หลักสูตรปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์

ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Research and Development in Pharmaceuticals

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์)

ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Research and Development in Pharmaceuticals)

หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เอกสารดาวน์โหลด

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์

Download

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ปรับปรุงหลักสูตร 2560

Download

สมัครที่นี่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ

ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Pharmacy and Health System

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ)

ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Pharmacy and Health System)

หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เบอร์โทรศัพท์ประธานกรรมการการบริหารหลักสูตร

043-202-378 ต่อ 48432


เอกสารดาวน์โหลด

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)

Download

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

Download

สมัครที่นี่


หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท (สาขาวิชา) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน