ปริญญาตรี : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ให้มีความรู้ ความสามารถ เจตคติที่ดีต่อ การปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม และเป็นหลักสูตร ที่ต้องการผลิตบัณฑิต เภสัชกร ให้มีความเพียบพร้อม ด้วยคุณธรรม และจริยธรรม โดยหลักสูตรจะประกอบด้วย วิชาใน หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือก เพื่อเตรียมนักศึกษา ให้พร้อมที่จะเป็นภสัชกร ที่มีคุณภาพ - หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (พ.ศ. 2546) - รายละเอียดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต...

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ให้มีความรู้ ความสามารถ เจตคติที่ดีต่อ การปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม และเป็นหลักสูตร ที่ต้องการผลิตบัณฑิต เภสัชกร ให้มีความเพียบพร้อม ด้วยคุณธรรม และจริยธรรม โดยหลักสูตรจะประกอบด้วย วิชาใน หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือก เพื่อเตรียมนักศึกษา ให้พร้อมที่จะเป็นภสัชกร ที่มีคุณภาพ

- หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (พ.ศ. 2546)

- รายละเอียดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2546

- Bachelor of Pharmacy Program (English Program 2004)

- หลักสูตรปรับปรุง 2552 (ไทย)

- หลักสูตรนานาชาติ 2552

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

133,768 total views, 8 views today

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About the Author