Professional Teachers

read more

Learn Anywhere Online

read more

Graduation Certificate

read more

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น เพื่อพัฒนาองค์กรไปพร้อมกัน


EMAIL: narcha@kku.ac.th

ส่งข้อความถึง คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัช ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย ได้รับ ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเภสัชศาสตร์

9 ตุลาคม 2566 รายละเอียด

TCAS67 : การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2567

13 กันยายน 2566 รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่อาจารย์ (สาขาวิชาเภสัชเคมี)

25 พฤศจิกายน 2566 รายละเอียด

ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ

25 พฤศจิกายน 2566 รายละเอียด

บุคลากรคณะเภสัช รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

22 พฤศจิกายน 2566 รายละเอียด

ด่วน ขยายเวลารับสมัคร โครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ณ ต่างประเทศ ถึง 26 พฤศจิกายน 2566 นี้

22 พฤศจิกายน 2566 รายละเอียด

อ่านทั้งหมด

ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น

การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรมคลินิก Advanced Pharmacotherapeutics-I

13 พฤศจิกายน 2566 รายละเอียด

โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)

13 พฤศจิกายน 2566 รายละเอียด

[ประชุมวิชาการ] Lean management with Value Stream Mapping (VSM)

13 พฤศจิกายน 2566 รายละเอียด

อ่านทั้งหมด

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และรางวัลวิจัย

รศ.ดร.ตรีเพชร กาญจนภูมิ รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับเพชร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

25 กันยายน 2566 รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ตรีเพชร กาญจนภูมิ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นระดับเพชร

25 กันยายน 2566 รายละเอียด

คณะเภสัชศาสตร์ คว้า 2 รางวัลด้านการแพทย์และสาธารณสุข นวัตกรรมเพื่อสังคม 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

29 มิถุนายน 2566 รายละเอียด

อ่านทั้งหมด

วิเทศสัมพันธ์

คณะเภสัช ประชุมความร่วมมือกับผู้บริหาร Guangxi University of Traditional Chinese Medicine, China

22 พฤศจิกายน 2566 รายละเอียด

คณะเภสัชศาสตร์ มข. ประชุมความร่วมมือกับผู้บริหาร K-MEDI Hub เกาหลีใต้

22 พฤศจิกายน 2566 รายละเอียด

คณะเภสัชศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์นักศึกษากับนักศึกษาต่างชาติ Farewell Party 2023

2 ตุลาคม 2566 รายละเอียด

อ่านทั้งหมด

0.0000

เว็บไซต์ใหม่อยู่ในช่วงพัฒนา

หากท่านหาข้อมูลบางอย่างไม่พบ สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์เดิม