คณะผู้บริหาร ปัจจุบัน

คณบดี

รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

รองคณบดี

รศ.ดร.สุพล ลิมวัฒนานนท์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ผศ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ

ดร.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

รศ.ดร.ศักดา ดาดวง

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาองค์กร

ผศ.ดร.ผดุงขวัญ จิตโรภาส

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนานักศึกษา

ผศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต

รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ

ผศ.ดร.แคทรียา สุทธานุช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ประธาน ฦาชา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผศ.ดร.ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ดร.อรวรรณ มนทกานติรัตน์

ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาหลักสูตร

ประธานสาขา

ผศ.ดร.เชิดชัย สุนทรภาส

ประธานสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

ผศ.ดร.อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา

ประธานสาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร

ผศ.ดร.ปราโมทย์ มหคุณากร

ประธานสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา

รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

รศ.ดร.สุภาวดี ดาวดี

ประธานสาขาวิชาเภสัชเคมี

ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

รศ.สุณี เลิศสินอุดม

ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน