สาขาวิชาพิษวิทยา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (ภาคปกติ) หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา Master of Science Program (Toxicology) นักพิษวิทยาทำอะไรได้บ้าง ? ทุกวันนี้จากข่าวสารรอบตัว เราคงตระหนักได้อย่างไม่ยาก ถึงปัญหาพิษภัยจากสารพิษ และสารเคมีที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ บางปัญหา ก็มีผลกระทบ ในวงกว้างต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะน้ำเสียที่ทำให้ปลาจำนวนนับหมื่นตาย ในแม่น้ำเจ้าพระยา หรือมลพิษ จากอุตสาหกรรม แหลมฉบัง นักพิษวิทยา คือ นักวิทยาศาสตร์...

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (ภาคปกติ)
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาพิษวิทยา Master of Science Program (Toxicology)

นักพิษวิทยาทำอะไรได้บ้าง ?

ทุกวันนี้จากข่าวสารรอบตัว เราคงตระหนักได้อย่างไม่ยาก ถึงปัญหาพิษภัยจากสารพิษ และสารเคมีที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ บางปัญหา ก็มีผลกระทบ ในวงกว้างต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะน้ำเสียที่ทำให้ปลาจำนวนนับหมื่นตาย ในแม่น้ำเจ้าพระยา หรือมลพิษ จากอุตสาหกรรม แหลมฉบัง

นักพิษวิทยา คือ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชียวชาญที่พยายามศึกษา วิจัย เพื่อค้นหาสาเหตุ การเกิดพิษจากสารเคมี เพื่อให้มนุษย์สามารถใช้ และอยู่ร่วมกับสารเคมี ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทย ผู้ปฏิบัติงานในด้าน นักพิษวิทยายังมีอยู่น้อยมาก และไม่เพียงพอต่อความเจริญก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา แต่สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วเช่น สหรัฐอเมริกา มักพบนักพิษวิทยาทำงาน กระจายอยู่ในหลายภาคส่วนที่สำคัญ (รูปข้างล่าง) ได้แก่ ร้อยละ 47 ทำงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรม (โดยเฉพาะอุสาหกรรมยา สารเคมีและผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค) ที่เหลือเป็นนักวิชาการอีก ร้อยละ 21 อยู่ในภาครัฐ ร้อยละ 14 เป็นต้น

ที่มา (http://www.bls.gov)

สำหรับในประเทศไทย ปัจจุบันยังไม่มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี ด้านพิษวิทยาโดยตรงบัณฑิตวิทยาลัย และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย จึงได้เปิดสอนและผลิต มหาบัณฑิตสาขา พิษวิทยาขึ้นตั้งแต่ ปี 2548 เพื่อรองรับความต้องการด้านทรัพยากร บุคคลของประเทศ ในอนาคต

ปรัชญา

เพื่อสร้างนักพิษวิทยาที่มีความรู้ และปฏิบัติงาน ได้ตามมาตรฐานนานาชาติ สามารถวิเคราะห์ปัญหา ความเป็นพิษของสารเคมี ประเมินผลกระทบสารพิษต่อสิ่งแวดล้อม แสวงหาความรู้ใหม่ได้ต่อเนื่อง สังเคราะห์ทฤษฎีเพื่อใช้ หรือสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา สื่อสารความรู้พิษวิทยาได้ดี มีจริยธรรมและ คุณธรรมในการนำวิชาความรู้ ไปใช้ในชีวิตทำงานและครองตน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถศึกษา ค้นคว้าความรู้ด้านพิษวิทยา และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างองค์ความรู้หรือ แก้ปัญหา ที่ต้องอาศัย ความรู้ด้านพิษวิทยาได้อย่างถูกต้อง
2.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแผนศึกษาวิจัย พัฒนางานด้านพิษวิทยา และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันกาล
3.เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ที่สามารถสื่อสาร ความรู้ด้านพิษวิทยา และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่ บุคคลทั่วไป และแลกเปลี่ยนความรู้ กับบุคคลอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม
4.เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ที่มีจริยธรรมและคุณธรรมในการใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ เพื่อการประกอบอาชีพ โดยสุจริต

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอด หลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ
แผน ก (1) เรียนเฉพาะ วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
แผน ก (2) มีรายวิชาเรียนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต

เนื้อหาหลักสูตร

หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต ได้แก่
1. หลักพิษวิทยา 3 หน่วยกิต
อธิบายพื้นฐานความเข้าใจถึงอันตรกริยาที่ซับซ้อน ระหว่างสารพิษกับระบบชีวภาพ เริ่มจากหลักการสำคัญทางพิษวิทยา กลวิธานของการเกิดพิษ ความสัมพันธ์ระหว่างขนาด การได้รับสารพิษ กับการเกิดพิษ พิษจลนศาสตร์ และกระบวนการเปลี่ยนแปลง สารพิษในร่างกาย การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองโดย ทั่วไปของร่างกายเมื่อได้รับสารพิษ

2. พิษวิทยาเชิงระบบ 2 หน่วยกิต
เรียนรู้การเกิดพิษของอวัยวะเป้าหมายและระบบต่างๆ ได้แก่ เลือด หัวใจและหลอดเลือด ตับและทางเดินน้ำดี ทางเดินอาหาร ไต ผิวหนัง ภูมิคุ้มกัน ประสาท ทางเดินหายใจ ต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์

3. ระเบียบวิธีวิจัยทางพิษวิทยา 3 หน่วยกิต
วิธีวิจัยที่นิยมใช้ทางพิษวิทยา ครอบคลุมเทคนิควิธีการทั้งแบบใช้เครื่องมือ และไม่ใช้เครื่องมือเพื่อศึกษาการเกิดพิษ การตรวจวัดสารพิษ ในสิ่งแวดล้อม และชีววัตถุ การจัดเตรียม ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการ ทางสถิติที่นักพิษวิทยาใช้

4. พิษวิทยาขั้นสูง 2 หน่วยกิต
ความเสียหายจากสารพิษในระดับเซลล์และระดับย่อย ของเซลล์ การเกิดมะเร็ง กลไกการตายของเซลล์ การปรับตัวของเซลล์ ต่อการได้รับสารพิษ การส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ ตัวชี้วัดการได้รับสารพิษในระดับโมเลกุล

5. สัมมนาทางพิษวิทยา 1 และ 2 2 หน่วยกิต
การทบทวน การประเมิน และการนำเสนองาน ผลงานตีพิมพ์และความก้าวหน้าทางพิษวิทยา ร่วมอภิปรายรายงานการวิจัยขั้นสูงด้านพิษวิทยาวิทยา รวมทั้งการรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์

หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วย เช่น

• พิษวิทยาของสารกำจัดศัตรูพืช
• ความปลอดภัย และความเป็นพิษของอาหาร
• สารพิษจากเชื้อราและพืชตระกูลสาหร่าย ตะไคร่น้ำ
• จีโนมิกส์เชิงพิษวิทยาและเภสัชวิทยา
• ภาวะฉุกเฉินทางพิษวิทยา
• สารเสพติดและใช้ผิดประสงค์
• พิษวิทยาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
• การประเมินความเสี่ยงของสารพิษ

รูปแบบการเรียน

การจัดการเรียน การสอนแบบหน่วยกิต ทวิภาค โดยมีรูปแบบ การเรียนทั้งในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการทำวิทยานิพนธ์งานวิจัย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

• สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา อยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ในระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า และเฉพาะผู้สมัครแผน ก1 ควรมีประสบการณ์ ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
• ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบอาจ สามารถสมัครสอบและเรียนได้ โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักฐานประกอบการสมัคร

-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป
-ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
-สำเนาบัตรประชาชน พร้อมต้นฉบับ
-หนังสือรับรอง ว่ามีประสบการณ์ในการทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (เฉพาะผู้สมัครแผน ก1)

ระยะเวลาการศึกษา

2 ปีการศึกษา

.

ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ
    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 25,000 บาท

จำนวนนักศึกษาที่รับ

จำนวนประมาณ 5-8 คน

กำหนดการขายใบสมัครและรับสมัคร

ขายใบสมัครและรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง
สถานที่ขายใบสมัคร รับสมัคร และประกาศรายชื่อ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รศ.สกุลรัตน์  อุษณาวรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร  0-4336-2089
Email: skuuss@kku.ac.th
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002
.

Downloads : รายละเอียดหลักสูตร อย่างละเอียด ในรูปแบบ PDF

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About สาขาวิชาพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์