บุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์

บุคลากรในสังกัด สำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์

บุคลากรในสังกัด กลุ่มงานการพัฒนา

บุคลากรในสังกัด กลุ่มงานจัดการศึกษาฯ

บุคลากรในสังกัด กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน

บุคลากรในสังกัด หน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บุคลากรในสังกัด หน่วยสารบรรณ การประชุม และประสานงาน

บุคลากรในสังกัด หน่วยสนับสนุนการวิจัยและประชุมวิชาการ

บุคลากรในสังกัด หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากรในสังกัด หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม

บุคลากรในสังกัด หน่วยปฏิบัติการและบริการวิชาการ ด้านตรวจวัดระดับยาและสารเคมีในชีววัตถุ

บุคลากรในสังกัด หน่วยปฏิบัติการและบริการทางวิชาการ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

บุคลากรในสังกัด หน่วยบริการสุขภาพองค์รวม

บุคลากรในสังกัด สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

บุคลากรในสังกัด สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร

บุคลากรในสังกัด สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา

บุคลากรในสังกัด สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

บุคลากรในสังกัด สาขาวิชาเภสัชเคมี

บุคลากรในสังกัด ห้องสมุด คณะเภสัชศาสตร์

บุคลากรในสังกัด สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา)

บุคลากรในสังกัด สำนักงานวิชาการ

บุคลากรในสังกัด งานการจัดการศึกษาและจัดการทั่วไป

นางกุลธิดา รักศิลป์

• นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

kunwat@kku.ac.th

48385

นางบุญน้อม อริยานันทพงศ์

• นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

booari@kku.ac.th

48344

นางมารศรี นิลทรัตน์

• นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

martes@kku.ac.th

48319

นางทองคำ วงษ์พระจันทร์

• นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

thosir@kku.ac.th

48321

นางสาวจีระวัฒน์ หาญเวช

• นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

hjeera@kku.ac.th

48470

นายชาพันธคริตกานต์ จันทร์ขาว

• นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

somcha1@kku.ac.th

48383

นางเกษราภรณ์ ธรรมดา

• นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

kestha@kku.ac.th

48486

นางเบญจวรรณ ใจเที่ยง

• นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

benjai@kku.ac.th

48453

นายประจักษ์ พิมพ์สุนนท์

• นักจัดการทั่วไป

ppraja@kku.ac.th

48435

นางเนาวรัตน์ ภิรมย์อ่อน

• นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

nawpir@kku.ac.th

48345

นางอัจฉราวัลย์ มณีศรี

• นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

machar@kku.ac.th

48420

นายบุญเลิศ คำยา

• พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป

kboonl@kku.ac.th

48454

นางพิกุล วิรักษา

• พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป

wpikul@kku.ac.th

48487

นางลิลณี พันธ์เพ็ง

• พนักงานธุรการ ส.2

plilanee@kku.ac.th

48471

นางสาวกัญญาณัฐ เรืองศรีจันทร์

• นักจัดการงานทั่วไป

yuparu@kku.ac.th

48300

นางวสุมล ประทุมแพง

• เจ้าหน้าที่บริหาร

siripr@kku.ac.th

48421

นางสาวเพ็ญศรี สร้อยธนู

• นักทรัพยากรบุคคล

phenso@kku.ac.th

48343

นางดวงตา ชัยนิคม

• พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป

cduang@kku.ac.th

48436

นายอาทิตย์ วงษ์พระจันทร์

• นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ

artvon@kku.ac.th

48311

นายเสนีย์ ศรีชาติ

• พนักงานบริการ

48419

นางรุ่งฤทัย ตรีชา

• พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป

trungr@kku.ac.th

48507

นางอัมพร คำอินทร์

• นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

kampor@kku.ac.th

48336

นางสาวศิริวรรณ หลักโคตร

• เจ้าหน้าที่บริหาร

sirilu@kku.ac.th

48300

นายสาคร ชัยนิคม

• นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

csakor@kku.ac.th

48338

นางสาวรุ่งทิวา ทะสังขา

• นักวิชาการศึกษา

rungthiva@kku.ac.th

48339

นางสาวนรางคณา ฮอหรินทร์

• นักวิชาการศึกษา

hnarang@kku.ac.th

48339

นางวาสนา ปทุมธนทรัพย์

• นักจัดการงานทั่วไป

pvasana@kku.ac.th

48338

นางสาวเบญจพรรณ ชุติธนธีระกุล

• นักจัดการงานทั่วไป

benjach@kku.ac.th

48340

นางสาวมยุริล จันทะวิเศษ

• เจ้าหน้าที่บริหาร

bird_jul@hotmail.com

48344

นางสาวภัททิกา วงศ์สกุล

• นักวิชาการศึกษา

pattao@kku.ac.th

48342

นางสาวเฉลิมขวัญ วิไลแก้ว

• เภสัชกร

chalwi@kku.ac.th

48328

บุคลากรในสังกัด งานการจัดการทรัพย์สิน

นางวรรธนา แพงเพ็ง

• นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

pwatth@kku.ac.th

48313

นายตระการณ์ แก่นเชียงสา

• นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

ktraka@kku.ac.th

48380

นางไพเราะ หลักโคตร

• พนักงานบริการ

pairlu@kku.ac.th

48380

นางยุพา ภาภิรมย์

• นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

pyupa@kku.ac.th

48318

นายอนุสรณ์ สอนพิละ

• พนักงานช่างเทคนิค

anuson@kku.ac.th

48380

นายทศพร ศรีหาพล

• นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

stodsa@kku.ac.th

48315

นายทศพล พิมพ์ดี

• พนักงานช่างเทคนิค

thosapholph@kku.ac.th

48381

นางมัลลิกา ศรีหาพล

• นักวิชาการเงินและบัญชี

mullsr@kku.ac.th

48337

นางสาวจันทรัมพร ขจรมณี

• นักบัญชี

chankh@kku.ac.th

48337

นายณัฐพล ไกยวงษ์

• พนักงานช่างเทคนิค

kutit@kku.ac.th

48381

นายนันทวุฒิ ธุระพระ

• นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

tnanta@kku.ac.th

48325

นายสังครีบ เพลียสุพรม

• คนงาน

48381

นายวิทยา หาชานนท์

• พนักงานบริการ

witha@kku.ac.th

48382

นายนิยม สิงห์พร

• พนักงานบริการ

48382

บุคลากรในสังกัด งานการจัดการการพัฒนา

นางสาวพรวิภา สัตนาโค

• นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

porsut@kku.ac.th

48320

นายศุภวัฒน์ เวียงนนท์

• พนักงานห้องสมุด ชำนาญงาน

vsupan@kku.ac.th

48423

นางสาวฐาปนีย์ สีหราช

• นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ

wasna@kku.ac.th

48310

นางสาวพัชรินทร์ โคตรทัศน์

• นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ

kottat@kku.ac.th

48317

นางสาวบุศยศรี ศรีบุศยกุล

• นักวิชาการศึกษา

sbussa@kku.ac.th

48316

นางสาวศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

• นักวิเทศสัมพันธ์

sirika@kku.ac.th

48316

นางสาวนิรัชรา ถวิลกาล

• เภสัชกร

nirachra.t@gmail.com

นางสาวอัจฉรา นาสถิตย์

• เภสัชกร

achana@kku.ac.th

นายสมศักดิ์ ทองเชิด

• พนักงานวิทยาศาสตร์

somsak_de@hotmail.com

นางสาวฉัตรสุดา แก้วโยธา

• นักวิเทศสัมพันธ์

chatska@kku.ac.th

48316

นางสาวนภัสวรินทร์ พุ่มพฤกษ์

• นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

chutpu@kku.ac.th

48328

บุคลากรในสังกัด งานการจัดการห้องปฏิบัติการ

นายสินไชย เงินคุณด้วง

• นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

nnigs@kku.ac.th ,bigest5281@hotmail.com

48502

นางสาวไพลิน ลืออดุลย์

• นักวิชาการวิทยาศาสตร์

pailinlue@kku.ac.th

48437

นายธนันชนัย อุ่นสิม

• นักจัดการงานทั่วไป

rana@kku.ac.th

48503

นางนันท์นภัส ธิติศักดิ์สกุล

• นักวิชาการวิทยาศาสตร์

malisaj@kku.ac.th

48507,48509

นายธานี เทศศิริ

• นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ

thates@kku.ac.th

48366

นายแสงอรุณ หาญเชิงชัย

• พนักงานวิทยาศาสตร์

hsanga@kku.ac.th

48504

นางสาวรัชยาพร อโนราช

• นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

rutano@kku.ac.th

48370

นายสุพล บ่อคุ้ม

• นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

supbok@kku.ac.th

48365

นายเจตนา วีระกุล

• นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

jetwee@kku.ac.th

48375

นายเตชิต ชื่นประทุมทอง

• นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

taecch@kku.ac.th

48329

นายอรรศ มีไพริณ

• พนักงานบริการ

attmee@kku.ac.th

42481

นายภูวนาท หมื่นโฮ้ง

• นักวิชาการวิทยาศาสตร์

poowme@kku.ac.th

48507

นางสาวณัฐารีญดา โลมะบุตร

• นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

aumlom@kku.ac.th

48507

นายนพพร นนทภา

• นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

nnoppo@kku.ac.th

48363

นายศิริพร พิลา

• พนักงานวิทยาศาสตร์

lsirip@kku.ac.th

48365

นายประดิษฐ์ เพียรักษา

• นักวิชาการวิทยาศาสตร์

ppradi@kku.ac.th

48367

นายภราดร สอนพิละ

• พนักงานวิทยาศาสตร์

paradornso@kku.ac.th

48505

นายทวี พรมดี

• นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

tawpro@kku.ac.th

48370

นายธนัช ชุมแวงวาปี

• พนักงานวิทยาศาสตร์

thacho@kku.ac.th

48509

นายวทัญญู ขามเกาะ

• นักวิทยาศาสตร์

watakh@kku.ac.th

นางสาวอังสนา ถวิลเชื้อ

• นักจัดการงานทั่วไป

angsth@kku.ac.th

นางสาวจันทิมา เสาร์ห้า

• นักวิชาการวิทยาศาสตร์

chantsa@kku.ac.th

48316

นายอ่อนศรี พรมดี

• พนักงานวิทยาศาสตร์

ponsri@kku.ac.th

48362

นายเศรษฐ์ บุญจวง

• พนักงานวิทยาศาสตร์

bserst@kku.ac.th

48371

นายชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์

• นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ

chipat@kku.ac.th

48349

นายประมวล สำนักโนน

• พนักงานปฏิบัติการทั่วไป

sprama@kku.ac.th

48368

นายพุธมงคล สตาสิทธิ์

• พนักงานวิทยาศาสตร์

psatasid@kku.ac.th

48349

นายโสภัณ ปัญญา

• พนักงานวิทยาศาสตร์

psopan@kku.ac.th

48372

นายปัฐกรณ์ พระสว่าง

• พนักงานบริการ

pattapra@kku.ac.th

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน