ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์

คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (2523–2525) ตามโครงการพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ได้ก่อตั้ง    โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษหน้าที่ 13 เล่ม 92 ตอนที่ 197 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2523 นับเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ แห่งที่ 5 ของประเทศ ถัดจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตร 5 ปี เริ่มรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2525  ต่อมาเปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต        ภาคสมทบในปีการศึกษา 2538 และเปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) ในปีการศึกษา 2547 ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษในสาขาเภสัชศาสตร์ และเป็นหลักสูตรแรกในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเริ่มเปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก โดยจัดการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิต (Module) ในปีการศึกษา 2548  มีการขยายและพัฒนามา อย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 7 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร มีบุคลากรสายผู้สอน จำนวน 80 คน         วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน  70 คน  คิดเป็นร้อยละ 87.50  และมีตำแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : อาจารย์ เท่ากับ  29 : 26 : 25

คณะเภสัชศาสตร์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและดำเนินการเพื่อให้บรรลุภารกิจตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ชั้นนำ

พันธกิจ

1. ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงด้านวิชาชีพและวิจัย และเพิ่มสัดส่วนบัณฑิตศึกษาที่เน้นความเชี่ยวชาญการวิจัยทางเภสัชศาสตร์

2. ด้านการวิจัย ส่งเสริมและสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำใช้ประโยชน์ แก้ปัญหา ปละพัฒนาสังคม โดยคณะฯ มุ่งความเป็นผู้นำด้านการวิจัยทางเภสัชศาสตร์เพื่อชี้นำการพัฒนาสังคม

3. ด้านการบริการวิชาการ โดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและวิจัย เพื่อบริการวิชาการแก่สังคมและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และบริการวิชาการกับสังคม

4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์สมุนไพร และเภสัชกรรมแผนไทย

5. ด้านการบริการจัดการองค์กรเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีธรรมาภิบาล สามารถบริหารจัดการทรัพยากรให้มีการสร้างรายได้เพื่อการพึ่งตนเองด้านงบประมาณมากขึ้น

.

อัตลักษณ์ (Attribute) :  บัณฑิตพร้อมทำงาน (Ready to Work)

เอกลักษณ์ (Identity) :  คณะแห่งการวิจัยและบริการสังคม

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) :   ตรงเวลา คิดเชิงบวก พูดดี ทำดี

ค่านิยม (Value) :  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองความคาดหวัง รับผิดชอบ โปร่งใส นิติธรรม เสมอภาค มีส่วนร่วม กระจายอำนาจ และคุณธรรม

1.3 การจัดการเรียนการสอน

ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ (Strategic Issues)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้ให้เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

สภาพการแข่งขันคณะเภสัชศาสตร์

1) การผลิตบัณฑิตในสาขาเภสัชศาสตร์ ในปัจจุบันยังเป็นความต้องการ ของประเทศสภาพของการแข่งขันจึงมิได้ อยู่ที่การมีงานทำของบัณฑิต แต่เป็นการแข่งขันที่คุณภาพของบัณฑิต และระบบคุณภาพการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการเลือกลำดับของการสอบคัดเลือก เข้ามหาวิทยาลัยของรัฐ รวมทั้งการสอบ เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ ของนักศึกษาของแต่ละสถาบันและ การผลิตบัณฑิตที่มุ่งต่อความเป็นนานาชาติ นับว่าเป็นการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ต่อจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษา

2) การแข่งขันที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งสู่ความเป็นเลิศของระบบการ ประสานงานหรือระบบการบริหารจัดการ ในส่วนของสายสนับสนุน รวมทั้งความเป็นเลิศตามพันธกิจหลักโดยเทียบเคียงกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน รวม 12 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3) การแข่งขันที่มุ่งเน้นความอยู่รอด พันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร์ ในปัจจุบันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแข่งขัน กับมหาวิทยาลัยของรัฐ เท่านั้น แต่จะต้องแข่งขันกับมหาวิทยาลัยเอกชน รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ภารกิจที่สำคัญของการจัดการศึกษา คือ การให้การศึกษาแก่นักศึกษา ด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งด้านระบบการบริหารจัดการ บุคลากรที่มีคุณภาพทั้งทางวิชาการ และจริยธรรม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของสังคม ชุมชน และประเทศ

สีประจำคณะเภสัชศาสตร์

สีเขียวมะกอก

15,170 total views, 2 views today

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About the Author