สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคฯ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค และการจัดการด้านสุขภาพ (ภาคปกติ) Master of Science Program (Health Consumer Protection and Health Management หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม ในการประยุกต์ใช้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค สามารถวิเคราะห์การวางแผนการดำเนินงานและการวิจัยบนพื้นฐานของสังคม วัฒนธรรมให้เกิดความเป็นธรรมและสอดคล้องกับหลักการและสิทธิของผู้บริโภค หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ แผน ก...

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค และการจัดการด้านสุขภาพ (ภาคปกติ)
Master of Science Program (Health Consumer Protection and Health Management

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม ในการประยุกต์ใช้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค สามารถวิเคราะห์การวางแผนการดำเนินงานและการวิจัยบนพื้นฐานของสังคม วัฒนธรรมให้เกิดความเป็นธรรมและสอดคล้องกับหลักการและสิทธิของผู้บริโภค

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

healthconsumer.jpg

สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ แผน ก แบบ ก2 เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต เน้นการวิจัยด้วยการทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

รูปแบบการศึกษา

หลักสูตรได้มีการปรับเพื่อให้เหมาะสมกับนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และเรียนแบบสะสมหน่วยกิตชุดวิชา การเรียนการสอนเป็นแบบ module และสอนวันเสาร์-อาทิตย์ หรือแบบแพ็คเก็ต ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้เวลาค้นคว้า และนัดหมายกับอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ ที่รับผิดชอบอยู่ได้เป็นระยะๆ

รายวิชาที่เปิดสอน

วิชาบังคับ 16 หน่วยกิต
- Health Consumer Behaviour
- Marketing Mechanisms and Sales
- Research Methodology and Biostatistics for
Health Consumer Protection
- Regulations and Standards of Health
Products and Services
- Principles and Management for Health
Consumer Protection
- Seminar in Health Consumer Protection and
Health Management

วิชาเลือกเฉพาะสาขา 8 หน่วยกิต

- Economics for Health Product Management – Globalization and World Trade
- Evaluation of Consumer Data Information
and Communication
- Risk Analysis, Risk Assessment and Risk
Management of Health Products
- Drug Benefit Management in Health
Insurance System
- Application of Sufficient Economy to Health
Organization

วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 36 หน่วยกิต
องค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้

* สำหรับผู้ที่ปฏิบัติภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับ การเฝ้าระวังการปนเปื้อน การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หรือระบบบริการ
* ผู้ที่ทำหน้าที่ด้านบริหารที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและหรือให้บริการด้านสุขภาพ
*ผู้ที่ทำหน้าที่ด้านการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
* ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณสุขทั้งในส่วนของภาครัฐ เอกชน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
*ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษา และผู้ทำหน้าที่สอนทางด้านสุขภาพ
ยุคโลกาภิวัฒน์ ต้องมีความเท่าทัน และมีความฉับไวในการตั้งรับ ปรับตัว และปฏิบัติงานเชิงรุกด้วย ความรู้และงานวิจัย เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน

• การค้ายุคเสรีและทรัพย์สินทางปัญญา
• การสื่อสารและการตลาดที่ซับซ้อน
• หลักคิดและปรัชญาที่ใช้ได้ทุกยุคสมัย
• การสร้างความมั่นใจของผู้ผลิต
• พฤติกรรมผู้บริโภค
การประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพและอื่นๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 หรืออื่นๆที่เทียบเท่า ถ้ามีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 จะต้องมีประสบการณ์ใน การทำงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพมา แล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี
- ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบสามารถสมัครสอบและเรียนได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาสำหรับการศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
กำหนดการสมัครสอบ

 

กำหนดการสอบ

สถานที่ขายใบสมัคร รับสมัคร และประกาศรายชื่อ
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร : 0-4323-6903 , 0-4336-2194
โทรสาร : 0-4324-3346

http://gs.kku.ac.th/webbundit/graduatepg.html
รายละเอียดการรับสมัคร

สถานที่ติดต่อ :-

รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย หรือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 081-8444031 ,
043 362090
087-2276235

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคฯ คณะเภสัชศาสตร์