โครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการ

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ปรับโครงสร้างตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 283/2562) เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในคณะเภสัชศาสตร์ ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 ดังนี้

การบริหารวิชาการ ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา คือ

1) สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

2) สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

3) สาขาวิชาเภสัชเคมี

4) สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา

3) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร

กองบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย 4 งาน คือ

1) งานการจัดการทรัพย์สิน

2) งานการจัดการพัฒนา

3) งานการจัดการศึกษาและจัดการทั่วไป

4) งานการจัดการห้องปฏิบัติการ

หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามยุทธศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ

1) ศูนย์พัฒนาการบริการวิชาการและวิจัย คณะเภสัชศาสตร์

2) สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมการผลิต คณะเภสัชศาสตร์

3) สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์

และคณะเภสัชศาสตร์ ได้มีการตั้งภารกิจภายใต้ งาน กองบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์ (ตามคำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 121 – 141/2562) ประกอบด้วย 12 ภารกิจ ดังนี้

1) งานการจัดการทรัพย์สิน มี 2 ภารกิจ คือ

   • ภารกิจการเงินและพัสดุ

   • ภารกิจกายภาพและสิ่งแวดล้อม

2) งานการจัดการพัฒนา มี 2 ภารกิจ คือ

   • ภารกิจแผนงาน ประกันคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์

   • ภารกิจห้องสมุด

3) งานการจัดการศึกษาและจัดการทั่วไป มี 4 ภารกิจ คือ

   • ภารกิจจัดการศึกษา

   • ภารกิจสนับสนุนการวิจัยและประชุมวิชาการ

   • ภารกิจทรัพยากรบุคคล

   • ภารกิจสารบรรณ การประชุม และประสานงาน

4) งานการจัดการปฏิบัติการ

   • ภารกิจปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

   • ภารกิจปฏิบัติการและบริการวิชาการด้านตรวจวัดระดับยาและสารเคมีในชีววัตถุ

   • ภารกิจปฏิบัติการและบริการวิชาการด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ (การตรวจวิเคราะห์)

   • ภารกิจปฏิบัติการและบริการวิชาการด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ (การคุ้มครองผู้บริโภค)

จากการแบ่งโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารองค์กร ดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์ มีโครงสร้างองค์กร ดังรูปที่ 1 และโครงสร้างการบริหาร ดังรูปที่ 2

รูปที่ 1.1 โครงสร้างองค์กร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รูปที่ 1.2 โครงสร้างการบริหารจัดการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน