ประกาศสภาเภสัชกรรม ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของสถาบันการศึกษา ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ปีการศึกษา 2557

สภาเภสัชกรรม ประกาศรับรองปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์ต่าง ๆ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองในปีการศึกษา 2557 จำนวน 19 สถาบัน 1. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 7. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 8....

สภาเภสัชกรรม ประกาศรับรองปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์ต่าง ๆ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองในปีการศึกษา 2557 จำนวน 19 สถาบัน

1. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

7. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

8. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

10. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

11. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

12. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

13. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

14. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (รับรองแบบมีเงื่อนไข)

15. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทริน์เอเชีย (รับรองแบบมีเงื่อนไข)

16. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รับรองแบบมีเงื่อนไข)

17. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ (รับรองแบบมีเงื่อนไข)

18. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (รับรองแบบมีเงื่อนไข)

19. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (รับรองแบบมีเงื่อนไข)

.

รายละเอียดดังไฟล์ประกาศแนบท้ายนี้

.

ข้อมูล : http://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=content_detail&view=detail&itemid=406

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2555 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 25...
ขอแสดงความยินดี "นศ.ป.โท เอก ได้รับรางวัลในการประชุม FAPA 2012" ที่บาหลี
รับสมัครคัดเลือกพนักงานตำแหน่ง เภสัชกร สังกัดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
ทุนแลกแปลี่ยนระยะสั้น Saga University Summer Program 2014 ณ ประเทศญี่ปุ่น

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม