บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ อัพเดท :  มีบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน        คน ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2559 สำนักงานคณบดี . นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ 1) กลุ่มงานการพัฒนา (7) นางสาวพรวิภา สัตนาโค (หัวหน้ากลุ่ม) นางสาวฐาปนีย์ สีหราช...

บุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์

อัพเดท :  มีบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน        คน
ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2559

สำนักงานคณบดี

.
นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์

1) กลุ่มงานการพัฒนา (7)

 1. นางสาวพรวิภา สัตนาโค (หัวหน้ากลุ่ม)
 2. นางสาวฐาปนีย์ สีหราช
 3. นางสาวพัชรินทร์ โคตรทัศน์
 4. นางสาวศิริจรรยา แก้วสารภูมิ
 5. นางสาวบุศยศรี ศรีบุศยกุล
 6. นายธีรเดช อิ่มอ้วน
 7. นางสาวกัณฐาภรณ์ วุฒิงาม

2) กลุ่มงานการจัดการฯ (11)

 1. นางอัญชลี หนักแน่น (หัวหน้ากลุ่ม)
 2. นางบุญน้อม อริยานันทพงศ์
 3. นางเนาวรัตน์ ภิรมย์อ่อน
 4. นางลำมัย ปะระมัดตะโก
 5. นางอัมพร คำอินทร์
 6. นายสาคร ชัยนิคม
 7. นางสาวรุ่งทิวา ทะสังขา
 8. นางสาวนรางคณา ฮอหรินทร์
 9. นางวาสนา ปทุมธนทรัพย์
 10. นางสาวมยุริล จันทะวิเศษ
 11. นางสาวภัททิกา อ้อมนอก

3) กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน (8)

 1. นางวาสนา ถวิลเชื้อ (หัวหน้ากลุ่ม)
 2. นางยุพา ภาภิรมย์
 3. นายทศพร ศรีหาพล
 4. นายนันทวุฒิ ธุระพระ
 5. นางวรรธนา แพงเพ็ง
 6. นางสาวจันทรัมพร ขจรมณี
 7. างบุญญรัตน์ บุญกาวิน
 8. นางมัลลิกา ศรีหาพล

 

4) หน่วยปฏิบัติการตรวจวัดระดับยาและสารเคมีในชีววัตถุ (5)

 1. นายธานี เทศศิริ (หัวหน้าหน่วย)
 2. นายประดิษฐ์ เพียรักษา
 3. นายณรงค์ ไร่รัตน์
 4. นายประมวล สำนักโนน
 5. นางสาวสาวิณี นาสมภักดิ์

5) หน่วยปฏิบัติการคุณภาพผลิตภัณฑ์ (4)

 1. นางนันท์นภัส ธิติศักดิ์สกุล (หัวหน้าหน่วย)
 2. นางสาวณัฐารีญตา โลมะบุตร
 3. นายภูวนาท หมื่นโฮ้ง
 4. นายธนัช ชุมแวงวาปี

6) หน่วยบริการสุขภาพองค์รวม  (3)

 1. นางสาวไพลิน ลืออดุลย์ (หัวหน้าหน่วย)
 2. นายอรรศ มีไพริณ
 3. นางสาวสุพรรษา บุตรแวง

7) หน่วยสนับสนุนการวิจัยและการประชุมวิชาการ (3)

 1. นางทองคำ วงษ์พระจันทร์ (หัวหน้าหน่วย)
 2. นายอาทิตย์ วงษ์พระจันทร์
 3. นายเตชิต ชื่นประทุมทอง

8.) หน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (3)

 1. นางมารศรี นิลทรัตน์ (หัวหน้าหน่วย)
 2. นายชาพันธคริตกานต์ จันทร์ขาว
 3. นางสาวเพ็ญศรี สร้อยธนู
 4. นางสาววาสนา  สุปัชชา

 

9) หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ITSU  (4)

 1. นายสินไชย เงินคุณด้วง (หัวหน้าหน่วย)
 2. นายธนันชนัย อุ่นสิม
 3. นายแสงอรุณ หาญเชิงชัย
 4. นายภราดร สอนพิละ

 

10) หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม  (11)

 1. นายตระการณ์ แก่นเชียงสา (หัวหน้าหน่วย)
 2. นายทศพล พิมพ์ดี
 3. นายวิทยา หาชานนท์
 4. นายนิยม สิงห์พร
 5. นายสาย แก่นหามูล
 6. นางไพเราะ หลักโคตร
 7. นายณัฐพล ไกยวงษ์
 8. นายอนุสรณ์ สอนพิละ
 9. นายสะมิตร ยมดำ
 10. นายเสวียน จันทะวิเศษ
 11. นายสังครีบ เพลียสุพรม

 

11) หน่วยสารบรรณ การประชุม และประสานงาน (8)

 1. นางกุลธิดา รักศิลป์ (หัวหน้าหน่วย)
 2. นางรุ่งฤทัย ตรีชา
 3. นางสาวกัญญาณัฐ เรืองศรีจันทร์
 4. นางดวงพร คงปัดถา
 5. นายเสนีย์ ศรีชาติ
 6. นางสาวศิริวรรณ หลักโคตร
 7. นางสาวอภิญญา ทำเนาว์

 

- สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (2)

 1. นางอัจฉราวัลย์ มณีศรี
 2. นางวสุมล ประทุมแพง

- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร (2)

 1. นางดวงตา ชัยนิคม
 2. นายประจักษ์ พิมพ์สุนนท์

- สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา (5)

 1. นางเบญจวรรณ ใจเที่ยง
 2. นายบุญเลิศ คำยา
 3. นายเจตนา วีระกุล
 4. นายนพพร นนทภา
 5. นายอ่อนศรี พรมดี

 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม (6)

 1. นางสาวธันยพร หาญเวช
 2. นายชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์
 3. นายสุพล บ่อคุ้ม
 4. นางลิลณี เพียดสิงห์
 5. นายศิริพร พิลา
 6. นายพุทธมงคล สตาสิทธิ์

 

- สาขาวิชาเภสัชเคมี (6)

 1. นางเกษราภรณ์ ธรรมดา
 2. นางพิกุล วิรักษา
 3. นางสาวรัชยาพร อโนราช
 4. นายทวี พรมดี
 5. นายเศรษฐ บุญจวง
 6. นายโสภัณ ปัญญา

- ห้องสมุด (3)

 1. นางเยาวภา จันศรี
 2. นายสงวน ศรีโยวงศ์
 3. นายศุภวัฒน์ เวียงนนท์

- เภสัชกร (6)

 1. นายจิตติพล ตันติวิท
 2. นางสาวศิริน เพ็ญภินันท์
 3. นางสาวปวลี เนียมถาวร
 4. นายพีระ ทับบุญ
 5. นางสาวนัฎฐธิดา หาญสุริย์
 6. นางสาวอัจฉรา นาสถิตย์

 

- สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “ร้านยา″  (1)

 1. นายสมศักดิ์ ทองเชิด

- งานรักษาความปลอดภัย (3)

 1. นายสมาน ศรีโนนม่วง
 2. นายสุวิทย์ เจริญคูณ
 3. นายสิทธินันท์ สันตะวงษ์

- พนักงานในกำกับของรัฐ  (2)

 1. นางสาวนิรัชรา ถวิลการ
 2. นายอดิศักดิ์ นันท์ดี

- ลูกจ้างโครงการฯ  (2)

 1. นางอาลี ไชยเดช (ร้านยา)

.

46,388 total views, 8 views today

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About the Author