ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบบจองห้องเรียน/ห้องประชุม ออนไลน์ ระบบสืบค้นเอกสาร ระบบตรวจสอบวันลา ระบบเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล ระบบจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบการให้บริการ IT ระบบ PS KKU Monitoring Action Plan ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ ระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ ระบบสารสนเทศ งานการจัดการทรัพย์สิน คณะเภสัชศาสตร์ ระบบสารสนเทศ งานการจัดการห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ ระบบการจัดการการฝึกงานนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระบบการเบิกจ่าย (งานจัดการศึกษา) ระบบเบิกจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาล คู่มือการเบิกจ่ายสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงาน มข.
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน