หลักสูตรปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์

ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Research and Development in Pharmaceuticals

1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Philosophy (Research and Development in Pharmaceuticals)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): Ph.D. (Research and Development in Pharmaceuticals)


ติดต่อสอบถาม (Further information)

ศ. ดร.กนกวรรณ จารุกำจร

Prof. Dr. Kanokwan Jarukamjorn

kanok_ja@kku.ac.th


เอกสารดาวน์โหลด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์

Download

Download 38 ครั้ง

สมัครที่นี่

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม

ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Pharmacy

1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชกรรม)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ปร.ด. (เภสัชกรรม)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Philosophy (Pharmacy)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): Ph.D. (Pharmacy)


ติดต่อสอบถาม (Further information)

ผศ. ดร.สมชาย สุริยะไกร

Assist. Prof. Dr. Somchai Suriyakrai

somsur@kku.ac.th


เอกสารดาวน์โหลด

Doctor of Philosophy (Pharmacy and Health System)

Download

Download 63 ครั้ง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม

Download

Download 0 ครั้ง

สมัครที่นี่


ปริญญาตรี

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท (สาขาวิชา) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น