_

หลักสูตรปริญญาโท (สาขาวิชา) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา

ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Toxicology

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พิษวิทยา)

ภาษาอังกฤษ Master of Science (Toxicology), M.Sc. (Toxicology)

หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เอกสารดาวน์โหลด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา

Download

สมัครที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ

ภาษาอังกฤษ Master of Sciences Program in Aesthetic Sciences and Health

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ)

วท.ม. (วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ)

ภาษาอังกฤษ Master of Sciences (Aesthetic Sciences and Health)

M. Sc. (Aesthetic Sciences and Health)

หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เอกสารดาวน์โหลด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ

Download

สมัครที่นี่

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมี และ ผลิตภัฑณ์ธรรมชาติ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (ภาคปกติ)
MSc. Pharmaceutical Chemistry and Natural Products

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ผ่าน ความเห็นชอบกรรมการบริหาร หลักสูตร
2. ผู้สมัครในหลักสูตรแผน ก(1) จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ผู้สมัครในหลักสูตรแผน ก(2) จะต้องมีคะแนนเฉลี่ย ในระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่า ถ้ามีคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50 จะต้องมีประสบการณ์ ในการทำงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ ไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด อาจสมัครเข้าเรียนได้โดยต้อง ผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งผลิตมหาบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการพัฒนายา และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ จากแหล่งธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์ทางเคมี

หลักสูตร

• แบบ ก (1) เน้นการการทำวิจัย ผู้เรียนต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
วิชาบังคับที่ไม่นับหน่วยกิต สัมมนา่ 1,2
วิชาวิทยานิพนธ์ รวม 36 หน่วยกิต

• แบบ ก (2) ทำวิทยานิพนธ์ 16 หน่วยกิตและเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
วิชาบังคับ สถิติสำหรับนักศึกษาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สัมมนา 1,2 ปัญหาพิเศษ รวม 8 หน่วยกิต
วิชาเลือก ตามกลุ่มวิชาที่สนใจ รวม 12 หน่วยกิต

วิชาวิทยานิพนธ์ รวม 16 หน่วยกิต

รูปแบบการศึกษา

• ผู้เรียนเข้าชั้นเรียนที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แต่สามารถทำวิจัยวิทยานิพนธ์ที่คณะเภสัชศาสตร์ หรือที่สถานบันวิจัย
หรือที่ทำงานแล้วแต่ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

เนื้อหาหลักสูตรในกลุ่มวิชาเลือก

แบ่งเป็นกลุ่มวิชาดังนี้
กลุ่มวิชาการวิเคราะห์และ ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
• Instrumental Analysis
• Structure Elucidation
• Quality Control of Health Products
• Laboratory Practice in Quality
control of Health Products
• Biological Evaluation

กลุ่มวิชาเคมีสังเคราะห์ทางยา
• Structure Elucidation
• Drug Design and Development
• Synthesis of Medicinal Compounds • Synthesis of Medicinal Compounds II

กลุ่มวิชาเคมีของสมุนไพร
• Instrumental Analysis
• Structure Elucidation
• Biological Evaluation
• Phytochemistry

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
• Biological Production
Technology
• Instrumental Analysis
• Biological Evaluation
• Pharmaceutical Biotechnology
• Medicinal Plant Tissue Culture

กลุ่มวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
• Medicinal Plant Tissue Culture
• Ethnobotany and Medical
•Anthropology
• Advance Pharmaceutical Botany
• Thai Traditional Pharmacy
• Medicinal Plant Taxonomy

กำหนดสมัครและสอบ

ภาคการศึกษาต้นและ
ภาคการศึกษาปลาย
ตามปฏิทินของบัณฑิตวิทยาลัย
สอบคัดเลือกวิชาเฉพาะและวิชาทั่วไป
และสอบสัมภาษณ์

ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา
ภาคปกติ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 25,00 บาท

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รศ.ดร.วิรัช เรืองศรีตระกูล
โทร: 043- 202-378
Email : wirat_ru@kku.ac.th

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคฯ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค และการจัดการด้านสุขภาพ (ภาคปกติ)
Master of Science Program (Health Consumer Protection and Health Management

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม ในการประยุกต์ใช้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค สามารถวิเคราะห์การวางแผนการดำเนินงานและการวิจัยบนพื้นฐานของสังคม วัฒนธรรมให้เกิดความเป็นธรรมและสอดคล้องกับหลักการและสิทธิของผู้บริโภค

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ แผน ก แบบ ก2 เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต เน้นการวิจัยด้วยการทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

รูปแบบการศึกษา

1. รูปแบบของหลักสูตร

1.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2

1.2 ภาษาที่ใช้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา

1.3 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างดี

1.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

-

1.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

 

ระบบการจัดการศึกษา

• ระบบ

ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 2 ข้อ 7 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่

• การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

• การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี

การดำเนินการหลักสูตร

• วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม

ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

ภาคการศึกษาพิเศษ เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฏาคม (ถ้ามี)

• คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 มีดังนี้

(1) ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5ข้อ 21.2 หรือเป็นไปตามระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ และ

(2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เช่น พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ฯลฯ) หากเป็นด้านอื่นต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ

(3) จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่า ถ้ามีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และไม่มีประวัติด่างพร้อยด้านจริยธรรม

(4) ผู้เข้าศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ (3) ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 

 

รายวิชาที่เปิดสอน

วิชาบังคับ 16 หน่วยกิต
- Health Consumer Behaviour
- Marketing Mechanisms and Sales
- Research Methodology and Biostatistics for
Health Consumer Protection
- Regulations and Standards of Health
Products and Services
- Principles and Management for Health
Consumer Protection
- Seminar in Health Consumer Protection and
Health Management

วิชาเลือกเฉพาะสาขา 8 หน่วยกิต

- Economics for Health Product Management – Globalization and World Trade
- Evaluation of Consumer Data Information
and Communication
- Risk Analysis, Risk Assessment and Risk
Management of Health Products
- Drug Benefit Management in Health
Insurance System
- Application of Sufficient Economy to Health
Organization

วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 36 หน่วยกิต
องค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้

* สำหรับผู้ที่ปฏิบัติภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับ การเฝ้าระวังการปนเปื้อน การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หรือระบบบริการ
* ผู้ที่ทำหน้าที่ด้านบริหารที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและหรือให้บริการด้านสุขภาพ
*ผู้ที่ทำหน้าที่ด้านการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
* ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณสุขทั้งในส่วนของภาครัฐ เอกชน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
*ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษา และผู้ทำหน้าที่สอนทางด้านสุขภาพ
ยุคโลกาภิวัฒน์ ต้องมีความเท่าทัน และมีความฉับไวในการตั้งรับ ปรับตัว และปฏิบัติงานเชิงรุกด้วย ความรู้และงานวิจัย เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน

• การค้ายุคเสรีและทรัพย์สินทางปัญญา
• การสื่อสารและการตลาดที่ซับซ้อน
• หลักคิดและปรัชญาที่ใช้ได้ทุกยุคสมัย
• การสร้างความมั่นใจของผู้ผลิต
• พฤติกรรมผู้บริโภค
การประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพและอื่นๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 หรืออื่นๆที่เทียบเท่า ถ้ามีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 จะต้องมีประสบการณ์ใน การทำงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพมา แล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี
- ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบสามารถสมัครสอบและเรียนได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาสำหรับการศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
กำหนดการสมัครสอบ

 

กำหนดการสอบ

สถานที่ขายใบสมัคร รับสมัคร และประกาศรายชื่อ
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร : 0-4323-6903 , 0-4336-2194
โทรสาร : 0-4324-3346

http://gs.kku.ac.th/webbundit/graduatepg.html
รายละเอียดการรับสมัคร

สถานที่ติดต่อ :-

รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย หรือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 081-8444031 ,
043 362090
087-2276235

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม Download


เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (ภาคปกติ)
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เภสัชกรรมคลินิก (Clinical Pharmacy)

ดาวน์โหลด แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในรูปแบบ PDF

.

ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งผลิตมหาบัณฑิต ให้สามารถเป็นทั้งนักปฏิบัติ และพัฒนางาน รวมทั้งทำงานวิจัย ด้านเภสัชกรรมคลินิก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้อง กับความพร้อม ของโรงพยาบาล และความต้องการของประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
• มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ ในงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

หลักสูตร
• แผน ก เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต เน้นการวิจัยด้วยการทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
. แผน ข. เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ทำการศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต

รูปแบบการศึกษา

หลักสูตรได้มีการปรับเพื่อให้เหมาะสม กับทั้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา และเรียนแบบ สะสมหน่วยกิตชุดวิชา โดยการเรียนแบบไม่เต็มเวลานี้ ข้าราชการหรือพนักงานบริษัท สามารถศึกษา ได้โดยไม่ต้องลาศึกษาต่อ โดยเก็บคะแนนจากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านเภสัชกรรมคลินิก ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระห่างสำนักงานบริการสาธารณสุขและ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยของรัฐ 4 แห่ง คือสงขลานครินทร์ เชียงใหม่ ศิลปากร และขอนแก่น

เนื้อหาหลักสูตร (บางส่วน)

• เภสัชบำบัดขั้นสูง
• ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์
• เภสัชกรรมคลินิกภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา
• เภสัชระบาดวิทยาขั้นสูง
• การประเมินการใช้ยาทางคลินิก
• การให้คำปรึกษาทางเภสัชกรรม

กำหนดสมัครและสอบ คลิ๊กรายละเอียด

ภาคการศึกษาต้นตามบัณฑิตวิทยาลัย
• สอบคัดเลือก
• สอบสัมภาษณ์

ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

*สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่อสอบถาม

รศ.ดร.นฤมล เจริญศิริพรกุล หรือ
ผศ.ดร.วีรวรรณ อุชายภิชาติ
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร 043 202378

 

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม

ภาษาอังกฤษ Master of Pharmacy Program in Pharmacy Management

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเภสัชกรรม)

ภาษาอังกฤษ Master of Pharmacy (Pharmacy Management)

หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Facebook

facebook https://www.facebook.com/Mpharm-at-KKU-1898879350330156/?fref=ts


เอกสารดาวน์โหลด

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 2561 สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม

Download

Download 235 ครั้ง

รายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์การศึกษาอิสระ ปริญญาโทการจัดการเภสัชกรรม

Download

Download 137 ครั้ง

กำหนดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

Download

Download 44 ครั้ง

สมัครที่นี่


*กรณีสมัครแบบตลอดปี ขอความกรุณาติดต่อ ประธานหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย (ภาคปกติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย (ภาคปกติ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2

สมัครเข้าศึกษาคลิ๊กที่นี่ !!

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย
Master of Science Program in Thai Traditional Pharmacy
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Faculty of Pharmaceutical Sciences
Khon Kaen University

.

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย (พ.ศ. 2557) มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย สามารถเชื่อมโยงภูมิปัญญาด้านเภสัชกรรมแผนไทยเข้ากับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นการสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในภูมิปัญญาไทยด้านการแพทย์และเภสัชกรรมแผนไทยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(เภสัชกรรมแผนไทย)

วท.ม.(เภสัชกรรมแผนไทย)

Master of Science (Thai Traditional Pharmacy)

M.Sc. (Thai Traditional Pharmacy)

แผนการศึกษา ระยะเวลา 2 ปี

แผนก แบบ ก2 ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และการเรียนรายวิชา 24 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับนับหน่วยกิต 12 หน่วยกิต

627 811 เภสัชกรรมแผนไทยขั้นสูง 3

627 812 การสื่อสารเทคนิคทางวิชาการ 2

627 813 ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 2

627 891 สัมมนาเภสัชกรรมแผนไทย 1 1

627 892 สัมมนาเภสัชกรรมแผนไทย 2 1

627 894 ปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมแผนไทย 3

หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต

มีรายวิชาเลือก 19 รายวิชา ตัวอย่างเช่น

617 849 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร 2

617 857 อุตสาหกรรมการผลิตยาแผนไทย 1

622 831 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 3

622 871 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 3

627 831 ตำรับยาสมุนไพรในคัมภีร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 3

627 832 ข้อกำหนดเครื่องยา 2

627 835 วิทยาการตำรับยาแผนไทย 2

627 836 ปรัชญาสุขภาพแผนไทย 3

วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนตะวันออก วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือปริญญาตรีสาขาอื่นๆที่มีความรู้พื้นฐานด้านการแพทย์หรือเภสัชกรรมแผนไทยที่เพียงพอ

เปิดรับเฉพาะแผน ก แบบ ก2 โดยผู้สมัคร จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 หรืออื่นๆที่เทียบเท่า

ถ้ามีคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50 จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการทางด้านเภสัชกรรมแผนไทย เป็นนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักจัดการองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมแผนไทยในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์

ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะเภสัชศาสตร์

การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

ผ่านการสอบวิชาเฉพาะความรู้ทั่วไปด้านสมุนไพรและการวิจัยเบื้องต้น และ สอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีผลทดสอบทางภาษา)

และผ่านการสอบสัมภาษณ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคละ 30,000 บาท

กำหนดการ

รายการ ภาคต้น ภาคปลาย

สมัครเข้าศึกษา กุมภาพันธ์-เมษายน สิงหาคม-กันยายน
สอบคัดเลือก พฤษภาคม-กรกฏาคม ตุลาคม-พฤศจิกายน
ประกาศผล กรกฎาคม ธันวาคม
เปิดภาคเรียน สิงหาคม มกราคม

หลักฐานประกอบการสมัคร

-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป

-ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)

-สำเนาบัตรประชาชน พร้อมต้นฉบับ

ขายใบสมัครและรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

http://gs.kku.ac.th/

ติดต่อ (Contact)

ผศ.ดร.ศรีสมพร ปรีเปรม โทร. 043-362093 แฟกซ์ 043-202379หรือ 084-4285631

E-mail: srisompo@kku.ac.th

ผศ.ดร.ธนิสร์ ปทุมานนท์ โทร. 043-362093 แฟกซ์ 043-202379หรือ 087-2276235

E-mail: tanpad@kku.ac.th

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นhttp://pharm.kku.ac.th/thaiversion/?p=10658


หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท (สาขาวิชา) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน