บุคลากรสายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์

สาขาวิชาเภสัชเคมี
1. ผศ.ดร.แคทรียา สุทธานุช
2. ผศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต
3. รศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร
4. รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร
5. รศ.ดร.วิรัช เรืองศรีตระกูล
6. รศ.ดร.สุภาวดี ดาวดี
7. อ.ดร.อรวรรณ มนทกานติรัตน์
8. ผศ.ดร.เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง
9. ผศ.ดร.สุธาสินี ทัพพสารพงศ์
10. ผศ.ดร.จันทนา บุญยะรัตน์
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
1. ผศ.ดร.มานิตา หาญพานิชเจริญ
2. รศ.ดร.อรุณศรี ปรีเปรม
3. รศ.ดร.เจนจิรา เรืองชยจตุพร
4. ผศ.ดร.ผดุงขวัญ จิตโรภาส
5. ผศ.ดร.เอกพล ลิ้มพงษา
6. ผศ.ดร.ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล
7. ศ.ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล
8. รศ.ดร.จอมใจ พีรพัฒนา
9. รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด
10. อ.ปฐมทรรศน์ ศรีสุข
11. ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี
12. ผศ.ดร.นภภัค ใจภักดี
13. รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ
14. อ.ดร.ดวงกมล เลียวกิตติกุล
สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา
1. ผศ.ดร.ธนิสร์ ปทุมานนท์
2. ผศ.ดร.นาฏศจี นวลแก้ว
3. รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล
4. ผศ.ดร.วริมา วงศ์พาณิชย์
5. รศ.ศุภชัย ติยวรนันท์
6. ผศ.ดร.ศรีสมพร ปรีเปรม
7. อ.ดร.เกียรติภูมิ พลตรี
8. รศ.ดร.ศักดา ดาดวง
9. ผศ.ดร.ปราโมทย์ มหคุณากร
10. ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน
11. ผศ.ดร.ประธาน ฦาชา
12. ผศ.ดร.ปิยะดา ส่งเสริมสกุล
13. รศ.ดร.ตรีเพชร กาญจนภูมิ
14. ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์
15. ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา
สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
1. ผศ.ดร.มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ
2. รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์
3. ผศ.ดร.อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา
4. ผศ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา
5. รศ.ดร.สุพล ลิมวัฒนานนท์
6. ผศ.รักษวร ใจสะอาด
7. ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนนามกุล
8. รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย
9. รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส
10. อ.ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์
11. ผศ.ดร.ทิพาพร กาญจนราช
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
1. ผศ.ดร.จุลรัตน์ คนศิลป์
2. รศ.สุณี เลิศสินอุดม
3. รศ.ดร.จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์
4. ผศ.ดร.เชิดชัย สุนทรภาส
5. รศ.ดร.วิวรรธน์ อัครวิเชียร
6. อ.ดร.หนึ่งฤทัย สุกใส
7. รศ.ดร.ยุพาพร ปรีชากุล
8. ผศ.ดร.วีรวรรณ อุชายภิชาติ
9. ผศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช
10. อ.ดร.ศิริลักษณ์ ใจซื่อ
11. อ.ดร.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์
12. ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม
13. อ.สุภิญญา ตันตาปกุล
14. รศ.ดร.นฤมล เจริญศิริพรกุล
15. ผศ.ดร.สมชาย สุริยะไกร
16. รศ.ดร.นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส
17. อ.สุธาร จันทะวงศ์
สำนักงานวิชาการ
1. อ.ดร.Jeffrey Roy Johns
2. รศ.ดร.อาภรณี ไชยาคำ
3. รศ.ดร.กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา
4. รศ.ดร.ฉันทนา อารมย์ดี
5. รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย
6. ศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย
7. อ.ดร.Glenn Neville Borlace
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน