แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด สำหรับบุคลากร  คณะเภสัชศาสตร์ * แบบฟอร์มการจัดทำกระบวนงาน NEW  2016-08-08 ข้อตกลงเกี่ยวกับการมอบหมายงาน.. แบบฟอร์ม ข้อตกลงเกี่ยวกับการมอบหมายงาน สายผู้สอน แบบฟอร์ม ข้อตกลงเกี่ยวกับการมอบหมายงาน สายสนับสนุน เกณฑ์สำหรับสายผู้สอน และสายสนับสนุน (Update 2013-01-22) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ องค์ประกอบคุณภาพงานสอน เกณฑ์/ดัชนีชั้วัดการประเมินสมรรถนะการปฏิบติงาน เกณฑ์การคิดค่าน้ำหนักคะแนนปริมาณงาน_สายวิชาการ ประกาศคณะ 82/54 เรื่องหลักเกณฑ์การคิดภาระงานของบุคลากรสายผู้สอน พ.ศ. 2554 ประกาศคณะ 38/55...

แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด สำหรับบุคลากร  คณะเภสัชศาสตร์

แบบฟอร์มการจัดทำกระบวนงาน NEW  2016-08-08
ข้อตกลงเกี่ยวกับการมอบหมายงาน..
เกณฑ์สำหรับสายผู้สอน และสายสนับสนุน (Update 2013-01-22)

.

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ พิจารณาแต่งตั้งบุคลากร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9 , 10)

ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.3.1/ว 4210 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556  กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีหนังสือแจ้งเวียนถึงคณะฯ เพื่อแจ้งสรุปสาระสำคัญของ ประกาศ ก.พ.อ ฉบับที่ 9 และ ฉบับที่ 10 แล้วนั้น  ในการนี้คณะฯใคร่ขอส่งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

 1. สรุปสาระสำคัญของประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 2 – ฉบับที่ 10
 2. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งฯ (ฉบับที่9)
 3. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งฯ (ฉบับที่10)
 4. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ พ.ศ.2556 NEW!!!!  (5 กย 57)
.
แบบฟอร์มการต่อสัญญาจ้างตาม ก.บ.ม 10/2555   (Update 2012-10-19)
แบบฟอร์มเสนอโครงการ
แบบฟอร์ม เกี่ยวกับแผนปฎิบัติราชการ 2555
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

- ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 

หลักเกณฑ์การคิดภาระงานและแบบกรอก สำหรับสายผู้สอน

 

แบบสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน (ระบบประเมิน)
ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่  6/2554  ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประกาศ ก.บ.ม. 6/2554

 1. แบบคำขอรับการกำหนดตำแหน่ง
 2. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
 3. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
 4. แบบแสดงความประสงค์
 5. แบบประเมินองค์ประกอบ
 6. แบบประเมินค่างาน-ชำนาญงาน
 7. แบบประเมินค่างาน-ชำนาญการ
 8. แบบประเมินค่างาน-เชี่ยวชาญ
 9. หัวหน้างาน
แบบฟอร์มทั่วไป
 1. หนังสือลาออกจากราชการของบุคลากร (ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 6/2555)
 2. แบบคำขอหนังสือรับรอง NEW
 3. แบบฟอร์มขอชำนาญการ อัพเดท พ.ย. 52
 4. เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
 5. แจ้งวันเริ่มหยุดราชการ
 6. ขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
 7. ใบเสนอขออนุมัติใช้เงิน
 8. แบบคำขอรับสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ มข
 9. แบบใช้บริการหนังสือเวียนweb
 10. แบบฟอร์มขอใช้บริการหนังสือเวียน
 11. แบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียน ห้องประชุม NEW!! 22-04-58
 12. แบบคำร้องขอยืมเงิน เพื่อส่งเสริมการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น update 2010-04-21
 13. แบบฟอร์มหนังสือรับรองการศึกษาบุตร
 14. คำร้องขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต
 15. แบบฟอร์มการขออนุมัติเปิดวิชา วช ต่างๆ
 16. แบบฟอร์มใบคำร้องขอลงทะเบียนมากกว่า-น้อยกว่ากำหนด
 17. แบบฟอร์มใบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา Update มิย 59
 18. แบบฟอร์มใบคำร้องทั่วไป Update 7 สค 56
 19. ใบคำร้องขอลงทะเบียนข้ามระบบเป็นกรณีพิเศษ
 20. ใบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนช้าเป็นกรณีพิเศษ
 21. ใบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มช้าเป็นกรณีพิเศษ
 22. แบบเสนอรับรองผลการตัดเกรด 4 อัพเดท ก.พ. 53
 23. ประกาศ คณะเรื่องแนวปฏิบัติส่งผลการเรียน
 24. ประกาศ มข. เรื่องส่งผลการเรียน
 25. คำร้องขอถอนรายวิชา โดยได้สัญลักษณ์ W
 26. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามระบบการศึกษา
 27. ใบแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษา Update 7 สค 56
 28. ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2552
 29. ขั้นตอนการเสนอรับรองผลการตัดเกรด
 30. แบบเสนอการรับรองผลการตัดเกรด 4
 31. ปฏิทินส่งผลการเรียน ปีการศึกษา 2552
 32. ตัวอย่างการพิมพ์ (2 in 1)
 33. ตัวอย่างการพิมพ์ (4 in 1)
 34. แบบขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย มข (แบบ มข.ว.5)
 35. แบบขอเงินรางวัลตีพิมพ์จากกองทุนวิจัย คณะ (แบบ กวจ-1)
 36. แบบฟอร์มขอลาพักการศึกษา
 37. แบบฟอร์มใบคำขอที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (กลุ่ม ก.)
แบบฟอร์มทางการเงิน พัสดุ   NEW!!!
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี
แบบฟอร์มโครงการประจำปี 2553
แบบฟอร์มเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มบัตรประจำตัว
แบบฟอร์มลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
แบบฟอร์มใบลา
แบบฟอร์มขอใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)

แบบฟอร์มขอใช้รถคณะเภสัช

1. แบบขอฯใช้รถ-เภสัชฯ-มข.

1.1 แบบขอฯใช้รถ-เภสัชฯ-มข. (ในเขต อ.เมือง จ.ขอนแก่น)
1.2 แบบขอฯใช้รถ-เภสัชฯ-มข. (ในเขต อ.เมือง จ.ขอนแก่น)

2. แบบขอฯใช้รถ-เภสัชฯ-มข. (นอกเขต อ.เมือง จ.ขก. และ ตจว.)
3. แบบฟอร์มขอใช้รถ (ส่วนกลาง) ม.ข.

 

.

ระเบียบการใช้ฯ และ แนวปฏิบัติฯ จำนวน 2 ไฟล์

2.1 แนวปฏิบัติการขอใช้รถยนต์ในราชการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557
2.2 ระเบียบการใช้รถ 57

.

ข้อมูลสำหรับพนักงาน บุคลากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานซ่อมบำรุง และอาคาร

.

ดาวน์โหลด โลโก้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

66,240 total views, 4 views today

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About the Author