คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ผศ.ดร. นรินทร์ จันทร์ศรี

narcha@kku.ac.th

รองคณบดีฝ่ายบริหารกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร

ผศ.ดร. ปฐมทรรศน์ ศรีสุข

spatho@kku.ac.th

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ

รศ.ดร. สุภาวดี ดาวดี

csupawad@kku.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์

รศ.ดร. เยาวเรศ ชูลิขิต

yaosum@kku.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ

รศ.ดร. กรแก้ว จันทภาษา

korcha@kku.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ.ดร. ประธาน ฦาชา

prathanl@kku.ac.th

หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร

ผศ.ดร. รักษวร ใจสะอาด

jraksa@kku.ac.th

หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา

ผศ.ดร. ปราโมทย์ มหคุณากร

pramah@kku.ac.th

หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

ผศ.ดร. สมชาย สุริยะไกร

somsur@kku.ac.th

หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชเคมี

ผศ.ดร. อรวรรณ มนทกานติรัตน์

oramon@kku.ac.th

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

ผศ.ดร. นรินทร์ จันทร์ศรี

narcha@kku.ac.th

รักษาการผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

รศ. สุณี เลิศสินอุดม

lsunee@kku.ac.th

รักษาการผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมการผลิต

ผศ.ดร. จริงใจ อารีมิตร

jrinar@kku.ac.th

รักษาการผู้จัดการศูนย์พัฒนาการบริการวิชาการและวิจัย

ผศ.ดร. เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์

denpat@kku.ac.th

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์

นางสาว จีระวัฒน์ หาญเวช

hjeera@kku.ac.th