แบบฟอร์มคณะเภสัชศาสตร์ มข.

  WORK FROM HOME
 • TH  แบบฟอร์มการขออนุญาตทำงานที่บ้าน WORK FROM HOME
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • TH  แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
  ข้อมูลสำหรับพนักงาน บุคลากร
 • TH  สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของพนักงานมหาวิทยาลัย
  แบบฟอร์มขอใช้ยานพาหนะคณะเภสัชศาสตร์
 • TH  แนวปฏิบัติการขอใช้รถยนต์ในราชการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • TH  ระเบียบการใช้รถ
 • TH NO FILES แบบขออนุมัติใช้รถยนต์ คณะเภสัชฯ มข. (ใน มข. และ ใน อ.เมือง ขอนแก่น)
 • TH NO FILES แบบขออนุมัติใช้รถยนต์ คณะเภสัชฯ มข. (นอก อ.เมือง และต่างจังหวัด)
 • TH NO FILES ใบขออนุญาตใช้รถ (เก๋ง ทะเบียน กอ 8612)
 • TH  แบบ ๑ ขอฯรถฯในมข.+อ.เมือง(ต้นฉบับ)
 • TH  แบบ ๒ ขอใช้รถฯนอกเขต อ.เมืองขก.+ไปตจว(ต้นฉบับ)
 • TH  แบบ ๓ ขอใช้รถเก๋งสวิฟฟ์
  แบบฟอร์มใบลา
 • TH  EN  แบบใบลาพักผ่อน
 • TH  EN  แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ
 • TH  EN  แบบใบขอยกเลิกใบลา
 • TH  แบบฟอร์มใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด
 • TH  ใบลาอุปสมบท
  แบบฟอร์มลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
 • TH  สัญญาพนักงานลาในประเทศ
 • TH  รายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม ณ ต่างประเทศ
 • TH  แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ
 • TH  แบบใบลา ไปศึกษา ฝึกอบรมฯ
 • TH  แบบขออนุญาตศึกษาต่อ
 • TH  บันทึกเสนอ
 • TH  บันทึกข้อความ รายงานตัวกลับ(กรณีในประเทศ)
 • TH  บันทึกข้อความ รายงานตัวกลับ(กรณีต่างประเทศ)
 • TH  โครงการศึกษา
 • TH  แบบฟอร์ม สัญญาข้าราชการ ลาศึกษาต่างประเทศ
  แบบฟอร์มบัตรประจำตัว
 • TH  แบบขอมีบัตรประจำตัว
 • TH  แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
  แบบฟอร์มเดินทางไปราชการ
 • TH  เดินทางไปราชการต่างประเทศ
 • TH  EN  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยไม่เบิกค่าใช้จ่าย
 • TH  แจ้งวันเริ่มหยุดราชการ
  แบบฟอร์มทางการเงิน พัสดุ
 • TH  แผนการยืมเงิน (กรณีต้องการใช้เงินก่อนวันจัดงาน)
 • TH  แบบฟอร์มสัญญายืมเงินหาวิทยาลัย
 • TH  แบบฟอร์มสัญญายืมเงินคณะฯ
 • TH  รายการพัสดุที่มีใว้ให้เบิกในคลังพัสดุ
 • TH  แบบฟอร์มใบเบิกหรือใบยืม
 • TH  ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 • TH  ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร แบบ 7223
  แบบฟอร์มทั่วไป
 • TH  หนังสือลาออกจากราชการของบุคลากร (ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 6/2555)
 • TH  EN  แบบคำขอหนังสือรับรอง
 • TH NO FILES แบบฟอร์มขอชำนาญการ
 • TH  เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
 • TH  ขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
 • TH  แบบคำขอรับสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ มข
 • TH  แบบใช้บริการหนังสือเวียน web
 • TH  แบบฟอร์มขอใช้บริการหนังสือเวียน
 • TH  แบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียน ห้องประชุม
 • TH  แบบคำร้องขอยืมเงิน เพื่อส่งเสริมการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์
 • TH  แบบฟอร์มหนังสือรับรองการศึกษาบุตร
 • TH  คำร้องขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต
 • TH  ตัวอย่างการพิมพ์ (4 in 1)
 • TH  แบบขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย มข (แบบ มข.ว.5)
 • TH  แบบขอเงินรางวัลตีพิมพ์จากกองทุนวิจัย คณะ (แบบ กวจ-1)
 • TH NO FILES แบบฟอร์มการขอข้อมูล/ถ่ายภาพห้องปฏิบัติการ
 • TH NO FILES แบบฟอร์มประเมินผู้เข้ารับบริการสปาผิวกายและนวด
 • TH NO FILES แบบฟอร์มขอรับการฝึกอบรม (กรณีพิเศษ)
  ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 6/2554 ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 • TH  แบบคำขอรับการกำหนดตำแหน่ง
 • TH  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
 • TH  แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
 • TH  แบบแสดงความประสงค์
 • TH  แบบประเมินองค์ประกอบ
 • TH  แบบประเมินค่างาน-ชำนาญงาน
 • TH  แบบประเมินค่างาน-ชำนาญการ
 • TH  แบบประเมินค่างาน-เชี่ยวชาญ
 • TH  หัวหน้างาน
 • TH  ประกาศ ก.บ.ม. 6/2554
  แบบสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน (ระบบประเมิน)
 • TH  คู่มือการประเมินสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2552
 • TH  เอกสารแสดงภาระงาน(Position Description) สำหรับบุคลากร (ระดับหัวหน้า)
 • TH  เอกสารแสดงภาระงาน(Position Description) สำหรับบุคลากรทั่วไป
 • TH  แฟ้มสะสมงาน(Portfolio)
 • TH  TORสนับสนุนขร-ลป
 • TH  TOR สนับสนุน-พนักงาน-ลูกจ้างฯ
  หลักเกณฑ์การคิดภาระงานและแบบกรอก สำหรับสายผู้สอน
 • TH  TOR สายผู้สอน 2552
 • TH  หลัก เกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ และแนวทางการติดตามภาระงานทางวิชาการ ของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • TH  หลักเกณฑ์การคิดภาระงานของบุคลากรสายผู้สอน (เริ่ม 1 ตุลาคม 2552)
 • TH  แบบประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ข้าราชการสายผู้สอน (แบบปรับปรุงใหม่ โดยเพิ่มช่องผู้ถูกประเมิน)
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
 • TH  ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 • TH  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ
 • TH  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ S1
 • TH  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ S2
  เกณฑ์สำหรับสายผู้สอน และสายสนับสนุน
 • TH  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ
 • TH  องค์ประกอบคุณภาพงานสอน
 • TH  เกณฑ์/ดัชนีชั้วัดการประเมินสมรรถนะการปฏิบติงาน
 • TH  เกณฑ์การคิดค่าน้ำหนักคะแนนปริมาณงาน_สายวิชาการ
 • TH  ประกาศคณะ 82/54 เรื่องหลักเกณฑ์การคิดภาระงานของบุคลากรสายผู้สอน พ.ศ. 2554
 • TH  ประกาศคณะ 38/55 เรื่องหลักเกณฑ์การคิดภาระงาน (เพิ่มเติม)
 • TH  ประกาศคณะ 50/55 เรื่องหลักเกณฑ์การคิดภาระงาน (เพิ่มเติม)
  ข้อตกลงเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
 • TH  แบบฟอร์ม ข้อตกลงเกี่ยวกับการมอบหมายงาน สายผู้สอน
 • TH  แบบฟอร์ม ข้อตกลงเกี่ยวกับการมอบหมายงาน สายสนับสนุน
  แบบฟอร์มสำหรับแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566
 • TH  66-1 แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการกิจกรรมที่บรรจุในแผน
 • TH  66-2 แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงิน
 • TH  66-3 แบบฟอร์มการเสนอขออนุมัติโครงการใหม่
 • TH  66-4 แบบฟอร์มเสนอโครงการ (กรณีขออนุมัติโครงการใหม่)
 • TH  66-5 แบบฟอร์มแบบเสนอกิจกรรม
 • TH  66-6 แบบฟอร์มการขออนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีจัดซื้อจัดจ้าง กรณีดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ)
 • TH  66-7 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนฯ
  งานซ่อมบำรุงและอาคาร
 • TH  แบบฟอร์มแจ้งข่าวสารด้านอาคารสถานที่
 • TH   แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม
  งานด้านการจัดการศึกษา
 • TH  ประกาศ คณะเรื่องแนวปฏิบัติส่งผลการเรียน
 • TH NO FILES EN NO FILES แบบนำส่งผลการรับรองเกรดระดับปริญญาตรี (word)
 • TH NO FILES EN NO FILES แบบนำส่งผลการรับรองเกรดระดับปริญญาตรี (PDF)
 • No filesNo files
 • ประกาศมข. เรื่อง การขอเปิดและปิดรายวิชา
 • TH  EN  แบบขอตรวจสอบระดับคะแนน
 • TH NO FILES EN NO FILES  แบบขอเพิ่มวิชาเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
 • TH NO FILES EN NO FILES ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวปฏิบัติกี่ยวกับการขออนุมัติเปิด-ปิดรายวิชา
 • TH NO FILES EN NO FILES แบบนำส่งผลการรับรองเกรดระดับบัณฑิตศึกษา (word)
 • TH NO FILES EN NO FILES แบบนำส่งผลการรับรองเกรดระดับบัณฑิตศึกษา (PDF)
 • TH NO FILES EN NO FILES ประกาศ มข.เรื่องการขอเปิดและปิดรายวิชา
 • TH NO FILES EN NO FILES แบบขออนุมัติจัดทำเอกสารคำสอน-ตำรา-หนังสือ (WORD)
 • TH NO FILES EN NO FILES แบบขออนุมัติจัดทำเอกสารคำสอน-ตำรา-หนังสือ (PDF)
  แบบฟอร์มการต่อสัญญาจ้างตาม ก.บ.ม 10/2555
 • TH  ก.บ.ม. 10-55
 • TH  ข้อกำหนดการจ้างประเภททั่วไป
 • TH  ข้อกำหนดการจ้างประเภทวิชาการ
 • TH  สัญญาค้ำประกัน
 • TH  สัญญาจ้างตาม ประกาศ ก.บ.ม 10-55
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ พิจารณาแต่งตั้งบุคลากร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
 • TH  สรุปสาระสำคัญของประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 2 – ฉบับที่ 10
 • TH  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งฯ (ฉบับที่9)
 • TH  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งฯ (ฉบับที่10)
 • TH  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ พ.ศ.2556
  แบบสำหรับบุคลากร สายวิชาการ (ระบบประเมิน)
 • TH  TOR วิชาการ

หมวดหมู่แบบฟอร์ม