สัญลักษณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตราสัญลักษณ์ประจำคณะเภสัชศาสตร์

สีประจำคณะเภสัชศาสตร์

สีเขียวมะกอก

ต้นไม้ประจำคณะเภสัชศาสตร์

ต้นกระถินณรงค์ (Acacia auriculiformis Cunn.)