Short News
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่องตามโครงการฟื           • งานประชุม 3 สถาบัน ปี 2563 (การประชุมวิชาการระดับชาติ The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020:           • TCAS63 - การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2563            • การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 15/2563 เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharma           • การประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “Current Knowledge 2019”           • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล           • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I “Update in Pharmacotherapy for Pharmac           • โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน “เภสัชกรรม ในอนาคต”           • การรับสมัครสอบความรู้สภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 7/2562 (PLE-CC2) และการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 8/2562 (PLE-CC1)           • โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2563          

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด

เภสัช มข. จัดประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “Current Knowledge 2019”

เภสัช มข. จัดประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “Current Knowledge 2019”

รายละเอียด  |   2019-11-18
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “นั่งเตรียมสมุนไพรหอม ดมดอมกลางทุ่ง นุ่งผ้าไทย อยู่ในวิถีอีสาน”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “นั่งเตรียมสมุนไพรหอม ดมดอมกลางทุ่ง นุ่งผ้าไทย อยู่ในวิถีอีสาน”

รายละเอียด  |   2019-11-13
ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ

ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ

รายละเอียด  |   2019-11-13
แนะนำบุคลากรใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนะนำบุคลากรใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด  |   2019-11-11
TCAS63 - การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

TCAS63 - การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด  |   2019-11-06
ประกาศตารางสอบ ปลายภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศตารางสอบ ปลายภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด  |   2019-11-05
เภสัช มข.ร่วมกับชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน “เภสัชกรรม ในอนาคต”

เภสัช มข.ร่วมกับชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน “เภสัชกรรม ในอนาคต”

รายละเอียด  |   2019-11-04
ขอเชิญร่วมกิจกรรม

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "หุ่นฟางหอมรักโลก" ในงานสีฐานเฟสติวอล และงานลอยกระทง มข. 9-11 พ.ย.62

รายละเอียด  |   2019-10-31
รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส รับรางวัล #ศิษย์เก่าทรงคุณค่า 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่

รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส รับรางวัล #ศิษย์เก่าทรงคุณค่า 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่

รายละเอียด  |   2019-10-29

ผลงานวิจัยสู่ชุมชนอ่านทั้งหมด

การประยุกต์ใช้ยาโอลันซาปีนในเวชปฏิบัติ โดย ดร.สุธาร จันทะวงศ์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

การประยุกต์ใช้ยาโอลันซาปีนในเวชปฏิบัติ โดย ดร.สุธาร จันทะวงศ์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

รายละเอียด  |   2018-03-10
เจลที่มีส่วนผสมของแอนโทไซยานินสำหรับบรรเทาแผลอักเสบในช่องปาก

เจลที่มีส่วนผสมของแอนโทไซยานินสำหรับบรรเทาแผลอักเสบในช่องปาก

รายละเอียด  |   2017-10-17
เซรั่มเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวสูตรนาโนอิมัลชัน โดย รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ

เซรั่มเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวสูตรนาโนอิมัลชัน โดย รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ

รายละเอียด  |   2017-05-04
น้ำมันทอดอาหารใช้อย่างไรถึงจะปลอดภัย : ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

น้ำมันทอดอาหารใช้อย่างไรถึงจะปลอดภัย : ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

รายละเอียด  |   2016-12-20
โครงการนำร่องระบบเติมยาผู้ป่วย รพ.ศูนย์ขอนแก่น ที่ร้านยาคุณภาพ ผู้ป่วยพึงพอใจ สะดวกรับยาใก้ลบ้าน แถมติดตามใช้ยาต่อเนื่อง

โครงการนำร่องระบบเติมยาผู้ป่วย รพ.ศูนย์ขอนแก่น ที่ร้านยาคุณภาพ ผู้ป่วยพึงพอใจ สะดวกรับยาใก้ลบ้าน แถมติดตามใช้ยาต่อเนื่อง

รายละเอียด  |   2016-03-20
การศึกษาฤทธิ์ต้านไกลเคชั่น มะเร็ง และผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของพุทรา โดย รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร

การศึกษาฤทธิ์ต้านไกลเคชั่น มะเร็ง และผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของพุทรา โดย รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร

รายละเอียด  |   2016-03-20

บริการวิชาการแก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคอ่านทั้งหมด

สรรพคุณและการนำเอา ฟ้าทะลายโจร มาใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วย

สรรพคุณและการนำเอา ฟ้าทะลายโจร มาใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วย

รายละเอียด  |   2019-06-19
ตอนที่ 7 เรื่อง ไข้เลือดออก โดย ภก.ดร.ธีระ ฤทธิรอด

ตอนที่ 7 เรื่อง ไข้เลือดออก โดย ภก.ดร.ธีระ ฤทธิรอด

รายละเอียด  |   2019-03-27
บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 6 เรื่อง เครื่องสำอางค์หน้าขาว โดย รศ.ดร.ศักดา ดาดวง

บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 6 เรื่อง เครื่องสำอางค์หน้าขาว โดย รศ.ดร.ศักดา ดาดวง

รายละเอียด  |   2018-04-02
บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 5 เรื่อง พลาสติกบรรจุอาหาร โดย รศ.ดร.ฉันทนา อารมย์ดี

บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 5 เรื่อง พลาสติกบรรจุอาหาร โดย รศ.ดร.ฉันทนา อารมย์ดี

รายละเอียด  |   2018-04-02
บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ ตอนที่ 4 ฉลากอาหาร โดย ผศ.รักษวร ใจสะอาด

บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ ตอนที่ 4 ฉลากอาหาร โดย ผศ.รักษวร ใจสะอาด

รายละเอียด  |   2018-03-10
บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 3 เห็ดพิษ โดย ผศ.ดร.ศรีสมพร ปรีเปรม

บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 3 เห็ดพิษ โดย ผศ.ดร.ศรีสมพร ปรีเปรม

รายละเอียด  |   2018-03-10

ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้นอ่านทั้งหมด

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่องตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบุคลากร เพื่อสนับสนุน National Service Plan Policy หัอข้อ “Professional Practice Seminar Series” Theme “Best Practice in Oncology Pharmacy”

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่องตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบุคลากร เพื่อสนับสนุน National Service Plan Policy หัอข้อ “Professional Practice Seminar Series” Theme “Best Practice in Oncology Pharmacy”

รายละเอียด  |   2019-11-18
งานประชุม 3 สถาบัน ปี 2563 (การประชุมวิชาการระดับชาติ The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era: การปฏิวัติวิชาชีพเภสัชกรรมในยุคดิจิตัล)

งานประชุม 3 สถาบัน ปี 2563 (การประชุมวิชาการระดับชาติ The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era: การปฏิวัติวิชาชีพเภสัชกรรมในยุคดิจิตัล)

รายละเอียด  |   2019-11-18
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 15/2563 เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 15/2563 เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)”

รายละเอียด  |   2019-10-24
การประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “Current Knowledge 2019”

การประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “Current Knowledge 2019”

รายละเอียด  |   2019-10-21
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล

รายละเอียด  |   2019-10-21
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I “Update in Pharmacotherapy for Pharmacist 2020”

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I “Update in Pharmacotherapy for Pharmacist 2020”

รายละเอียด  |   2019-10-21

การต่างประเทศอ่านทั้งหมด

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก TTUHSC ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าพบคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มข.

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก TTUHSC ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าพบคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มข.

รายละเอียด  |   2019-05-22
คณะเภสัชฯ มข.ต้อนรับอาคันตุกะชาวต่างชาติจาก Kyushu University, JAPAN

คณะเภสัชฯ มข.ต้อนรับอาคันตุกะชาวต่างชาติจาก Kyushu University, JAPAN

รายละเอียด  |   2019-01-07
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อบรับอธิการบดี และคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อบรับอธิการบดี และคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายละเอียด  |   2018-12-28
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจากอินโดนีเซีย

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจากอินโดนีเซีย

รายละเอียด  |   2018-10-16
ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Kilis 7 Aralik University ประเทศตุรกี

ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Kilis 7 Aralik University ประเทศตุรกี

รายละเอียด  |   2018-01-30
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่นในโอกาสมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่นในโอกาสมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียด  |   2018-01-24

ข่าวประกาศ / คำสั่งอ่านทั้งหมด

คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ ที่ 410 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารด้านห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์

คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ ที่ 410 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารด้านห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียด  |   2018-11-23
ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช มข.

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช มข.

รายละเอียด  |   2018-11-22
ตารางสอบกลางภาคต้น ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 UPDATE

ตารางสอบกลางภาคต้น ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 UPDATE

รายละเอียด  |   2018-09-26
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ฉบับที่ 34 / 2561เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (โครงการ) ตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ฉบับที่ 34 / 2561เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (โครงการ) ตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียด  |   2018-09-11
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ฉบับที่ 33/2561 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เภสัชกร สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ฉบับที่ 33/2561 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เภสัชกร สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียด  |   2018-09-11
คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 336/2561 คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ

คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 336/2561 คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ

รายละเอียด  |   2018-09-05
เมนู ภายในคณะ
 • ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • หน่วยงานภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • งานสารบรรณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • งานแผนและประกันคุณภาพ
 • สำหรับนักศึกษาใหม่
 • เอกสารประกอบการสอน
 • ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 • สื่อการเรียนการสอน
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ค้นหาเบอร์โทรศัพท์และเลขหมายภายใน
 • วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 • เอกสารและแบบฟอร์ม
 • PSMIS
 • PSPMS
 • ระบบจองห้องเรียน/ห้องประชุม ออนไลน์
 • PhotoDeleviryService
 • หน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • แผนผังเว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายนอกคณะ
 • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
 • สืบค้นหมายเลขภายในมหาวิทยาลัย
 • จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สภาเภสัชกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์
 • ฐานข้อมูลยา ออนไลน์

*แสดงผลภาษาไทย

อ่านทั้งหมด
Flipped
Pharm Channel KKU.

จดหมายข่าวอ่านทั้งหมด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน