เบอร์โทรศัพท์ คณะเภสัชศาสตร์ (ภายใน)

ผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 48351
รศ.ดร.สุพล ลิมวัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 48352
ผศ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ 48354
ดร.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 48355
รศ.ดร.ศักดา ดาดวง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาองค์กร wait
ผศ.ดร.ผดุงขวัญ จิรโรภาส รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาการศึกษา 48356
ผศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ wait
ดร.เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ 48357
ผศ.ดร.แคทรียา สุทธานุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 48357
ผศ.ดร.ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 48360
ผศ.ดร.ประธาน ฦาชา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 48359
ผศ.ดร.เชิดชัย สุนทรภาส ประธานสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 48411
ผศ.ดร.อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา ประธานสาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร 48434
ผศ.ดร.ปราโมทย์ มหคุณากร ประธานสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา 48444
รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 48461
รศ.ดร.สุภาวดี ดาวดี ประธานสาขาวิชาเภสัชเคมี 48482

สำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี หัวหน้าสำนักงานคณบดี 48327

งานการจัดงการพัฒนา

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นางสาวพรวิภา สัตนาโค นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่ม) 48320
นางสาวฐาปนีย์ สีหราช นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ 48310
นางสาวพัชรินทร์ โคตรทัศน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 48317
นางสาวศิริจรรยา แก้วสารภูมิ นักวิเทศสัมพันธ์ 48316
นางสาวบุศยศรี ศรีบุศยกุล นักวิชาการศึกษา 48316
ว่าที่ร้อยตรีธีรเดช มานะกุล นักวิเทศสัมพันธ์ 48485
นางสาวกัณฐาภรณ์ วุฒิงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 48317

งานการจัดการศึกษาฯ

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นางอัญชลี หนักแน่น นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่ม) 48335
นางบุญน้อม อริยานันทพงศ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 48344
นางเนาวรัตน์ ภิรมย์อ่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ 48345
นางลำมัย ปะระมัดตะโก นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 48342
นางอัมพร คำอินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 48336
นายสาคร ชัยนิคม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ 48338
นางสาวรุ่งทิวา ทะสังขา นักวิชาการศึกษา 48339
นางสาวนรางคณา ฮอหรินทร์ นักวิชาการศึกษา 48339
นางวาสนา ปทุมธนทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป wait
นางสาวมยุริล จันทะวิเศษ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 48344

งานการจัดการทรัพย์สิน

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นางวาสนา ถวิลเชื้อ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่ม) 48312
นางยุพา ภาภิรมย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ 48318
นายทศพร ศรีหาพล นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ 48315
นายนันทวุฒิ ธุระพระ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ 48325
นางวรรธนา แพงเพ็ง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ 48313
นางสาวจันทรัมพร ขจรมณี นักบัญชี 48337
นางมัลลิกา ศรีหาพล นักวิชาการเงินและบัญชี 48337

หน่วยปฏิบัติการและบริการวิชาการ ด้านตรวจวัดระดับยาและสารเคมีในชีววัตถุ

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นายธานี เทศศิริ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าหน่วย) 48366
นายประดิษฐ์ เพียรักษา นักวิทยาศาสตร์ 48367
นายณรงค์ ไร่รัตน์ นักวิทยาศาสตร์ 48367
นายประมวล สำนักโนน พนักงานพิมพ์ 48368

หน่วยปฏิบัติการและบริการทางวิชาการ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นางสาวมาลินี สัจจมงคล นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ (หัวหน้าหน่วย) 48507
นางสาวณัฐารีญตา โลมะบุตร นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 48509
นายภูวนาท หมื่นโฮ้ง นักวิทยาศาสตร์ 48369
นายธนัช ชุมแวงวาปี พนักงานวิทยาศาสตร์ 48509
นางรุ่งฤทัย ตรีชา พนักงานพิมพ์ 48507

หน่วยบริการสุขภาพองค์รวม

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นางสาวไพลิน ลืออดุลย์ นักวิทยาศาสตร์ (หัวหน้าหน่วย) 48537
นายอรรศ มีไพริณ พนักงานบริการ 48537
นางสาวสุพรรษา บุตรแวง พนักงานบริการ 48537

หน่วยสนับสนุนการวิจัยและประชุมวิชาการ

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นางทองคำ วงษ์พระจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าหน่วย) 48321
นายอาทิตย์ วงษ์พระจันทร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ 48311
นายเตชิต ชื่นประทุมทอง นักสารสนเทศ 48329

หน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นางมารศรี นิลทรัตน์ บุคลากร ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าหน่วย) 48319
นายชาพันธคริตกานต์ จันทร์ขาว บุคลากร ชำนาญการ 48383
นางสาวเพ็ญศรี สร้อยธนู บุคลากร 48343

หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นายสินไชย เงินคุณด้วง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าหน่วย) 48502
นายธนันชนัย อุ่นสิม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 48503
นายแสงอรุณ หาญเชิงชัย พนักงานผลิตทดลอง 48504
นายภราดร สอนพิละ พนักงานวิทยาศาสตร์ 48505

หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นายตระการณ์ แก่นเชียงสา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ (หัวหน้าหน่วย) 48380
นางไพเราะ หลักโคตร แม่บ้าน 48380
นายอนุสรณ์ สอนพิละ นายช่างเทคนิค 48380
นายทศพล พิมพ์ดี นายช่างอิเล็คทรอนิคส์ 48381
นายสาย แก่นหามูล พนักงานบริการอัดสำเนา 48381
นายณัฐพล ไกยวงษ์ นายช่างเทคนิค 48381
นายสะมิตร ยมดำ กายภาพและสิ่งแวดล้อม 48381
นายเสวียน จันทะวิเศษ กายภาพและสิ่งแวดล้อม 48381
นายสังครีบ เพลียสุพรม กายภาพและสิ่งแวดล้อม 48381
นายวิทยา หาชานนท์ พนักงานขับรถยนต์ 48382
นายนิยม สิงห์พร พนักงานขับรถยนต์ 48382

หน่วยสารบรรณ การประชุม และประสานงาน

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นางกุลธิดา รักศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าหน่วย) 48385
นางเสาวนีย์ เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารชำนาญงาน 48322
นางดวงพร คงปัดถา พนักงานผลิตทดลอง 48300
นายเสนีย์ ศรีชาติ พนักงานผลิตเอกสาร 48419
น.ส.ศิริวรรณ หลักโคตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 48300
น.ส.อภิญญา ทำเนาว์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 48384
นางสาวกัญญาณัฐ เรืองศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 48300

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นางอัจฉราวัลย์ มณีศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 48420
นางวสุมล ประทุมแพง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 48421

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริการ

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นายประจักษ์ พิมพ์สุนนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 48435
นางดวงตา ชัยนิคม พนักงานธุรการ 48436

สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นางเบญจวรรณ ใจเทียง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 48453
นายบุญเลิศ คำยา พนักงานผลิตทดลอง 48454
นายเจตนา วีระกุล นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 48375
นายนพพร นนทภา นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 48363
นายอ่อนศรี พรมดี คนสวน 48362

สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
น.ส.จีรวัฒน์ หาญเวช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ 48470
นางลิลณี พันธ์เพ็ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 48471
นายสุพล บ่อคุ้ม นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 48365
นายศิริพร พิลา พนักงานผลิตทดลอง 48365
นายชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ 48349
นายพุทธมงคล สตาสิทธิ์ พนักงานวิทยาศาสตร์ 48349

สาขาวิชาเภสัชเคมี

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นางเกษราภรณ์ ธรรมดา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 48486
นางพิกุล วิรักษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 48487
นางรัชยาพร อโนราช นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 48370
นายทวี พรมดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 48370
นายเศรษฐ์ บุญจวง พนักงานวิทยาศาสตร์ 48371
นายโสภัณ ปัญญา พนักงานผลิตทดลอง 48372

ห้องสมุด

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นางเยาวภา จันศรี บรรณารักษ์ ชำนาญการ 48422
นายสงวน ศรีโยวงศ์ พนักงานห้องสมุด ชำนาญงาน 48423
นายศุภวัฒน์ เวียงนนท์ พนักงานพิมพ์ 48423
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน