Professional Teachers

read more

Learn Anywhere Online

read more

Graduation Certificate

read more

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น เพื่อพัฒนาองค์กรไปพร้อมกัน


EMAIL: narcha@kku.ac.th

ส่งข้อความถึง คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมบริจาคกองทุนเฉลวมอดินแดง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

27 มกราคม 2567 รายละเอียด

TCAS67 : การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2567

13 กันยายน 2566 รายละเอียด

ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ 

11 เมษายน 2567 รายละเอียด

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 โควตาภาคฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2567

2 เมษายน 2567 รายละเอียด

ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ

24 มีนาคม 2567 รายละเอียด

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 รอบ 2

14 มีนาคม 2567 รายละเอียด

อ่านทั้งหมด

ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น

[ประชุมวิชาการ] ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)

15 มีนาคม 2567 รายละเอียด

[ประชุมวิชาการ] ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง การพัฒนาบริการเภสัชกรรมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Pharmacy Service Development for Medical Tourism)

15 มีนาคม 2567 รายละเอียด

[ประชุมวิชาการ] ประชุมการวิเคราะห์เข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในการสื่อสารทางเภสัชกรรม (Personality Insights Analysis for Success in Pharmacy Communication)

15 มีนาคม 2567 รายละเอียด

อ่านทั้งหมด

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และรางวัลวิจัย

รศ.ดร.ตรีเพชร กาญจนภูมิ รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับเพชร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

25 กันยายน 2566 รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ตรีเพชร กาญจนภูมิ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นระดับเพชร

25 กันยายน 2566 รายละเอียด

คณะเภสัชศาสตร์ คว้า 2 รางวัลด้านการแพทย์และสาธารณสุข นวัตกรรมเพื่อสังคม 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

29 มิถุนายน 2566 รายละเอียด

อ่านทั้งหมด

รางวัล ชื่นชมยินดี และผู้ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น

ขอแสดงความยินดี นายพงศ์พล โฮ่ลิ่ม นศภ. ชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 2566

6 มีนาคม 2567 --> รายละเอียด

คณะเภสัช ม.ขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกรหญิงนวรัตน์ ติณสุข ได้รางวัล รางวัล silver ASEAN DIGITAL AWARDS 2024

8 กุมภาพันธ์ 2567 --> รายละเอียด

ภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 กุมภาพันธ์ 2567 --> รายละเอียด

อ่านทั้งหมด

วิเทศสัมพันธ์

Associate Professor Suresh Awale บรรยายพิเศษ “How to Find a Cure for Pancreatic Cancer? Strategies and Leads from Natural Medicine”

6 มีนาคม 2567 รายละเอียด

รศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ นำเสนอเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาสำหรับชาวต่างชาติ

6 มีนาคม 2567 รายละเอียด

คณะเภสัชศาสตร์ ยินดีต้อนรับ Visiting Professor โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) Associate Professor Suresh Awale

5 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียด

อ่านทั้งหมด

0.0000

เว็บไซต์ใหม่อยู่ในช่วงพัฒนา

หากท่านหาข้อมูลบางอย่างไม่พบ สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์เดิม