หลักสูตรปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์

ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Research and Development in Pharmaceuticals

1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Philosophy (Research and Development in Pharmaceuticals)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): Ph.D. (Research and Development in Pharmaceuticals)


ติดต่อสอบถาม (Further information)

ศ. ดร.กนกวรรณ จารุกำจร

Prof. Dr. Kanokwan Jarukamjorn

kanok_ja@kku.ac.th


เอกสารดาวน์โหลด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์

Download

Download 16 ครั้ง

สมัครที่นี่

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ

ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Pharmacy and Health System

1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ปร.ด. (เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Philosophy (Pharmacy and Health System)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): Ph.D. (Pharmacy and Health System)


ติดต่อสอบถาม (Further information)

ศ. ดร.สุพล ลิมวัฒนานนท์

Assoc. Prof. Dr. Supon Limwattananon

supon@kku.ac.th


เอกสารดาวน์โหลด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ

Download

Download 0 ครั้ง

Doctor of Philosophy (Pharmacy and Health System)

Download

Download 46 ครั้ง

สมัครที่นี่


ปริญญาตรี

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท (สาขาวิชา) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น