สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ Archive

  • ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (ภาคปกติ และนานาชาติ) : Doctor of Philosophy Program in Research and Development in Pharmaceuticals เป็นหลักสูตร ที่จัดการศึกษาโดยเน้นการวิจัย โดยแบบ 1 เป็นหลักสูตร ที่เน้นการผลิตนักวิจัย โดยมีการทำวิจัยและดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือพัฒนาการด้าน วิจัย และพัฒนาเภสัชภัณฑ์ และแบบ 2 เป็นหลักสูตร ที่เน้นการผลิตนักวิชาการชั้นสูง ให้มีความรู้ในเนื้อหา องค์ความรู้...

    สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์

    ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (ภาคปกติ และนานาชาติ) : Doctor of Philosophy Program in Research and Development in Pharmaceuticals เป็นหลักสูตร ที่จัดการศึกษาโดยเน้นการวิจัย โดยแบบ 1 เป็นหลักสูตร ที่เน้นการผลิตนักวิจัย โดยมีการทำวิจัยและดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือพัฒนาการด้าน วิจัย และพัฒนาเภสัชภัณฑ์ และแบบ 2 เป็นหลักสูตร ที่เน้นการผลิตนักวิชาการชั้นสูง ให้มีความรู้ในเนื้อหา องค์ความรู้…