_

หลักสูตรปริญญาโท (สาขาวิชา) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา

ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Toxicology

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พิษวิทยา)

ภาษาอังกฤษ Master of Science (Toxicology), M.Sc. (Toxicology)

หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เอกสารดาวน์โหลด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา

Download

สมัครที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ

ภาษาอังกฤษ Master of Sciences Program in Aesthetic Sciences and Health

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ)

วท.ม. (วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ)

ภาษาอังกฤษ Master of Sciences (Aesthetic Sciences and Health)

M. Sc. (Aesthetic Sciences and Health)

หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เอกสารดาวน์โหลด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ

Download

สมัครที่นี่

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมี และ ผลิตภัฑณ์ธรรมชาติ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคฯ

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม

ภาษาอังกฤษ Master of Pharmacy Program in Pharmacy Management

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเภสัชกรรม)

ภาษาอังกฤษ Master of Pharmacy (Pharmacy Management)

หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม

ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์

EMAIL: wancha2@kku.ac.th

TEL: 043-009-700 ต่อ 48430

Facebook

facebook https://www.facebook.com/Mpharm-at-KKU-1898879350330156/?fref=ts


เอกสารดาวน์โหลด

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 2555 สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม

Download

Download 39 ครั้ง

รายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์การศึกษาอิสระ ปริญญาโทการจัดการเภสัชกรรม

Download

Download 22 ครั้ง

กำหนดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

Download

Download 25 ครั้ง

สมัครที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (ภาคปกติ)


หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท (สาขาวิชา) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน