หลักสูตรปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์

ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Research and Development in Pharmaceuticals

1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Philosophy (Research and Development in Pharmaceuticals)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): Ph.D. (Research and Development in Pharmaceuticals)


ติดต่อสอบถาม (Further information)

ศ. ดร.กนกวรรณ จารุกำจร

Prof. Dr. Kanokwan Jarukamjorn

kanok_ja@kku.ac.th


เอกสารดาวน์โหลด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์

Download

Download 0 ครั้ง

Doctor of Philosophy (Research and Development in Pharmaceuticals)

Download

Download 55 ครั้ง

Doctor of Philosophy (Research and Development in Pharmaceuticals)

Download

Download 13 ครั้ง

สมัครที่นี่

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ

ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Pharmacy and Health System

1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ปร.ด. (เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Philosophy (Pharmacy and Health System)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): Ph.D. (Pharmacy and Health System)


ติดต่อสอบถาม (Further information)

ศ. ดร.สุพล ลิมวัฒนานนท์

Assoc. Prof. Dr. Supon Limwattananon

supon@kku.ac.th


เอกสารดาวน์โหลด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ

Download

Download 0 ครั้ง

Doctor of Philosophy (Pharmacy and Health System)

Download

Download 56 ครั้ง

Doctor of Philosophy (Pharmacy and Health System)

Download

Download 14 ครั้ง

สมัครที่นี่


ปริญญาตรี

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท (สาขาวิชา) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน