Web Links

รวมเว็บลิงค์ที่น่าสนใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บัณฑิตวิทยาลัย สสส. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร MOU สรุปความร่วมมือที่มีกับสถาบันต่างๆ ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ คณะกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา แหล่งรวม E-Learning คลื่งสื่อประกอบ การสอน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ KM QA KPI รวมเว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ * มหาวิทยาลัยสยาม * มหาวิทยาลัยนเรศวร * มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ *...

รวมเว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

รวมเว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ

* มหาวิทยาลัยสยาม
* มหาวิทยาลัยนเรศวร
* มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
* มหาวิทยาลัยมหิดล
* มหาวิทยาลัยศิลปากร
* มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
* มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
* มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
* มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
* มหาวิทยาลัยขอนแก่น
* มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
* จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
* มหาวิทยาลัยรังสิต

รวมเว็บที่เกี่ยวข้องด้านเภสัชกรรม

* สภาเภสัชกรรม
* กระทรวงสาธารณสุข
* สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
* องค์การเภสัชกรรม
* เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
* สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
* สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
* ศูนย์เภสัชสนเทศ
* สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย
* เครือข่ายความร่วมมือบริการสารสนเทศทางเภสัชศาสตร์ แห่งประเทศไทย

27,352 total views, 4 views today

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About the Author