บุคลากรสายผู้สอน

รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ สังกัดสำนักงานวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ อัพเดท : รวมบุคลากรสายผู้สอนทั้งสิ้น     คน ข้อมูล ณ สำนักงานวิชาการ (6) ศ. เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย ศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย รศ. อาภรณี ไชยาคำ รศ.ดร.ฉันทนา อารมย์ดี Dr. Jeffrey Roy  Johns Dr.Glenn Neville Borlace...

รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ สังกัดสำนักงานวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์

อัพเดท : รวมบุคลากรสายผู้สอนทั้งสิ้น     คน
ข้อมูล ณ

สำนักงานวิชาการ (6)

 1. ศ. เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย
 2. ศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย
 3. รศ. อาภรณี ไชยาคำ
 4. รศ.ดร.ฉันทนา อารมย์ดี
 5. Dr. Jeffrey Roy  Johns
 6. Dr.Glenn Neville Borlace

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (17)

 1. รศ.ดร.จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์
 2. รศ.ดร.ยุพาพร ปรีชากุล
 3. รศ.ดร. วิวรรธน์ อัครวิเชียร
 4. รศ.ดร.นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส
 5. รศ.ดร.นฤมล เจริญศิริพรกุล
 6. รศ..สุณี เลิศสินอุดม
 7. ผศ.ดร.เชิดชัย สุนทรภาส
 8. ผศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช
 9. ผศ.ดร.จุลรัตน์ คนศิลป์
 10. ผศ.ดร. วีรวรรณ อุชายภิชาติ
 11. ดร.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์
 12. ดร. สมชาย สุริยะไกร
 13. ดร.หนึ่งฤทัย สุกใส
 14. ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม
 15. ดร.ศิริลักษณ์ ใจซื่อ
 16. อาจารย์สุธาร จันทะวงศ์
 17. อาจารย์สุภิญญา ต้นตาปกุล

สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร (11)

 1. รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย
 2. รศ.ดร.สุพล ลิมวัฒนานนท์
 3. รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์
 4. รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส
 5. ผศ.ดร. กรแก้ว จันทภาษา
 6. ผศ.ดร.มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ
 7. ผศ. รักษวร ใจสะอาด
 8. ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนนามกุล
 9. ผศ.ดร. อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา
 10. ผศ.ดร. ทิพาพร กาญจนราช
 11. ดร. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์

สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา (16)

 1. รศ.ดร. กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา
 2. รศ.ดร. วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล
 3. รศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน
 4. รศ.ดร.ตรีเพชร กาญจนภูมิ
 5. รศ. ศุภชัย ติยวรนันท์
 6. รศ.ดร. ศักดา ดาดวง
 7. ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา
 8. ผศ.ดร.ปราโมทย์ มหคุณากร
 9. ผศ.ดร.วริมา วงศ์พาณิชย์
 10. ผศ.ดร.ศรีสมพร ปรีเปรม
 11. ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์
 12. ผศ.ดร. ประธาน ฦาชา
 13. ผศ.ดร.ธนิสร์ ปทุมานนท์
 14. ผศ.ดร.นาฎศจี นวลแก้ว
 15. ผศ.ดร.ปิยะดา ส่งเสริมสกุล
 16. ดร.เกียรติภูมิ พลตรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม (14)

 1. ศ.ดร. ธเนศ พงศ์จรรยากุล
 2. รศ.ดร. เจนจิรา เรืองชยจตุพร
 3. รศ.ดร. จอมใจ พีรพัฒนา
 4. รศ.ดร. วัชรี คุณกิตติ
 5. รศ.ดร. อรุณศรี ปรีเปรม
 6. รศ.ดร. ธีระ ฤทธิรอด
 7. ผศ.ดร.มานิตา หาญพานิชเจริญ
 8. ผศ.ดร.ผดุงขวัญ จิตโรภาส
 9. ผศ.ดร.ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล
 10. ดร.ดวงกมล เลียวกิตติกุล
 11. ผศ.ดร.นภภัค ใจภักดี
 12. ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี
 13. ผศ.ดร.เอกพล ลิ้มพงษา
 14. อาจารย์ปฐมทรรศน์ ศรีสุข

สาขาวิชาเภสัชเคมี  (10)

 1. รศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร
 2. รศ.ดร. นาถธิดา วีระปรียากูร
 3. รศ.ดร. วิรัช เรืองศรีตระกูล
 4. รศ.ดร. สุภาวดี ดาวดี
 5. ผศ.ดร. สุธาสินี ทัพพสารพงศ์
 6. ผศ.ดร.จันทนา บุญยะรัตย์
 7. ดร.อรวรรณ มนทกานติรัตน์
 8. ผศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต
 9. ดร.เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง
 10. ผศ.ดร.แคทรียา สุทธานุช

.

126,016 total views, 4 views today

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About the Author