กองบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์

งานจัดการทรัพย์สินและการเงิน

งานบริการการศึกษา

งานบริหารและยุทธศาสตร์

งานสนับสนุนการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ร้านยาสาขา 1 และ 2

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมการผลิต โรงงานยา