ประวัติของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


          คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520 - 2524) ตามโครงการพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดตั้งโดย พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2523 ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2523 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษหน้าที่ 1 เล่ม 97 ตอนที่ 197 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2523 นับเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ แห่งที่ 5 ของประเทศ ถัดจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตร 5 ปี เริ่มรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2525  ต่อมาได้เปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบ ในปีการศึกษา 2538 และเปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) ในปีการศึกษา 2547 ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษในสาขาเภสัชศาสตร์ และเป็นหลักสูตรแรกในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ และปรับปรุงเป็นหลักสูตรนานาชาติในปีการศึกษา 2552 ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตร จากหลักสูตร 5 ปี เป็นหลักสูตร 6 ปี ในปีการศึกษา 2556 การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เริ่มเปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ในปีการศึกษา 2538 เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิต (Module) ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 8 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร มีบุคลากรสายผู้สอน จำนวน 68 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 94.12 และมีตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : อาจารย์ เท่ากับ 3 : 23 : 32 : 10

วิสัยทัศน์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ชั้นนำอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ และมีความเป็นสากล

พันธกิจ

• ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงด้านวิชาชีพและวิจัย และเพิ่มสัดส่วนบัณฑิตศึกษาที่เน้นความเชี่ยวชาญการวิจัยทางเภสัชศาสตร์
• ด้านการวิจัย ส่งเสริมและสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ แก้ปัญหา และพัฒนาสังคม PS KKU มุ่งความเป็นผู้นำด้านการวิจัยทางเภสัชศาสตร์เพื่อชี้นำการพัฒนาสังคมนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก้ไขปัญหาทางสังคมและเชิงพื้นที่ บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
• ด้านการบริการวิชาการ ใช้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและวิจัย เพื่อบริการวิชาการแก่สังคมและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ร่วมมือกับภาคการค้า และอุตสาหกรรม ชุมชนทั้งในและต่างประเทศ
• ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์สมุนไพร และเภสัชกรรมแผนไทย
• ด้านบริหารจัดการองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีส่วนร่วม การรับฟัง การพัฒนาที่มีเป้าหมาย แบบบูรณาการให้เหมาะสมกับจุดเด่นของแต่ละหน่วยงาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีธรรมาภิบาล บริหารจัดการทรัพยากรให้มีการสร้างรายได้เพื่อการพึ่งตนเองด้านงบประมาณมากขึ้น

อัตลักษณ์ของนักศึกษา/บัณฑิต

เป็นผู้มีความรู้คู่ทักษะอย่างแท้จริง (Ready to Work)
เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Proficiency)
เป็นผู้ที่มีความสามารถในการนำเสนอและถามตอบ (Presentation Proficiency)
เป็นผู้ที่มีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship skill)
เป็นคนดี มีจิตอาสา

เอกลักษณ์

คณะแห่งการวิจัยและบริการสังคม

วัฒนธรรมองค์กร

ตรงเวลา คิดเชิงบวก พูดดี ทำดี

ค่านิยม

หลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ ดังนี้ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การตอบสนองความคาดหวัง รับผิดชอบ โปร่งใส นิติธรรม เสมอภาค มีส่วนร่วม กระจายอำนาจ คุณธรรม

การจัดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 6 ปี)
          หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ / ภาคสมทบ)
          หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต (โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ)
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (1 หลักสูตร)
          หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาเภสัชบำบัด
ระดับปริญญาโท (8 หลักสูตร)
          หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
          หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
          หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม
          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา
          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ
          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ
          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย
ระดับปริญญาเอก (2 หลักสูตร)
          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณ์
          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน