สาขาวิชาเภสัชเคมี และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (ภาคปกติ) MSc.  Pharmaceutical Chemistry and Natural Products คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ผ่าน ความเห็นชอบกรรมการบริหาร หลักสูตร 2. ผู้สมัครในหลักสูตรแผน ก(1) จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี...

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (ภาคปกติ)
MSc.  Pharmaceutical Chemistry and Natural Products

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ผ่าน ความเห็นชอบกรรมการบริหาร หลักสูตร
2. ผู้สมัครในหลักสูตรแผน ก(1) จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ผู้สมัครในหลักสูตรแผน ก(2) จะต้องมีคะแนนเฉลี่ย ในระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่า ถ้ามีคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50 จะต้องมีประสบการณ์ ในการทำงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ ไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด อาจสมัครเข้าเรียนได้โดยต้อง ผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งผลิตมหาบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการพัฒนายา และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ จากแหล่งธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์ทางเคมี

หลักสูตร

• แบบ ก (1) เน้นการการทำวิจัย ผู้เรียนต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
วิชาบังคับที่ไม่นับหน่วยกิต  สัมมนา่ 1,2
วิชาวิทยานิพนธ์                                            รวม  36  หน่วยกิต

• แบบ ก (2) ทำวิทยานิพนธ์ 16 หน่วยกิตและเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
วิชาบังคับ   สถิติสำหรับนักศึกษาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สัมมนา 1,2     ปัญหาพิเศษ    รวม  8  หน่วยกิต
วิชาเลือก   ตามกลุ่มวิชาที่สนใจ                 รวม  12 หน่วยกิต

วิชาวิทยานิพนธ์                                          รวม  16 หน่วยกิต

รูปแบบการศึกษา

• ผู้เรียนเข้าชั้นเรียนที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แต่สามารถทำวิจัยวิทยานิพนธ์ที่คณะเภสัชศาสตร์ หรือที่สถานบันวิจัย
หรือที่ทำงานแล้วแต่ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

เนื้อหาหลักสูตรในกลุ่มวิชาเลือก

แบ่งเป็นกลุ่มวิชาดังนี้
กลุ่มวิชาการวิเคราะห์และ ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
• Instrumental Analysis
• Structure Elucidation
• Quality Control of Health Products
• Laboratory Practice in Quality
control of Health Products
• Biological Evaluation

กลุ่มวิชาเคมีสังเคราะห์ทางยา
• Structure Elucidation
• Drug Design and Development
• Synthesis of Medicinal Compounds • Synthesis of Medicinal Compounds II

กลุ่มวิชาเคมีของสมุนไพร
• Instrumental Analysis
• Structure Elucidation
• Biological Evaluation
• Phytochemistry

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
• Biological Production
Technology
• Instrumental Analysis
• Biological Evaluation
• Pharmaceutical Biotechnology
• Medicinal Plant Tissue Culture

กลุ่มวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
• Medicinal Plant Tissue Culture
• Ethnobotany and Medical
•Anthropology
• Advance Pharmaceutical Botany
• Thai Traditional Pharmacy
• Medicinal Plant Taxonomy

กำหนดสมัครและสอบ

ภาคการศึกษาต้นและ
ภาคการศึกษาปลาย
ตามปฏิทินของบัณฑิตวิทยาลัย
สอบคัดเลือกวิชาเฉพาะและวิชาทั่วไป
และสอบสัมภาษณ์

ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา
ภาคปกติ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 25,00 บาท

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รศ.ดร.วิรัช เรืองศรีตระกูล
โทร: 043- 202-378
Email :  wirat_ru@kku.ac.th

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About Department of Pharmaceutical Chemistry