Professional Teachers

read more

Learn Anywhere Online

read more

Graduation Certificate

read more

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น เพื่อพัฒนาองค์กรไปพร้อมกัน


EMAIL: narcha@kku.ac.th

ส่งข้อความถึง คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมบริจาคกองทุนเฉลวมอดินแดง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

27 มกราคม 2567 รายละเอียด

TCAS67 : การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2567

13 กันยายน 2566 รายละเอียด

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติเภสัชศาสตร์อีสาน The 15th Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2024

21 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียด

คณะเภสัชศาสตร์บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one 10 เครื่อง แก่โรงเรียนบ้านสำโรง อ.นำพอง จ.ขอนแก่น

20 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียด

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น รับมอบเงินทุนเพื่อการศึกษา จาก Professor Motoko Kanke

20 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียด

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

14 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียด

อ่านทั้งหมด

ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น

[ประชุมวิชาการ]ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพในงานบริการเภสัชกรรมยุคดิจิทัล (Professional English Communication in Digital Pharmacy Service) 

7 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียด

[ประชุมวิชาการ] การวิเคราะห์เข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับมาตรฐาน HA เพื่อพัฒนาบริการด้านเภสัชกรรมยุคดิจิทัล (HA Insights Analysis for Developing Digital Pharmacy Service)

7 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียด

[ประชุมวิชาการ]ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

7 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียด

อ่านทั้งหมด

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และรางวัลวิจัย

รศ.ดร.ตรีเพชร กาญจนภูมิ รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับเพชร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

25 กันยายน 2566 รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ตรีเพชร กาญจนภูมิ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นระดับเพชร

25 กันยายน 2566 รายละเอียด

คณะเภสัชศาสตร์ คว้า 2 รางวัลด้านการแพทย์และสาธารณสุข นวัตกรรมเพื่อสังคม 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

29 มิถุนายน 2566 รายละเอียด

อ่านทั้งหมด

รางวัล ชื่นชมยินดี และผู้ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น

คณะเภสัช ม.ขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกรหญิงนวรัตน์ ติณสุข ได้รางวัล รางวัล silver ASEAN DIGITAL AWARDS 2024

8 กุมภาพันธ์ 2567 --> รายละเอียด

ภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 กุมภาพันธ์ 2567 --> รายละเอียด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ

5 กุมภาพันธ์ 2567 --> รายละเอียด

อ่านทั้งหมด

วิเทศสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ ยินดีต้อนรับ Visiting Professor โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) Associate Professor Suresh Awale

5 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีต้อนรับ Professor Motoko Kanke จากประเทศญี่ปุ่น

5 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียด

ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

5 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียด

อ่านทั้งหมด

0.0000

เว็บไซต์ใหม่อยู่ในช่วงพัฒนา

หากท่านหาข้อมูลบางอย่างไม่พบ สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์เดิม