โครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการ

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานรวมทั้งสอดคล้องสัมพันธ์กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นโดยกำหนดโครงสร้างองค์กรแบบแนวราบมากขึ้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 123 ตอนที่ 101 ง ลงวันที่ 28 กันยายน  2549  ส่วนของคณะเภสัชศาสตร์ กำหนดใน ข้อ 10 ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  โดยแบ่งส่วนราชการของคณะเภสัชศาสตร์เป็น 2 ส่วนคือ สำนักงานคณบดี และสำนักงานวิชาการ

นอกจากโครงสร้างองค์กรอย่างเป็นทางการ  และมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้เห็นชอบในการจัดโครงสร้างองค์กรภายในที่กำหนดขึ้นตามสถานการณ์เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น คล่องตัวในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

โดยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่  3/2546 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546      และตามประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฉบับที่ 1/2546  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2546 เห็นชอบ  โครงสร้างการบริหารจัดการคณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย สำนักวิชาการ และ สำนักงานคณบดี

ในส่วนสำนักวิชาการ  คณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน (2553 – 2557) ได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ จากเดิม มี 2 กลุ่มสาขาวิชาหลัก ๆ คือ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และสาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เป็น 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย 1) สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก   2) สาขาวิชาเภสัชเคมี   3) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร  4) สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม และ 5) สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา  เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

และในส่วนสำนักงานคณบดี มีหน่วยงานในสังกัด 3 กลุ่มภารกิจ ประกอบด้วย

- กลุ่มภารกิจสนับสนุนการพัฒนา
– กลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดการ
– กลุ่มภารกิจสนับสนุนการบริหารทรัพย์สิน

โดยมีหน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย

- หน่วยปฏิบัติการวิจัยและบริการทางวิชาการ
– หน่วยวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
– ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
– สถานบริการสุขภาพแบบองค์รวม

จากการแบ่งโครงสร้างบริหารองค์กรดังกล่าว  คณะเภสัชศาสตร์ มีโครงสร้างการบริหารจัดการ     ดังรูปที่ 1.1

รูปที่ 1.1 โครงสร้างองค์กร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากระบบการประสานงานภายในองค์กรดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์ มีโครงสร้างในการบริหารจัดการ ดังแสดงในรูปที่  1.2

รูปที่ 1.2 โครงสร้างการบริหารจัดการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

38,054 total views, 2 views today

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About the Author