ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม “การเตรียมความพร้อมด้านบริการ ผสมยาเคมีบำบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยมะเร็ง”

ระหว่างวันที่  15 – 16 มิถุนายน  2556 ณ ห้อง 2316 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายชื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมอบรมโครงการ “การเตรียมความพร้อมด้านบริการผสมยาเคมีบำบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยมะเร็ง” ระหว่างวันที่  15 – 16 มิถุนายน  2556 ณ ห้อง 2316 ชั้น 3 อาคาร 2...

ระหว่างวันที่  15 – 16 มิถุนายน  2556 ณ ห้อง 2316 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมอบรมโครงการ “การเตรียมความพร้อมด้านบริการผสมยาเคมีบำบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยมะเร็ง” ระหว่างวันที่  15 – 16 มิถุนายน  2556 ณ ห้อง 2316 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล
1 523150036-0 นางสาวสิตาภา  ทุมพงษ์
2 523150204-5 นางสาวฐิตินันท์ ไชยสินธุ์
3 523150233-8 นางสาวฤทัยชนก จันศรี
4 523150004-3 นายกานต์ ไผ่แก้ว
5 523150003-5 นายกฤษฎา ธรเสนา
6 523150218-4 นางสาวภรณ์ทิพย์ เรืองมั่นคง
7 523150001-9 นางสาวกมลชนก แช่มรัมย์
8 523150224-9 นางสาวสินีนาถ เสาวรัจ
9 523150209-5 นางสาวนพวรรณ บุญกาญจน์วนิชา
10 523150032-8 นางสาววรารัตน์  เชื้อเวียง
11 523150007-7 นางสาวจุไรรัตน์ ทองสุภาภรณ์
12 523150208-7 นางสาวธารารัตน์. อุไรจารี
13 523150221-5 นางสาวยุวธิดา  หงษ์ริญญา
14 523150201-1 นางสาวงามจิต  สงวนกลิ่น
15 523150211-8 นายปฐวี โลหะรัตนากร
16 523150215-0 นางสาวพลอยไพลิน ฤทธิบุญ
17 523150205-3 นายณภัทรา อุดรรัตน์
18 523150225-7 นายสุรชาติ ใจสุทธิ
19 523150200-3 นางสาวกัญญาวีร์ พรไพรินทร์
20 523150226-5 นางสาวอรวรรณ ภัทรวิมลไชย
21 523150008-5 นางสาวชนาภรณ์  บุตรบุรี
22 523150016-6 นายธีรวัฒน์ บุญเลิศ
23 523150219-2 นายภัทรชัย นันท์ธราธร
24 523150040-9 นายณัฐธเมศวร์  สิมพา
25 523150026-3 นายพิพัฒพงศ์  ป้อมไชยา
26 523150021-3 นายปฏิวัติ ปลั่งกลาง
27 523150203-7 นายชัชวาลย์ คำพิทูล
28 523150005-1 นายกิจนิรัตน์ เพชรประดิษฐ์
29 523150019-0 นายนวรัตน์ วิบูลย์พจน์
30 523150217-6 นางสาวเพ็ญพิชชา  มัทธกุลพร
31 523150212-6 นางสาวปรัชญาวลี ว่องไว
32 523150018-2 นางสาวนวรัตน์ ติณสุข
33 523150020-5 นางสาวนิโลบล   เชื่อมสันเทียะ
34 523150028-9 นางสาวเพ็ญพักตร์ โป๊ะไธสง
35 523150043-3 นางสาวชมพรรษ ภุชงค์มาศ
36 523150025-5 นางสาวพิธุพร ไทยเจริญสุจริตทำ
37 523150170-6 นางสาวจิตต์โสภิณ ดำเนิน
38 523150135-8 นางสาวอาชัญญา แก้วเขียว
39 523150129-3 นางสาวกชพรรณ ประยงค์
40 5231500776 นายณัฐกรณ์   ศรีบุรมย์
41 523150098-8 นางสาวสุดาทิพย์ นันทิกะ
42 523150073-4 นางสาวเจติยา อภิไกรสิน
43 523150102-3 นางสาวอรไพลิน เผื่อนพินิจ
44 523150083-1 นางสาวตวงพร  คำศรี
45 523150084-9 นางสาวธิดาทิพ ทิพย์พิมล
46 523150111-2 นายฉัตรบดี รัตนเสริมพงศ์
47 523150118-8 นางสาวปรียาภัทร์  เศรษฐสิงห์
48 523150109-9 นางสาวกรวรรณ ศรีตะวัน
49 523150222-3 นายวีรวุฒิ สุมา
50 523150126-9 นางสาวศรัณยา จำปาวงษ์
51 523150197-6 นางสาวสุดที่รัก มหานิล
52 5231500121-9 นางสาวภาพพิมพ์  ประเสริฐสังข์
53 523150119-6 นางสาวปาริฉัตร  ม่วงขาว
54 523150079-2 นางสาวณัฐวดี  บุรัตน์
55 523150101-5 นางสาวอรณิชชา ธนวิชัยกุล
56 523150085-7 นายธีรัช ขาวสะอาด
57 523150133-2 นางสาวหทัยกาญจน์ สายทรัพย์
58 523150199-2 นางสาวอลิศรา คำบา
59 523150236-2 นางสาวกัญญาณัฐ  เนตรสถิตย์
60 523150198-4 นายพชร พรวัฒนา
61 523150144-7 นางสาวนพศิรินทร์ ทรัพย์อนันต์
62 523150178-0 นางสาวพัชรินทร์  นิสังกาศ
63 523150153-6 นางสาวพัชรี มาสวิสุทธิ์
64 523150045-9 นางสาวญาณิกา รุ่งไพโรจน์
65 523150044-1 นางสาวชุตานันท์ สมภูมิ
66 523150172-2 นางสาวชนิดา แก่นพรมมา
67 523150140-5 นายธนภัทร บุญชิต
68 523150137-4 นางสาวทิพวรรณ อารียวงศ์สถิตย์
69 523150142-1 นางสาวธัญญรัตน์  ธัญญาพันธ์
70 523150067-9 นางสาวอรอนงค์ วงค์เจริญ
71 523150054-8 นางสาวพนัฎชนันทน์  ผิวบาง
72 523150176-4 นางสาวพรรณจิตรา  กิติราช
73 523150164-1 นางสาววัชรีวรรณ ฟังอารมณ์
74 523150183-7 นางสาววิสาขา จินดามาตย์
75 523150069-5 นางสาวอารยา เต็งหัตถกร
76 523150041-7 นางสาวกุลนรี นพรัตน์
77 523150168-3 นายสหัสสรรค์ เหลืองเจริญ
78 523150235-4 นายธีรพล  บุตรพรม
79 523150150-2 นางสาวปิ่นจุฑา ทองจันทร์แก้ว
80 523150234-6 นางสาวพัชราภรณ์ โพธิมาศ
81 523150104-9 นางสาวจุฑามาศ รัตนา
82 523150065-3 นางสาวสิริกร ธัญสิริสกุล
83 523150033-6 นายวันชัย ชัยธวัชวิบูลย์
84 523150143-9 นางสาวธิดา กันต์พิทยา
85 523150048-3 นางสาวธัญนิธิ ไชยสมคุณ
86 523150055-6 นางสาวภัทรินทร์ หอมปลื้ม
87 523150165-9 นายวิฑูรย์ ธรรมชัย
88 523150046-7 นายธนพงษ์ พันธศรี
89 523150047-5 นายธวัชชัย กิจการพัฒนาเลิศ
90 523150015-8 นางสาวธารทิพย์  หอมสันทัด
91 523150152-8 นายปุรินทร์ พงษ์สัจจนุกูล
92 523150196-8 นางสาววชิราภรณ์  อุตศาสตร์
93 53150186-1 นางสาวอริยะวรรณ  ตันติพงศ์พีรเดช
94 523150156-0 นายมณฑกร  เอื้อดุลเดชา
95 523150130-8 นางสาวศุภิสรา  เจียระนัยปรีเปรม
96 523150125-1 นางสาววรันธร  อินทร์ม่วง
97 523150103-1 นายกิตติพล  เจียรจรูญวงศ์
98 523150089-9 นางสาวประกายดาว  สุพรรณสาย
99 523150087-3 นางสาวบุษกริน  ศิริวงศ์
100 523150093-8 นางสาวมนสิชา  บูรณะบัญญัติ

.

ติดต่อสอบถาม

“อัมพร คำอินทร์” <kampor@kku.ac.th>

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

"การยื่นเอกสารชดใช้ทุน" สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 และนักศึกษา รหัส 49
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษายื่นเอกสารแสดงความจำนงเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2556 ภายใน ...
ร่วมทำบุญตักบาตรวันคล้ายสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. (27 พ.ย. 2556)
นศภ. คว้ารางวัลเหรียญทองกีฬาคอสเวิร์ด ประเภทหญิงเดี่ยว

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม