ลำมัย ปะระมัดตะโก

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
โทรติดต่อ/อีเมล์    โทร. 12593-6  ต่อ  1304   E-mail : lampar@kku.ac.th

หน้าที่งานโดยสรุป
ปฏิบัติงานการจัดการด้านผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่งานหลัก
1. หมวดงานทะเบียนประวัติ
                    - จัดทำรายชื่อและจำนวนนักศึกษา
2. หมวดงานจัดทำตารางสอน และ มข. 30
            2.1 จัดทำตารางสอน
            2.2 จัดทำมข. 30 คีย์ มข.30 และอาจารย์เจ้าของวิชา
            2.3 เปลี่ยนแปลงมข. 30
            2.4 เปลี่ยนแปลงอาจารย์เจ้าของวิชา
3. หมวดงานลงทะเบียนเรียน
            3.1 ประสานงานการลงทะเบียนเรียน
            3.2 ประสานงานการขอลงทะเบียนเรียนน้อยกว่ากำหนด
            3.3 ประสานงานการขอลงทะเบียนเรียนมากกว่ากำหนด
            3.4 ประสานงานการลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามแผนการศึกษา WBA
            3.5 ประสานงานการขอถอนรายวิชาได้สัญลักษณ์ W
            3.6 ประสานงานการขอลงทะเบียนเรียนช้าเป็นกรณีพิเศษ
4. หมวดงานจัดการสอบ
            4.1 ตารางสอบกลางภาค, ปลายภาค (ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย)
            4.2 คีย์ตารางสอบใน มข.30
            4.3 การขอเลื่อนสอบ
            4.4 ประสานงานการสอบ
            4.5 ผลิตข้อสอบ
            4.6 ดำเนินการและประสานงานในกรณีที่นักศึกษาทุจริตในการสอบ
5. หมวดงานการลา
            - การขอลาเลื่อนสอบและขอสอบชดเชย
6. หมวดงานจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
            8.1 ดำเนินงานเหมือนการศึกษาภาคปกติ
            8.2 เบิกเงินค่าตอบแทนให้อาจารย์เจ้าของวิชาทั้งภาคปกติ สมทบและภาษาอังกฤษ
7. หมวดงานหลักสูตร
            7.1 ประสานงานการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
            7.2 ขออนุมัติเปิดรายวิชา
            7.3 ประสานงานขอแผนการสอนประจำภาคนั้นๆจากสาขาวิชา
8. หมวดงานวินักนักศึกษา
                    -  ประสานงานด้านวินัยนักศึกษา
9.  หมวดงานทุนการศึกษา
                    - ดำเนินการจัดการด้านทุนการศึกษา เริ่มปีการศึกษา 2555
 
10. หมวดงานธุรการ
              10.1 จัดพิมพ์และโต้ตอบหนังสือในงานเกี่ยวข้อง
              10.2 จัดทำคำสั่ง ประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
              10.3 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในงานที่เกี่ยวข้อง
              10.4 ให้คำแนะนำ ปรึกษาในเบื้องต้นกับผู้ที่มาติดต่อในงานที่รับผิดชอบ
              10.5 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อนร่วมงานลาพักผ่อนฯ
              10.6 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี
              10.7 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
              10.8 เป็นกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About lampar