บุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์

บุคลากรในสังกัด สำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์

บุคลากรในสังกัด งานการจัดงการพัฒนา

บุคลากรในสังกัด งานการจัดการศึกษาฯ

บุคลากรในสังกัด งานการจัดการทรัพย์สิน

บุคลากรในสังกัด หน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บุคลากรในสังกัด หน่วยสารบรรณ การประชุม และประสานงาน

บุคลากรในสังกัด หน่วยสนับสนุนการวิจัยและประชุมวิชาการ

บุคลากรในสังกัด หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากรในสังกัด หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม

บุคลากรในสังกัด หน่วยปฏิบัติการและบริการวิชาการ ด้านตรวจวัดระดับยาและสารเคมีในชีววัตถุ

บุคลากรในสังกัด หน่วยปฏิบัติการและบริการทางวิชาการ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

บุคลากรในสังกัด หน่วยบริการสุขภาพองค์รวม

บุคลากรในสังกัด สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

บุคลากรในสังกัด สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร

บุคลากรในสังกัด สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา

บุคลากรในสังกัด สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

บุคลากรในสังกัด สาขาวิชาเภสัชเคมี

บุคลากรในสังกัด ห้องสมุด คณะเภสัชศาสตร์

บุคลากรในสังกัด สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา)

บุคลากรในสังกัด สำนักงานวิชาการ

บุคลากรในสังกัด งานการจัดการศึกษาและจัดการทั่วไป

นางกุลธิดา รักศิลป์

• หัวหน้างานการจัดการศึกษาและจัดการทั่วไป

• นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

kunwat@kku.ac.th

48385

นางบุญน้อม อริยานันทพงศ์

• นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

booari@kku.ac.th

48344

นางมารศรี นิลทรัตน์

• นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

martes@kku.ac.th

48319

นายชาพันธคริตกานต์ จันทร์ขาว

• นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

somcha1@kku.ac.th

48383

นายประจักษ์ พิมพ์สุนนท์

• นักจัดการงานทั่วไป

ppraja@kku.ac.th

48435

นางเบญจวรรณ ใจเที่ยง

• นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

benjai@kku.ac.th

48453

นางสาวจีระวัฒน์ หาญเวช

• นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

hjeera@kku.ac.th

48470

นางเนาวรัตน์ ภิรมย์อ่อน

• นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

nawpir@kku.ac.th

48345

นางพิกุล วิรักษา

• พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป

wpikul@kku.ac.th

48487

นางลิลณี พันธ์เพ็ง

• พนักงานธุรการ ส.2

plilanee@kku.ac.th

48471

นางสาวกัญญาณัฐ เรืองศรีจันทร์

• นักจัดการงานทั่วไป

yuparu@kku.ac.th

48300

นางดวงตา ชัยนิคม

• พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป

cduang@kku.ac.th

48436

นางสาวเพ็ญศรี สร้อยธนู

• นักทรัพยากรบุคคล

phenso@kku.ac.th

48343

นางวสุมล ประทุมแพง

• เจ้าหน้าที่บริหาร

siripr@kku.ac.th

48421

นายอาทิตย์ วงษ์พระจันทร์

• นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ

artvon@kku.ac.th

48311

นายบุญเลิศ คำยา

• พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป

kboonl@kku.ac.th

48454

นายศุภวัฒน์ เวียงนนท์

• พนักงานห้องสมุด ชำนาญงาน

vsupan@kku.ac.th

48423

นายเสนีย์ ศรีชาติ

• พนักงานบริการ

48419

นางรุ่งฤทัย ตรีชา

• พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป

trungr@kku.ac.th

48507

นางสาวศิริวรรณ หลักโคตร

• เจ้าหน้าที่บริหาร

sirilu@kku.ac.th

48300

นายสาคร ชัยนิคม

• นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

csakor@kku.ac.th

48338

นางสาวรุ่งทิวา ทะสังขา

• นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

rungthiva@kku.ac.th

48339

นางสาวนรางคณา ฮอหรินทร์

• นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

hnarang@kku.ac.th

48339

นางวาสนา ปทุมธนทรัพย์

• นักจัดการงานทั่วไป

pvasana@kku.ac.th

48338

นางสาวเบญจพรรณ ชุติธนธีระกุล

• นักจัดการงานทั่วไป

benjach@kku.ac.th

48340

นางสาวมยุริล จันทะวิเศษ

• เจ้าหน้าที่บริหาร

bird_jul@hotmail.com

48344

นางสาวภัททิกา วงศ์สกุล

• นักวิชาการศึกษา

pattao@kku.ac.th

48342

นางสาวเฉลิมขวัญ วิไลแก้ว

• เภสัชกร

chalwi@kku.ac.th

48328

บุคลากรในสังกัด งานการจัดการทรัพย์สิน

นางวรรธนา แพงเพ็ง

• หัวหน้างานการจัดการทรัพย์สิน

• นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

pwatth@kku.ac.th

48313

นางยุพา ภาภิรมย์

• นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

pyupa@kku.ac.th

48318

นายอนุสรณ์ สอนพิละ

• พนักงานช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน

anuson@kku.ac.th

48380

นายทศพร ศรีหาพล

• นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

stodsa@kku.ac.th

48315

นางมัลลิกา ศรีหาพล

• นักวิชาการเงินและบัญชี

mullsr@kku.ac.th

48337

นายทศพล พิมพ์ดี

• พนักงานช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน

thosapholph@kku.ac.th

48381

นายสมศักดิ์ ทองเชิด

• พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน

somsak_de@hotmail.com

นางสาวจันทรัมพร ขจรมณี

• นักบัญชี ปฏิบัติการ

chankh@kku.ac.th

48337

นางสาวอังสนา ถวิลเชื้อ

• นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

angsth@kku.ac.th

นายณัฐพล ไกยวงษ์

• พนักงานช่างเทคนิค ชำนาญงาน

kutit@kku.ac.th

48381

นายนันทวุฒิ ธุระพระ

• นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

tnanta@kku.ac.th

48325

นายวิทยา หาชานนท์

• พนักงานบริการ ชำนาญงาน

witha@kku.ac.th

48382

นายนิยม สิงห์พร

• พนักงานบริการ ชำนาญงาน

48382

นางสาววาสนา สุปัชชา

• นักวิชาการเงินและบัญชี

wasasup@kku.ac.th

นางสาวสุนิสา พันพรม

• พนักงานธุรการ

นางสาวมณิสรา บุตรพรหม

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

nanibu@kku.ac.th

นางสาวฐิตยาภา ชำนาญ

• นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

titach@kku.ac.th

นายสมาน ศรีโนนม่วง

• เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายสุวิทย์ เจริญคูณ

• เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายสุรสิทธิ์ ไกยวงษ์

• คนสวน

นายสัญญา พิลัยวรรณ

• คนสวน

บุคลากรในสังกัด งานการจัดการการพัฒนา

นายตระการณ์ แก่นเชียงสา

• หัวหน้างานการจัดการการพัฒนา

• นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

ktraka@kku.ac.th

48380

นางสาวพัชรินทร์ โคตรทัศน์

• นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ

kottat@kku.ac.th

48317

นางสาวบุศยศรี ศรีบุศยกุล

• นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

sbussa@kku.ac.th

48316

นางสาวศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

• นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ

sirika@kku.ac.th

48316

นางสาวอัจฉรา นาสถิตย์

• เภสัชกร ปฏิบัติการ

achana@kku.ac.th

นางสาวนภัสวรินทร์ พุ่มพฤกษ์

• นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ปฏิบัติการ

chutpu@kku.ac.th

48328

นางสาวฉัตรสุดา แก้วโยธา

• นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

chatska@kku.ac.th

48316

นางสาวศิริน เพ็ญภินันท์

• เภสัชกร ปฏิบัติการ

pandanus_rx21@hotmail.com

นางสาวณัฏฐธิดา หาญสุริย์

• เภสัชกร ปฏิบัติการ

fern_ryoma@hotmail.com

นางสาวโศภิสรา ทองทิพย์

• เภสัชกร ปฏิบัติการ

sopith@kku.ac.th

นางสาวเภาสิน วัฒนกูล

• เภสัชกร ปฏิบัติการ

paoswa@kku.ac.th

นางสาวสุมณี ปึงสุวรรณ

• เภสัชกร ปฏิบัติการ

sumape@kku.ac.th

นายณฐพล กุลเจริญวิรัตน์

• เภสัชกร ปฏิบัติการ

nathaku@kku.ac.th

บุคลากรในสังกัด งานการจัดการห้องปฏิบัติการ

นางนันท์นภัส ธิติศักดิ์สกุล

• หัวหน้างานการจัดการห้องปฏิบัติการ

• นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ

malisaj@kku.ac.th

48507,48509

นายสุพล บ่อคุ้ม

• นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

supbok@kku.ac.th

48365

นายเจตนา วีระกุล

• นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

jetwee@kku.ac.th

48375

นายธนันชนัย อุ่นสิม

• นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

rana@kku.ac.th

48503

นางสาวไพลิน ลืออดุลย์

• นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ

pailinlue@kku.ac.th

48437

นายธานี เทศศิริ

• นักวิชาการวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญ

thates@kku.ac.th

48366

นายอรรศ มีไพริณ

• พนักงานบริการ

attmee@kku.ac.th

42481

นางสาวรัชยาพร อโนราช

• นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

rutano@kku.ac.th

48370

นายภูวนาท หมื่นโฮ้ง

• นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ

poowme@kku.ac.th

48507

นางสาวณัฐารีญดา โลมะบุตร

• นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

aumlom@kku.ac.th

48507

นายศิริพร พิลา

• พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน

lsirip@kku.ac.th

48365

นายทวี พรมดี

• นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

tawpro@kku.ac.th

48370

นายภราดร สอนพิละ

• พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน

paradornso@kku.ac.th

48505

นายธนัช ชุมแวงวาปี

• พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน

thacho@kku.ac.th

48509

นายเศรษฐ์ บุญจวง

• พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน

bserst@kku.ac.th

48371

นายวทัญญู ขามเกาะ

• นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ

watakh@kku.ac.th

นางสาวจันทิมา เสาร์ห้า

• นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ

chantsa@kku.ac.th

48316

นายอ่อนศรี พรมดี

• พนักงานวิทยาศาสตร์ ส 2

ponsri@kku.ac.th

48362

นายประมวล สำนักโนน

• พนักงานปฏิบัติการทั่วไป ชำนาญงาน

sprama@kku.ac.th

48368

นายชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์

• นักวิชาการวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญ

chipat@kku.ac.th

48349

นายโสภัณ ปัญญา

• พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน

psopan@kku.ac.th

48372

นายปัฐกรณ์ พระสว่าง

• พนักงานบริการ

pattapra@kku.ac.th

นายธีรภัทร ถูกคะเนย์

• เภสัชกร ปฏิบัติการ

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน