คณะผู้บริหาร ปัจจุบัน

คณบดี

ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

รองคณบดี

ผศ.ดร.ปฐมทรรศน์ ศรีสุข

รองคณบดีฝ่ายบริหารกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร

รศ.ดร.สุภาวดี ดาวดี

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ

รศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยคณบดี

รศ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ

ผศ.ดร.ประธาน ฦาชา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

หัวหน้าสาขา

รศ.ดร.ยุพาพร ปรีชากุล

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

ผศ.ดร.รักษวร ใจสะอาด

สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร

ผศ.ดร.ปราโมทย์ มหคุณากร

สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา

ผศ.ดร.ผดุงขวัญ จิตโรภาส

สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

ศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร

สาขาวิชาเภสัชเคมี

ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

รศ.สุณี เลิศสินอุดม

รักษาการผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมการผลิต

ผศ.จริงใจ อารีมิตร

รักษาการผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมการผลิต

ผู้จัดการศูนย์พัฒนาการบริการวิชาการและวิจัย

ผศ.ดร.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์

รักษาการผู้จัดการศูนย์พัฒนาการบริการวิชาการและวิจัย

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์

นางสาวจีระวัฒน์ หาญเวช

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน