Short News
คณะเภสัชศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ารุ่นที่ 11 ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560           • คณะเภสัชศาสตร์ มข. ขอต้อนรับคณะครูและกลุ่มกิจการนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น           • คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข.           • ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์           • The 5th Current Drug Development 2018 (CDD 2018) and The 3rd Herbal and Traditional Medicine 2018 (HTM2018)           • ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน เภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน มุ่งพัฒนาผลงานวิจัยสู่เภสัชกร 4.0           • "พิธีบายศรีสู่ขวัญ" งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 31           • ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ เค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2           • การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 21/2561 เรื่อง “ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (The Art of Transformational L           • กิจกรรมสัมมนาวิชาการสื่อวิดีทัศน์รองรับมาตรการการให้บริการด้านเครื่องมือคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น          

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ารุ่นที่ 11 ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560

คณะเภสัชศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ารุ่นที่ 11 ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560

รายละเอียด  |   2018-03-23
คณะเภสัชศาสตร์ มข. ขอต้อนรับคณะครูและกลุ่มกิจการนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น

คณะเภสัชศาสตร์ มข. ขอต้อนรับคณะครูและกลุ่มกิจการนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด  |   2018-03-21
คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข.

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข.

รายละเอียด  |   2018-03-20
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน เภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน มุ่งพัฒนาผลงานวิจัยสู่เภสัชกร 4.0

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน เภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน มุ่งพัฒนาผลงานวิจัยสู่เภสัชกร 4.0

รายละเอียด  |   2018-03-19

"พิธีบายศรีสู่ขวัญ" งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 31

รายละเอียด  |   2018-03-15
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ เค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ เค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2561

รายละเอียด  |   2018-03-15

ผลงานวิจัยสู่ชุมชนอ่านทั้งหมด

เจลที่มีส่วนผสมของแอนโทไซยานินสำหรับบรรเทาแผลอักเสบในช่องปาก

เจลที่มีส่วนผสมของแอนโทไซยานินสำหรับบรรเทาแผลอักเสบในช่องปาก

รายละเอียด  |   2017-10-17
เซรั่มเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวสูตรนาโนอิมัลชัน โดย รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ

เซรั่มเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวสูตรนาโนอิมัลชัน โดย รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ

รายละเอียด  |   2017-05-04
น้ำมันทอดอาหารใช้อย่างไรถึงจะปลอดภัย : ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

น้ำมันทอดอาหารใช้อย่างไรถึงจะปลอดภัย : ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

รายละเอียด  |   2016-12-20
โครงการนำร่องระบบเติมยาผู้ป่วย รพ.ศูนย์ขอนแก่น ที่ร้านยาคุณภาพ ผู้ป่วยพึงพอใจ สะดวกรับยาใก้ลบ้าน แถมติดตามใช้ยาต่อเนื่อง

โครงการนำร่องระบบเติมยาผู้ป่วย รพ.ศูนย์ขอนแก่น ที่ร้านยาคุณภาพ ผู้ป่วยพึงพอใจ สะดวกรับยาใก้ลบ้าน แถมติดตามใช้ยาต่อเนื่อง

รายละเอียด  |   2016-03-20
การศึกษาฤทธิ์ต้านไกลเคชั่น มะเร็ง และผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของพุทรา โดย รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร

การศึกษาฤทธิ์ต้านไกลเคชั่น มะเร็ง และผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของพุทรา โดย รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร

รายละเอียด  |   2016-03-20
ผลของน้ำผลไม้ไทย กล้วย ฝรั่ง มะม่วง มะละกอ มังคุด และสับปะรด ต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 : รศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร

ผลของน้ำผลไม้ไทย กล้วย ฝรั่ง มะม่วง มะละกอ มังคุด และสับปะรด ต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 : รศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร

รายละเอียด  |   2016-03-20

บริการวิชาการแก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคอ่านทั้งหมด

ตอนที่ 2 เบาหวาน โดย ดร.หนึ่งฤทัย สุกใส

ตอนที่ 2 เบาหวาน โดย ดร.หนึ่งฤทัย สุกใส

รายละเอียด  |   2017-11-16
ตอนที่ 1 เรื่อง น้ำมันทอดซ้ำ ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

ตอนที่ 1 เรื่อง น้ำมันทอดซ้ำ ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

รายละเอียด  |   2017-11-16

ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้นอ่านทั้งหมด

The 5th Current Drug Development 2018 (CDD 2018) and The 3rd Herbal and Traditional Medicine 2018 (HTM2018)

The 5th Current Drug Development 2018 (CDD 2018) and The 3rd Herbal and Traditional Medicine 2018 (HTM2018)

รายละเอียด  |   2018-03-20
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 (NEPhReC 2018)

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 (NEPhReC 2018)

รายละเอียด  |   2018-03-13
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 21/2561 เรื่อง “ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (The Art of Transformational Leadership)”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 21/2561 เรื่อง “ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (The Art of Transformational Leadership)”

รายละเอียด  |   2018-03-13
การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 24/2561 เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล

การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 24/2561 เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล

รายละเอียด  |   2018-02-26
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมครั้งที่ 15/2561 เรื่อง “การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Planning)”

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมครั้งที่ 15/2561 เรื่อง “การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Planning)”

รายละเอียด  |   2018-02-19
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 11/2561 เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 11/2561 เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)”

รายละเอียด  |   2018-02-09

ข่าวต่างประเทศอ่านทั้งหมด

ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Kilis 7 Aralik University ประเทศตุรกี

ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Kilis 7 Aralik University ประเทศตุรกี

รายละเอียด  |   2018-01-30
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่นในโอกาสมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่นในโอกาสมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียด  |   2018-01-24
ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Leuven ประเทศเบลเยี่ยม เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ

ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Leuven ประเทศเบลเยี่ยม เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ

รายละเอียด  |   2018-01-24
คณะเภสัชศาสตร์ สานต่อความสัมพันธ์ลงนามความร่วมมือฯ กับมหาวิทยาลัยและแหล่งฝึกฯในสหรัฐอเมริกาและพบนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่กำลังฝึกงาน

คณะเภสัชศาสตร์ สานต่อความสัมพันธ์ลงนามความร่วมมือฯ กับมหาวิทยาลัยและแหล่งฝึกฯในสหรัฐอเมริกาและพบนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่กำลังฝึกงาน

รายละเอียด  |   2017-11-03
คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเกียรติฐานะแขกกิตติมศักดิ์เยือนมหาวิทยาลัยปอร์โต้ ประเทศโปรตุเกส

คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเกียรติฐานะแขกกิตติมศักดิ์เยือนมหาวิทยาลัยปอร์โต้ ประเทศโปรตุเกส

รายละเอียด  |   2017-04-25
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากคณะเภสัชศาสตร์ ประเทศลาว

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากคณะเภสัชศาสตร์ ประเทศลาว

รายละเอียด  |   2017-03-17

ข่าวประกาศ / คำสั่งอ่านทั้งหมด

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

รายละเอียด  |   2018-03-20
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ฉบับที่ 5 / 2561 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ฉบับที่ 5 / 2561 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียด  |   2018-02-05
คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 385/2560 และ 19/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 385/2560 และ 19/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด  |   2018-01-30
คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ ที่ 32 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ประจำคณะเภสัชศาสตร์

คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ ที่ 32 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ประจำคณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียด  |   2018-01-29
แนวปฏิบัติในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวปฏิบัติในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด  |   2017-12-05
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด  |   2017-12-04
เมนู ภายในคณะ
 • เว็บไซต์เดิม
 • ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • หน่วยงานภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • งานแผนและประกันคุณภาพ
 • สำหรับนักศึกษาใหม่
 • ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 • เอกสารและแบบฟอร์ม
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ค้นหาเบอร์โทรศัพท์และเลขหมายภายใน
 • วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 • PSMIS
 • PSPMS
 • ระบบจองห้องเรียน/ห้องประชุม ออนไลน์
 • PhotoDeleviryService
 • หน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • แผนผังเว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายนอกคณะ
 • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
 • สืบค้นหมายเลขภายในมหาวิทยาลัย
 • จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สภาเภสัชกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์
Pharm Channel KKU.

จดหมายข่าวอ่านทั้งหมด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน