บุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์

บุคลากรในสังกัด สำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์

บุคลากรในสังกัด กลุ่มงานการพัฒนา

บุคลากรในสังกัด กลุ่มงานจัดการศึกษาฯ

บุคลากรในสังกัด กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน

บุคลากรในสังกัด หน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บุคลากรในสังกัด หน่วยสารบรรณ การประชุม และประสานงาน

บุคลากรในสังกัด หน่วยสนับสนุนการวิจัยและประชุมวิชาการ

บุคลากรในสังกัด หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากรในสังกัด หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม

บุคลากรในสังกัด หน่วยปฏิบัติการและบริการวิชาการ ด้านตรวจวัดระดับยาและสารเคมีในชีววัตถุ

บุคลากรในสังกัด หน่วยปฏิบัติการและบริการทางวิชาการ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

บุคลากรในสังกัด หน่วยบริการสุขภาพองค์รวม

บุคลากรในสังกัด สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

บุคลากรในสังกัด สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร

บุคลากรในสังกัด สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา

บุคลากรในสังกัด สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

บุคลากรในสังกัด สาขาวิชาเภสัชเคมี

บุคลากรในสังกัด ห้องสมุด คณะเภสัชศาสตร์

บุคลากรในสังกัด สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา)

บุคลากรในสังกัด สำนักงานวิชาการ

บุคลากรในสังกัด งานการจัดการศึกษาและจัดการทั่วไป

นางกุลธิดา รักศิลป์

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

kunwat@kku.ac.th

48385

นางบุญน้อม อริยานันทพงศ์

• นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

booari@kku.ac.th

48344

นางมารศรี นิลทรัตน์

• บุคลากร ชำนาญการพิเศษ

martes@kku.ac.th

48319

นางทองคำ วงษ์พระจันทร์

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

thosir@kku.ac.th

48321

นางเกษราภรณ์ ธรรมดา

• นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

kestha@kku.ac.th

48486

นายประจักษ์ พิมพ์สุนนท์

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

ppraja@kku.ac.th

48435

นางเบญจวรรณ ใจเที่ยง

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

benjai@kku.ac.th

48453

นางอัจฉราวัลย์ มณีศรี

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

machar@kku.ac.th

48420

นางเนาวรัตน์ ภิรมย์อ่อน

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

nawpir@kku.ac.th

48345

นายชาพันธคริตกานต์ จันทร์ขาว

• บุคลากร ชำนาญการ

somcha1@kku.ac.th

48383

นางสาวจีระวัฒน์ หาญเวช

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

hjeera@kku.ac.th

48470

นางพิกุล วิรักษา

• พนักงานพิมพ์

wpikul@kku.ac.th

48487

นางวสุมล ประทุมแพง

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

siripr@kku.ac.th

48421

นางลิลณี พันธ์เพ็ง

• พนักงานธุรการ ส.2

plilanee@kku.ac.th

48471

นายบุญเลิศ คำยา

• พนักงานผลิตทดลอง

kboonl@kku.ac.th

48454

นางดวงตา ชัยนิคม

• พนักงานธุรการ

cduang@kku.ac.th

48436

นางดวงพร คงปัดถา

• พนักงานผลิตทดลอง

duankon@kku.ac.th

48300

นายอาทิตย์ วงษ์พระจันทร์

• นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ

artvon@kku.ac.th

48311

นางสาวกัญญาณัฐ เรืองศรีจันทร์

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

yuparu@kku.ac.th

48300

นางสาวเพ็ญศรี สร้อยธนู

• บุคลากร

phenso@kku.ac.th

48343

นายเสนีย์ ศรีชาติ

• พนักงานขับรถยนต์

48419

นางอัมพร คำอินทร์

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

kampor@kku.ac.th

48336

นางรุ่งฤทัย ตรีชา

• พนักงานพิมพ์

trungr@kku.ac.th

48507

นางสาวศิริวรรณ หลักโคตร

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

sirilu@kku.ac.th

48300

นายสาคร ชัยนิคม

• นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

csakor@kku.ac.th

48338

นางสาวรุ่งทิวา ทะสังขา

• นักวิชาการศึกษา

rungthiva@kku.ac.th

48339

นางสาวนรางคณา ฮอหรินทร์

• นักวิชาการศึกษา

hnarang@kku.ac.th

48339

นางวาสนา ปทุมธนทรัพย์

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

pvasana@kku.ac.th

48338

นางสาวนาราภัทร คำสวาท

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

naraku@kku.ac.th

48340

นางสาวเบญจพรรณ ชุติธนธีระกุล

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

benjach@kku.ac.th

48340

นางสาวมยุริล จันทะวิเศษ

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

bird_jul@hotmail.com

48344

นางสาวภัททิกา อ้อมนอก

• นักวิชาการศึกษา

pattao@kku.ac.th

48342

บุคลากรในสังกัด งานการจัดการทรัพย์สิน

นางวาสนา ถวิลเชื้อ

• นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

twasan@kku.ac.th

48312

นายตระการณ์ แก่นเชียงสา

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

ktraka@kku.ac.th

48380

นางไพเราะ หลักโคตร

• แม่บ้าน

pairlu@kku.ac.th

48380

นางยุพา ภาภิรมย์

• นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

pyupa@kku.ac.th

48318

นายอนุสรณ์ สอนพิละ

• ช่างเทคนิค

anuson@kku.ac.th

48380

นายทศพร ศรีหาพล

• นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

stodsa@kku.ac.th

48315

นายทศพล พิมพ์ดี

• นายช่างอิเล็คทรอนิคส์

thosapholph@kku.ac.th

48381

นางมัลลิกา ศรีหาพล

• นักวิชาการเงินและบัญชี

mullsr@kku.ac.th

48337

นางสาวจันทรัมพร ขจรมณี

• นักบัญชี

chankh@kku.ac.th

48337

นายสาย แก่นหามูล

• ช่างฝีมือทั่วไป

siykha@kku.ac.th

48381

นายณัฐพล ไกยวงษ์

• ช่างเทคนิค

kutit@kku.ac.th

48381

นางวรรธนา แพงเพ็ง

• นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

pwatth@kku.ac.th

48313

นายนันทวุฒิ ธุระพระ

• นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

tnanta@kku.ac.th

48325

นายสะมิตร ยมดำ

• คนสวน

48381

นางบุญญรัตน์ บุญกาวิน

• พนักงานพิมพ์

bboony@kku.ac.th

48314

นายสังครีบ เพลียสุพรม

• คนงาน

48381

นายวิทยา หาชานนท์

• พนักงานขับรถยนต์

witha@kku.ac.th

48382

นายนิยม สิงห์พร

• พนักงานขับรถยนต์

48382

บุคลากรในสังกัด งานการจัดการการพัฒนา

นางสาวพรวิภา สัตนาโค

• นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

porsut@kku.ac.th

48320

นายศุภวัฒน์ เวียงนนท์

• พนักงานห้องสมุด ชำนาญงาน

vsupan@kku.ac.th

48423

นางสาวฐาปนีย์ สีหราช

• นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ

wasna@kku.ac.th

48310

นางสาวพัชรินทร์ โคตรทัศน์

• นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

kottat@kku.ac.th

48317

นางสาวบุศยศรี ศรีบุศยกุล

• นักวิชาการศึกษา

sbussa@kku.ac.th

48316

นางสาวศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

• นักวิเทศสัมพันธ์

sirika@kku.ac.th

48316

นางสาวนิรัชรา ถวิลกาล

• เภสัชกร

nirachra.t@gmail.com

นางสาวอัจฉรา นาสถิตย์

• เภสัชกร

achana@kku.ac.th

นายสมศักดิ์ ทองเชิด

• พนักงานผลิตทดลอง

somsak_de@hotmail.com

นางสาวฉัตรสุดา แก้วโยธา

• นักวิเทศสัมพันธ์

chatska@kku.ac.th

48316

นางลัดดาวัลย์ กำไรงาม

• ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

kladda@kku.ac.th

48423

นางสาวนภัสวรินทร์ พุ่มพฤกษ์

• นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

chutpu@kku.ac.th

48328

บุคลากรในสังกัด งานการจัดการห้องปฏิบัติการ

นายสินไชย เงินคุณด้วง

• นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

nnigs@kku.ac.th ,bigest5281@hotmail.com

48502

นางสาวไพลิน ลืออดุลย์

• นักวิทยาศาสตร์

pailinlue@kku.ac.th

48437

นายธนันชนัย อุ่นสิม

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

rana@kku.ac.th

48503

นางนันท์นภัส ธิติศักดิ์สกุล

• นักวิทยาศาสตร์

malisaj@kku.ac.th

48507,48509

นายธานี เทศศิริ

• นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ

thates@kku.ac.th

48366

นายแสงอรุณ หาญเชิงชัย

• พนักงานผลิตทดลอง

hsanga@kku.ac.th

48504

นางสาวรัชยาพร อโนราช

• นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

rutano@kku.ac.th

48370

นายสุพล บ่อคุ้ม

• นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

supbok@kku.ac.th

48365

นายเจตนา วีระกุล

• นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

jetwee@kku.ac.th

48375

นายเตชิต ชื่นประทุมทอง

• นักสารสนเทศ

taecch@kku.ac.th

48329

นายอรรศ มีไพริณ

• พนักงานบริการ

attmee@kku.ac.th

42481

นายภูวนาท หมื่นโฮ้ง

• นักวิทยาศาสตร์

poowme@kku.ac.th

48507

นางสาวณัฐารีญดา โลมะบุตร

• นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

aumlom@kku.ac.th

48507

นายณรงค์ ไร่รัตน์

• นักวิทยาศาสตร์

rnarong@kku.ac.th

48367

นายนพพร นนทภา

• นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

nnoppo@kku.ac.th

48363

นายศิริพร พิลา

• พนักงานเภสัชกรรม

lsirip@kku.ac.th

48365

นายประดิษฐ์ เพียรักษา

• นักวิทยาศาสตร์

ppradi@kku.ac.th

48367

นายภราดร สอนพิละ

• พนักงานวิทยาศาสตร์

paradornso@kku.ac.th

48505

นายทวี พรมดี

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

tawpro@kku.ac.th

48370

นายธนัช ชุมแวงวาปี

• พนักงานวิทยาศาสตร์

thacho@kku.ac.th

48509

นายวทัญญู ขามเกาะ

• นักวิทยาศาสตร์

watakh@kku.ac.th

นางสาวอังสนา ถวิลเชื้อ

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

angsth@kku.ac.th

นางสาวจันทิมา เสาร์ห้า

• นักวิทยาศาสตร์

chantsa@kku.ac.th

48316

นายอ่อนศรี พรมดี

• พนักงานผลิตทดลอง

ponsri@kku.ac.th

48362

นายเศรษฐ์ บุญจวง

• พนักงานวิทยาศาสตร์

bserst@kku.ac.th

48371

นายชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์

• นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ

chipat@kku.ac.th

48349

นายประมวล สำนักโนน

• พนักงานธุรการ ส 3

sprama@kku.ac.th

48368

นายพุธมงคล สตาสิทธิ์

• พนักงานวิทยาศาสตร์

psatasid@kku.ac.th

48349

นายโสภัณ ปัญญา

• พนักงานผลิตทดลอง

psopan@kku.ac.th

48372

นายปฐกรณ์ พระสว่าง

• พนักงานบริการ

pattapra@kku.ac.th

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน