คณะผู้บริหาร ปัจจุบัน

คณบดี

รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

รองคณบดี

รศ.ดร.สุพล ลิมวัฒนานนท์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ

รศ.ดร.ศักดา ดาดวง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา

รศ.ดร.ทิพาพร กาญจนราช

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

นายสุธาร จันทะวงศ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

หัวหน้าสาขา

ผศ.ดร.อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา

สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร

ผศ.ดร.ปราโมทย์ มหคุณากร

สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา

รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด

สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

รศ.ดร.สุภาวดี ดาวดี

สาขาวิชาเภสัชเคมี

ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

ผศ.ดร.ศรีสมพร ปรีเปรม

ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์

นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน