สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (ภาคปกติ) เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เภสัชกรรมคลินิก (Clinical Pharmacy) ดาวน์โหลด แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในรูปแบบ PDF . ปรัชญาหลักสูตร มุ่งผลิตมหาบัณฑิต ให้สามารถเป็นทั้งนักปฏิบัติ และพัฒนางาน รวมทั้งทำงานวิจัย ด้านเภสัชกรรมคลินิก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้อง กับความพร้อม ของโรงพยาบาล และความต้องการของประเทศ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม...

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (ภาคปกติ)
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เภสัชกรรมคลินิก (Clinical Pharmacy)

ดาวน์โหลด แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในรูปแบบ PDF

.

ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งผลิตมหาบัณฑิต ให้สามารถเป็นทั้งนักปฏิบัติ และพัฒนางาน รวมทั้งทำงานวิจัย ด้านเภสัชกรรมคลินิก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้อง กับความพร้อม ของโรงพยาบาล และความต้องการของประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
• มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ ในงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

หลักสูตร
• แผน ก  เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต เน้นการวิจัยด้วยการทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
. แผน ข. เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ทำการศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต

รูปแบบการศึกษา

หลักสูตรได้มีการปรับเพื่อให้เหมาะสม กับทั้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา และเรียนแบบ สะสมหน่วยกิตชุดวิชา โดยการเรียนแบบไม่เต็มเวลานี้ ข้าราชการหรือพนักงานบริษัท สามารถศึกษา ได้โดยไม่ต้องลาศึกษาต่อ โดยเก็บคะแนนจากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านเภสัชกรรมคลินิก ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระห่างสำนักงานบริการสาธารณสุขและ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยของรัฐ 4 แห่ง คือสงขลานครินทร์ เชียงใหม่ ศิลปากร และขอนแก่น

เนื้อหาหลักสูตร (บางส่วน)

• เภสัชบำบัดขั้นสูง
• ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์
• เภสัชกรรมคลินิกภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา
• เภสัชระบาดวิทยาขั้นสูง
• การประเมินการใช้ยาทางคลินิก
• การให้คำปรึกษาทางเภสัชกรรม

กำหนดสมัครและสอบ  คลิ๊กรายละเอียด

ภาคการศึกษาต้นตามบัณฑิตวิทยาลัย
• สอบคัดเลือก
• สอบสัมภาษณ์

ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

*สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่อสอบถาม

รศ.ดร.นฤมล เจริญศิริพรกุล หรือ
ผศ.ดร.วีรวรรณ อุชายภิชาติ
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร 043 202378

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์