทศญี่ปุ่น, Professor Yoko KUBOTA จาก Nihon Pharmaceutical University ประเทศญี่ปุ่น และ Ms.Sachiko OHTSUKA จาก Kozakura Pharmacy ประเทศญี่ปุ่น

หลังจากนั้นจึงเป็นการนำเสนอผลการฝึกงานต่างประเทศจากนักศึกษา จำนวน 32 คน จากแหล่งฝึก16 แห่งจาก 5 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฟินแลนด์ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศโปรตุเกส โดยแบ่งออกเป็นสาขาเภสัชศาสตร์ จำนวน 7 แห่ง และสาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ จำนวน 9 แห่ง และมีนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมถึงคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 100 คน

Link ภาพกิจกรรม CLICK

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

แบบประเมินฯ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 2556
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานประชุม เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม"
คณบดีพร้อมผู้บริหารต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UMP ประเทศอินโดนีเชีย
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Saga University ประเท...

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About kantwu