หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2552 (ไทย)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย เภสัชศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ Doctor of Pharmacy

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)

ภาษาอังกฤษ Doctor of Pharmacy (Pharm D.)

หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เอกสารดาวน์โหลด

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 (ไทย)

Download

วช 0405 หลักสูตร ภบ. 2552 (ไทย) ปก สารบัญ วช. 52

Download

วช. ศึกษาทั่วไป

Download

วช. seminar_project

Download

วช. คณะแพทยศาสตร์

Download

วช. คณะวิทยศาสตร์

Download

วช. ฝึกงาน

Download

วช. วิชาเลือก

Download

วช. วิชาชีพ

Download

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2552 (นานาชาติ)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ Doctor of Pharmacy (International Program)

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)

ภาษาอังกฤษ Doctor of Pharmacy (Pharm D.)

หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เอกสารดาวน์โหลด

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 (นานาชาติ)

Download

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรนานาชาติ 2552

Download

วช 0405 หลักสูตร ภบ. 2552 (นานาชาติ) Seminer-PS 634 491, 634 499 (แก้ไข)

Download

Project-PP 633 499 (แก้ไข)

Download

Seminer-PP 633 491

Download

วช. คณะแพทยศาสตร์ 365 316

Download

วช. คณะแพทยศาสตร์ 361 216, 362 216

Download

วช. คณะแพทยศาสตร์ 363 216

Download

วช. คณะแพทยศาสตร์ 364 216

Download

วช. คณะแพทยศาสตร์ 366 316, 366 326

Download

วช. คณะแพทยศาสตร์ 367 216

Download

วช. คณะวิทยศาสตร์

Download

วช. ฝึกงาน

Download

วช. วิชาชีพบังคับ

Download

วช. วิชาเลือก ENG

Download

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2556 (ไทย)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย เภสัชศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ Doctor of Pharmacy

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)

ภาษาอังกฤษ Doctor of Pharmacy (Pharm D.)

หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เอกสารดาวน์โหลด

มคอ. 2 มคอ. 2

Download

มคอ. 3 สาขาวิชาเภสัชเคมี

Download

สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

Download

สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา

Download

สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร

Download

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

Download

มคอ. 4 สาขาวิชาเภสัชเคมี

Download

สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

Download

สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา

Download

สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร

Download

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

Download

ฝึกงานซัมเมอร์

Download

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2556 (นานาชาติ)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ Doctor of Pharmacy (English Program)

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)

ภาษาอังกฤษ Doctor of Pharmacy (Pharm D.)

หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เอกสารดาวน์โหลด

มคอ. 2 หลักสูตรนานาชาติ มคอ. 2

Download

มคอ. 3 หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาเภสัชเคมี

Download

สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

Download

สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา

Download

สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร

Download

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

Download

มคอ. 4 หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาเภสัชเคมี

Download

สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

Download

สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา

Download

สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร

Download

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

Download

ฝึกงานซัมเมอร์

Download

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2561 (ไทย)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย เภสัชศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ Doctor of Pharmacy

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)

ภาษาอังกฤษ Doctor of Pharmacy (Pharm D.)

หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เอกสารดาวน์โหลด

มคอ. 2 มคอ. 2

Download

มคอ. 3 มคอ. 3

Download

มคอ. 4 มคอ. 4

Download

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2561 (นานาชาติ)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ Doctor of Pharmacy (English Program)

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)

ภาษาอังกฤษ Doctor of Pharmacy (Pharm D.)

หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เอกสารดาวน์โหลด

มคอ. 2 มคอ. 2 หลักสูตรนานาชาติ

Download

มคอ. 3 มคอ. 3 หลักสูตรนานาชาติ

Download

มคอ. 4 มคอ. 4 หลักสูตรนานาชาติ

Download


ปริญญาตรี

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท (สาขาวิชา) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน