สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงาม และสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ความงาม และสุขภาพ (โครงการพิเศษ) . มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ มีการจัดทำหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ โดยดำเนินการในรูปแบบสหสาขา ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นแกนในการจัดทำหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล ซึ่งหลักสูตรจะเปิดรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทางด้านสุขภาพและความงาม โดยสิ่งที่บัณฑิตพึงได้รับ คือ มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ในด้านการจัดการธุรกิจและการจัดการผลิตภัณฑ์ด้านความงามและสุขภาพ สามารถทำงานร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจประเภทนี้ได้ อีกทั้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและจะได้นำความรู้ ไปสังเคราะห์ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ของศาสตร์ความงามและสุขภาพต่อไป เป็น หลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิต ให้มีความสามารถในเชิงวิชาการ...

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ความงาม และสุขภาพ (โครงการพิเศษ)

.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ มีการจัดทำหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ โดยดำเนินการในรูปแบบสหสาขา ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นแกนในการจัดทำหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล ซึ่งหลักสูตรจะเปิดรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทางด้านสุขภาพและความงาม โดยสิ่งที่บัณฑิตพึงได้รับ คือ มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ในด้านการจัดการธุรกิจและการจัดการผลิตภัณฑ์ด้านความงามและสุขภาพ สามารถทำงานร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจประเภทนี้ได้ อีกทั้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและจะได้นำความรู้ ไปสังเคราะห์ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ของศาสตร์ความงามและสุขภาพต่อไป

เป็น หลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิต ให้มีความสามารถในเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ ประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้ประกอบการ หรือผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ การจัดการธุรกิจและการจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (นำการจัดการที่มุ่งเน้นในเรื่องของศาสตร์ความงามและสุขภาพ ไปสู่การปฏิบัติได้ สามารถให้คำแนะนำหรือส่งต่อผู้มีปัญหาให้ผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ความงามและสุขภาพ

.

รายละเอียดหลักสูตรฯ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About สาขาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์