บุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์

บุคลากรในสังกัด กองบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์

นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี

• ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์

boowan@kku.ac.th

48327

บุคลากรในสังกัด กองบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์

นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี

• ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์

boowan@kku.ac.th

48327

บุคลากรในสังกัด งานการจัดการทรัพย์สิน

นางวาสนา ถวิลเชื้อ

• นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

twasan@kku.ac.th

48312

นายตระการณ์ แก่นเชียงสา

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

ktraka@kku.ac.th

48380

นางสาวจันทรัมพร ขจรมณี

• นักบัญชี

chankh@kku.ac.th

48333

นายสมศักดิ์ ทองเชิด

• พนักงานผลิตทดลอง

somsak_de@hotmail.com

นางมัลลิกา ศรีหาพล

• นักวิชาการเงินและบัญชี

mullsr@kku.ac.th

48337

นายทศพร ศรีหาพล

• นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

stodsa@kku.ac.th

48315

นายสาย แก่นหามูล

• ช่างฝีมือทั่วไป

siykha@kku.ac.th

48381

นายวิทยา หาชานนท์

• พนักงานขับรถยนต์

witha@kku.ac.th

48382

นายสมาน ศรีโนนม่วง

• รักษาความปลอดภัย

นางยุพา ภาภิรมย์

• นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

pyupa@kku.ac.th

48318

นายณัฐพล ไกยวงษ์

• ช่างเทคนิค

kutit@kku.ac.th

48381

นายทศพล พิมพ์ดี

• นายช่างอิเล็คทรอนิคส์

thosapholph@kku.ac.th

48381

นายสุวิทย์ เจริญคูณ

• เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายสะมิตร ยมดำ

• คนสวน

48381

นายสังครีบ เพลียสุพรม

• คนงาน

48381

นางไพเราะ หลักโคตร

• แม่บ้าน

pairlu@kku.ac.th

48380

นางวรรธนา แพงเพ็ง

• นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

pwatth@kku.ac.th

48313

นางบุญญรัตน์ บุญกาวิน

• พนักงานพิมพ์

bboony@kku.ac.th

48314

นายนันทวุฒิ ธุระพระ

• นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

tnanta@kku.ac.th

48325

นายนิยม สิงห์พร

• พนักงานขับรถยนต์

48382

นายอนุสรณ์ สอนพิละ

• ช่างเทคนิค

anuson@kku.ac.th

48380

นายอ่อนศรี พรมดี

• พนักงานผลิตทดลอง

ponsri@kku.ac.th

48362

บุคลากรในสังกัด งานการจัดการทรัพย์สิน

นางวาสนา ถวิลเชื้อ

• นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

twasan@kku.ac.th

48312

นายตระการณ์ แก่นเชียงสา

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

ktraka@kku.ac.th

48380

นางสาวจันทรัมพร ขจรมณี

• นักบัญชี

chankh@kku.ac.th

48333

นายสมศักดิ์ ทองเชิด

• พนักงานผลิตทดลอง

somsak_de@hotmail.com

นางมัลลิกา ศรีหาพล

• นักวิชาการเงินและบัญชี

mullsr@kku.ac.th

48337

นายทศพร ศรีหาพล

• นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

stodsa@kku.ac.th

48315

นายสาย แก่นหามูล

• ช่างฝีมือทั่วไป

siykha@kku.ac.th

48381

นายวิทยา หาชานนท์

• พนักงานขับรถยนต์

witha@kku.ac.th

48382

นายสมาน ศรีโนนม่วง

• รักษาความปลอดภัย

นางยุพา ภาภิรมย์

• นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

pyupa@kku.ac.th

48318

นายณัฐพล ไกยวงษ์

• ช่างเทคนิค

kutit@kku.ac.th

48381

นายทศพล พิมพ์ดี

• นายช่างอิเล็คทรอนิคส์

thosapholph@kku.ac.th

48381

นายสุวิทย์ เจริญคูณ

• เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายสะมิตร ยมดำ

• คนสวน

48381

นายสังครีบ เพลียสุพรม

• คนงาน

48381

นางไพเราะ หลักโคตร

• แม่บ้าน

pairlu@kku.ac.th

48380

นางวรรธนา แพงเพ็ง

• นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

pwatth@kku.ac.th

48313

นางบุญญรัตน์ บุญกาวิน

• พนักงานพิมพ์

bboony@kku.ac.th

48314

นายนันทวุฒิ ธุระพระ

• นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

tnanta@kku.ac.th

48325

นายนิยม สิงห์พร

• พนักงานขับรถยนต์

48382

นายอนุสรณ์ สอนพิละ

• ช่างเทคนิค

anuson@kku.ac.th

48380

นายอ่อนศรี พรมดี

• พนักงานผลิตทดลอง

ponsri@kku.ac.th

48362

บุคลากรในสังกัด งานการจัดการพัฒนา

นางสาวพรวิภา สัตนาโค

• นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

porsut@kku.ac.th

48320

นางสาวฐาปนีย์ สีหราช

• นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ

wasna@kku.ac.th

48310

นายศุภวัฒน์ เวียงนนท์

• พนักงานห้องสมุด ชำนาญงาน

vsupan@kku.ac.th

48423

นางสาวพัชรินทร์ โคตรทัศน์

• นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

kottat@kku.ac.th

48317

นางสาวบุศยศรี ศรีบุศยกุล

• นักวิชาการศึกษา

sbussa@kku.ac.th

48316

นายพีระ ทับบุญ

• เภสัชกร

นางสาวศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

• นักวิเทศสัมพันธ์

sirika@kku.ac.th

48316

นางสาวศิริน เพ็ญภินันท์

• เภสัชกร

pandanus_rx21@hotmail.com

นางสาวณัฏฐธิดา หาญสุริย์

• เภสัชกร

fern_ryoma@hotmail.com

นางสาวฉัตรสุดา แก้วโยธา

• นักวิเทศสัมพันธ์

chatska@kku.ac.th

48316

บุคลากรในสังกัด งานการจัดการพัฒนา

นางสาวพรวิภา สัตนาโค

• นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

porsut@kku.ac.th

48320

นางสาวฐาปนีย์ สีหราช

• นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ

wasna@kku.ac.th

48310

นายศุภวัฒน์ เวียงนนท์

• พนักงานห้องสมุด ชำนาญงาน

vsupan@kku.ac.th

48423

นางสาวพัชรินทร์ โคตรทัศน์

• นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

kottat@kku.ac.th

48317

นางสาวบุศยศรี ศรีบุศยกุล

• นักวิชาการศึกษา

sbussa@kku.ac.th

48316

นายพีระ ทับบุญ

• เภสัชกร

นางสาวศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

• นักวิเทศสัมพันธ์

sirika@kku.ac.th

48316

นางสาวศิริน เพ็ญภินันท์

• เภสัชกร

pandanus_rx21@hotmail.com

นางสาวณัฏฐธิดา หาญสุริย์

• เภสัชกร

fern_ryoma@hotmail.com

นางสาวฉัตรสุดา แก้วโยธา

• นักวิเทศสัมพันธ์

chatska@kku.ac.th

48316

บุคลากรในสังกัด งานการจัดการศึกษาและจัดการทั่วไป

นางกุลธิดา รักศิลป์

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

kunwat@kku.ac.th

48385

นางทองคำ วงษ์พระจันทร์

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

thosir@kku.ac.th

48321

นางมารศรี นิลทรัตน์

• บุคลากร ชำนาญการพิเศษ

martes@kku.ac.th

48319

นางบุญน้อม อริยานันทพงศ์

• นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

booari@kku.ac.th

48344

นางสาวกัญญาณัฐ เรืองศรีจันทร์

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

yuparu@kku.ac.th

48300

นางสาวจีระวัฒน์ หาญเวช

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

hjeera@kku.ac.th

48470

นายชาพันธคริตกานต์ จันทร์ขาว

• บุคลากร ชำนาญการ

somcha1@kku.ac.th

48383

นางดวงตา ชัยนิคม

• พนักงานธุรการ

cduang@kku.ac.th

48436

นางดวงพร คงปัดถา

• พนักงานผลิตทดลอง

duankon@kku.ac.th

48300

นางสาวนรางคณา ฮอหรินทร์

• นักวิชาการศึกษา

hnarang@kku.ac.th

48339

นายบุญเลิศ คำยา

• พนักงานผลิตทดลอง

kboonl@kku.ac.th

48454

นายประจักษ์ พิมพ์สุนนท์

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

ppraja@kku.ac.th

48435

นางพิกุล วิรักษา

• พนักงานพิมพ์

wpikul@kku.ac.th

48487

นางสาวภัททิกา วงศ์สกุล

• นักวิชาการศึกษา

pattao@kku.ac.th

48342

นางสาวมยุริล จันทะวิเศษ

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

bird_jul@hotmail.com

48344

นางสาวรุ่งทิวา ทะสังขา

• นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

rungthiva@kku.ac.th

48339

นางรุ่งฤทัย ตรีชา

• พนักงานพิมพ์

trungr@kku.ac.th

48507

นางลิลณี พันธ์เพ็ง

• พนักงานธุรการ ส.2

plilanee@kku.ac.th

48471

นางวสุมล ประทุมแพง

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

siripr@kku.ac.th

48421

นางวาสนา ปทุมธนทรัพย์

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

pvasana@kku.ac.th

48338

นางสาวศิริวรรณ สุริยะไกร

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

sirilu@kku.ac.th

48300

นายสาคร ชัยนิคม

• นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

csakor@kku.ac.th

48338

นางอัจฉราวัลย์ มณีศรี

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

machar@kku.ac.th

48420

นางอัมพร คำอินทร์

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

kampor@kku.ac.th

48336

นายอาทิตย์ วงษ์พระจันทร์

• นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ

artvon@kku.ac.th

48311

นางเกษราภรณ์ ธรรมดา

• นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

kestha@kku.ac.th

48486

นางเนาวรัตน์ ภิรมย์อ่อน

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

nawpir@kku.ac.th

48345

นางเบญจวรรณ ใจเที่ยง

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

benjai@kku.ac.th

48453

นางสาวเพ็ญศรี สร้อยธนู

• บุคลากร

phenso@kku.ac.th

48343

นายเสนีย์ ศรีชาติ

• พนักงานขับรถยนต์

48419

นางสาวนาราภัทร คำสวาท

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

naraku@kku.ac.th

48340

บุคลากรในสังกัด งานการจัดการศึกษาและจัดการทั่วไป

นางกุลธิดา รักศิลป์

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

kunwat@kku.ac.th

48385

นางทองคำ วงษ์พระจันทร์

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

thosir@kku.ac.th

48321

นางมารศรี นิลทรัตน์

• บุคลากร ชำนาญการพิเศษ

martes@kku.ac.th

48319

นางบุญน้อม อริยานันทพงศ์

• นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

booari@kku.ac.th

48344

นางสาวกัญญาณัฐ เรืองศรีจันทร์

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

yuparu@kku.ac.th

48300

นางสาวจีระวัฒน์ หาญเวช

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

hjeera@kku.ac.th

48470

นายชาพันธคริตกานต์ จันทร์ขาว

• บุคลากร ชำนาญการ

somcha1@kku.ac.th

48383

นางดวงตา ชัยนิคม

• พนักงานธุรการ

cduang@kku.ac.th

48436

นางดวงพร คงปัดถา

• พนักงานผลิตทดลอง

duankon@kku.ac.th

48300

นางสาวนรางคณา ฮอหรินทร์

• นักวิชาการศึกษา

hnarang@kku.ac.th

48339

นายบุญเลิศ คำยา

• พนักงานผลิตทดลอง

kboonl@kku.ac.th

48454

นายประจักษ์ พิมพ์สุนนท์

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

ppraja@kku.ac.th

48435

นางพิกุล วิรักษา

• พนักงานพิมพ์

wpikul@kku.ac.th

48487

นางสาวภัททิกา วงศ์สกุล

• นักวิชาการศึกษา

pattao@kku.ac.th

48342

นางสาวมยุริล จันทะวิเศษ

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

bird_jul@hotmail.com

48344

นางสาวรุ่งทิวา ทะสังขา

• นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

rungthiva@kku.ac.th

48339

นางรุ่งฤทัย ตรีชา

• พนักงานพิมพ์

trungr@kku.ac.th

48507

นางลิลณี พันธ์เพ็ง

• พนักงานธุรการ ส.2

plilanee@kku.ac.th

48471

นางวสุมล ประทุมแพง

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

siripr@kku.ac.th

48421

นางวาสนา ปทุมธนทรัพย์

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

pvasana@kku.ac.th

48338

นางสาวศิริวรรณ สุริยะไกร

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

sirilu@kku.ac.th

48300

นายสาคร ชัยนิคม

• นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

csakor@kku.ac.th

48338

นางอัจฉราวัลย์ มณีศรี

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

machar@kku.ac.th

48420

นางอัมพร คำอินทร์

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

kampor@kku.ac.th

48336

นายอาทิตย์ วงษ์พระจันทร์

• นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ

artvon@kku.ac.th

48311

นางเกษราภรณ์ ธรรมดา

• นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

kestha@kku.ac.th

48486

นางเนาวรัตน์ ภิรมย์อ่อน

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

nawpir@kku.ac.th

48345

นางเบญจวรรณ ใจเที่ยง

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

benjai@kku.ac.th

48453

นางสาวเพ็ญศรี สร้อยธนู

• บุคลากร

phenso@kku.ac.th

48343

นายเสนีย์ ศรีชาติ

• พนักงานขับรถยนต์

48419

นางสาวนาราภัทร คำสวาท

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

naraku@kku.ac.th

48340

บุคลากรในสังกัด งานการจัดการห้องปฏิบัติการ

นายสินไชย เงินคุณด้วง

• นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

nnigs@kku.ac.th ,bigest5281@hotmail.com

48502

นางนันท์นภัส ธิติศักดิ์สกุล

• นักวิทยาศาสตร์

malisaj@kku.ac.th

48507,48509

นายธานี เทศศิริ

• นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ

thates@kku.ac.th

48366

นายชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์

• นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ

chipat@kku.ac.th

48349

นางสาวณัฐารีญดา โลมะบุตร

• นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

aumlom@kku.ac.th

48507

นายณรงค์ ไร่รัตน์

• นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

rnarong@kku.ac.th

48367

นายธนัช ชุมแวงวาปี

• พนักงานวิทยาศาสตร์

thacho@kku.ac.th

48509

นายธนันชนัย อุ่นสิม

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

rana@kku.ac.th

48503

นายนพพร นนทภา

• นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

nnoppo@kku.ac.th

48363

นายประดิษฐ์ เพียรักษา

• นักวิทยาศาสตร์

ppradi@kku.ac.th

48367

นายประมวล สำนักโนน

• พนักงานธุรการ ส 3

sprama@kku.ac.th

48368

นายพุธมงคล สตาสิทธิ์

• พนักงานวิทยาศาสตร์

psatasid@kku.ac.th

48349

นายภูวนาท หมื่นโฮ้ง

• นักวิทยาศาสตร์

poowme@kku.ac.th

48507

นางสาวรัชยาพร อโนราช

• นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

rutano@kku.ac.th

48370

นายศิริพร พิลา

• พนักงานเภสัชกรรม

lsirip@kku.ac.th

48365

นายสุพล บ่อคุ้ม

• นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

supbok@kku.ac.th

48365

นายอรรศ มีไพริณ

• พนักงานบริการ

attmee@kku.ac.th

42481

นายเจตนา วีระกุล

• นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

jetwee@kku.ac.th

48375

นายเตชิต ชื่นประทุมทอง

• นักสารสนเทศ

taecch@kku.ac.th

48505

นายเศรษฐ์ บุญจวง

• พนักงานวิทยาศาสตร์

bserst@kku.ac.th

48371

นายแสงอรุณ หาญเชิงชัย

• ช่างฝีมือทั่วไป 3

hsanga@kku.ac.th

48504

นายโสภัณ ปัญญา

• พนักงานผลิตทดลอง

psopan@kku.ac.th

48372

นางสาวไพลิน ลืออดุลย์

• นักวิทยาศาสตร์

pailinlue@kku.ac.th

48437

นายทวี พรมดี

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

tawpro@kku.ac.th

48370

บุคลากรในสังกัด หน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บุคลากรในสังกัด หน่วยสารบรรณ การประชุม และประสานงาน

บุคลากรในสังกัด หน่วยสนับสนุนการวิจัยและประชุมวิชาการ

บุคลากรในสังกัด หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากรในสังกัด หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม

บุคลากรในสังกัด งานการจัดการห้องปฏิบัติการ

นายสินไชย เงินคุณด้วง

• นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

nnigs@kku.ac.th ,bigest5281@hotmail.com

48502

นางนันท์นภัส ธิติศักดิ์สกุล

• นักวิทยาศาสตร์

malisaj@kku.ac.th

48507,48509

นายธานี เทศศิริ

• นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ

thates@kku.ac.th

48366

นายชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์

• นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ

chipat@kku.ac.th

48349

นางสาวณัฐารีญดา โลมะบุตร

• นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

aumlom@kku.ac.th

48507

นายณรงค์ ไร่รัตน์

• นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

rnarong@kku.ac.th

48367

นายธนัช ชุมแวงวาปี

• พนักงานวิทยาศาสตร์

thacho@kku.ac.th

48509

นายธนันชนัย อุ่นสิม

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

rana@kku.ac.th

48503

นายนพพร นนทภา

• นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

nnoppo@kku.ac.th

48363

นายประดิษฐ์ เพียรักษา

• นักวิทยาศาสตร์

ppradi@kku.ac.th

48367

นายประมวล สำนักโนน

• พนักงานธุรการ ส 3

sprama@kku.ac.th

48368

นายพุธมงคล สตาสิทธิ์

• พนักงานวิทยาศาสตร์

psatasid@kku.ac.th

48349

นายภูวนาท หมื่นโฮ้ง

• นักวิทยาศาสตร์

poowme@kku.ac.th

48507

นางสาวรัชยาพร อโนราช

• นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

rutano@kku.ac.th

48370

นายศิริพร พิลา

• พนักงานเภสัชกรรม

lsirip@kku.ac.th

48365

นายสุพล บ่อคุ้ม

• นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

supbok@kku.ac.th

48365

นายอรรศ มีไพริณ

• พนักงานบริการ

attmee@kku.ac.th

42481

นายเจตนา วีระกุล

• นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

jetwee@kku.ac.th

48375

นายเตชิต ชื่นประทุมทอง

• นักสารสนเทศ

taecch@kku.ac.th

48505

นายเศรษฐ์ บุญจวง

• พนักงานวิทยาศาสตร์

bserst@kku.ac.th

48371

นายแสงอรุณ หาญเชิงชัย

• ช่างฝีมือทั่วไป 3

hsanga@kku.ac.th

48504

นายโสภัณ ปัญญา

• พนักงานผลิตทดลอง

psopan@kku.ac.th

48372

นางสาวไพลิน ลืออดุลย์

• นักวิทยาศาสตร์

pailinlue@kku.ac.th

48437

นายทวี พรมดี

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

tawpro@kku.ac.th

48370

บุคลากรในสังกัด หน่วยปฏิบัติการและบริการทางวิชาการ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

บุคลากรในสังกัด หน่วยบริการสุขภาพองค์รวม

บุคลากรในสังกัด สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

บุคลากรในสังกัด สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร

บุคลากรในสังกัด สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา

บุคลากรในสังกัด สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

บุคลากรในสังกัด สาขาวิชาเภสัชเคมี

บุคลากรในสังกัด ห้องสมุด คณะเภสัชศาสตร์

บุคลากรในสังกัด สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา)

บุคลากรในสังกัด สำนักงานวิชาการ

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน