Professional Teachers

read more

Learn Anywhere Online

read more

Graduation Certificate

read more

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น เพื่อพัฒนาองค์กรไปพร้อมกัน


EMAIL: narcha@kku.ac.th

ส่งข้อความถึง คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมบริจาคกองทุนเฉลวมอดินแดง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

27 มกราคม 2567 รายละเอียด

TCAS67 : การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2567

13 กันยายน 2566 รายละเอียด

ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ

5 กรกฏาคม 2567 รายละเอียด

คณะเภสัช ม.ขอนแก่น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมนัดพบผู้ปกครองและทำสัญญาการเป็นนักศึกษา

30 พฤษภาคม 2567 รายละเอียด

ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ  5 มิ.ย.67

27 พฤษภาคม 2567 รายละเอียด

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบ 3 Admission และ กสพท ปีการศึกษา 2567

9 พฤษภาคม 2567 รายละเอียด

อ่านทั้งหมด

ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น

[ประชุมวิชาการ] ประชุมการวิเคราะห์เข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในการสื่อสารทางเภสัชกรรม (Personality Insights Analysis for Success in Pharmacy Communication)

13 พฤษภาคม 2567 รายละเอียด

[ประชุมวิชาการ] ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)

15 มีนาคม 2567 รายละเอียด

[ประชุมวิชาการ] ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง การพัฒนาบริการเภสัชกรรมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Pharmacy Service Development for Medical Tourism)

15 มีนาคม 2567 รายละเอียด

อ่านทั้งหมด

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และรางวัลวิจัย

ผศ.ดร.ปฐมทรรศน์ ศรีสุข บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ วารสาร Horticulturae ระดับ Q1

8 พฤษภาคม 2567 รายละเอียด

รศ.ดร.ตรีเพชร กาญจนภูมิ รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับเพชร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

25 กันยายน 2566 รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ตรีเพชร กาญจนภูมิ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นระดับเพชร

25 กันยายน 2566 รายละเอียด

อ่านทั้งหมด

รางวัล ชื่นชมยินดี และผู้ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ภก.ณรงค์ อาสายุทธ ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 11

8 พฤษภาคม 2567 --> รายละเอียด

ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย เนื่องในโอกาสได้รับเกียรตินำชื่อไปใช้ใน พืชชนิดใหม่ของโลก "เปราะอาจารย์สุมนต์"

8 พฤษภาคม 2567 --> รายละเอียด

รศ.ดร.เภสัชกรพุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2566

30 เมษายน 2567 --> รายละเอียด

อ่านทั้งหมด

วิเทศสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ นำนักศึกษาร่วม กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมในต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น

20 พฤษภาคม 2567 รายละเอียด

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมในต่างประเทศ ณ ปอร์โต้ ประเทศโปรตุเกส

20 พฤษภาคม 2567 รายละเอียด

คณะเภสัชศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์นักศึกษากับนักศึกษาต่างชาติ International Night 2024

30 เมษายน 2567 รายละเอียด

อ่านทั้งหมด

0.0000

เว็บไซต์ใหม่อยู่ในช่วงพัฒนา

หากท่านหาข้อมูลบางอย่างไม่พบ สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์เดิม