คณะผู้บริหาร ปัจจุบัน

คณบดี

รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

รองคณบดี

รศ.ดร.สุพล ลิมวัฒนานนท์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ

รศ.ดร.ทิพาพร กาญจนราช

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล

ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ

ผศ.สุธาร จันทะวงศ์

ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา

ผศ.ดร.ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล

ผู้ช่วยคณบดีด้านยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ

หัวหน้าสาขา

รศ.ดร.ยุพาพร ปรีชากุล

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

ผศ.ดร.รักษวร ใจสะอาด

สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร

ผศ.ดร.ปราโมทย์ มหคุณากร

สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา

ผศ.ดร.ผดุงขวัญ จิตโรภาส

สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

ศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร

สาขาวิชาเภสัชเคมี

ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

ผศ.ดร.ศรีสมพร ปรีเปรม

ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์

นายสินไชย เงินคุณด้วง

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน