คณะผู้บริหาร ปัจจุบัน

คณบดี

ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

รองคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี

หัวหน้าสาขา

รศ.ดร.ยุพาพร ปรีชากุล

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

ผศ.ดร.รักษวร ใจสะอาด

สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร

ผศ.ดร.ปราโมทย์ มหคุณากร

สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา

ผศ.ดร.ผดุงขวัญ จิตโรภาส

สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

ศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร

สาขาวิชาเภสัชเคมี

ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

ผศ.ดร.ศรีสมพร ปรีเปรม

ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน