แบบฟอร์มคณะเภสัชศาสตร์ มข.

  งานซ่อมบำรุงและอาคาร
 • TH  แบบฟอร์มแจ้งข่าวสารด้านอาคารสถานที่
 • TH  แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม 2562 (อัพเดท 20 มิ.ย.62)
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • TH  แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
  ข้อมูลสำหรับพนักงาน บุคลากร
 • TH  สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของพนักงานมหาวิทยาลัย
  แบบฟอร์มขอใช้ยานพาหนะคณะเภสัชศาสตร์
 • TH  แนวปฏิบัติการขอใช้รถยนต์ในราชการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • TH  ระเบียบการใช้รถ (อัพเดท 20 มิ.ย.62)
 • TH  แบบขออนุมัติใช้รถยนต์ คณะเภสัชฯ มข. (ใน มข. และ ใน อ.เมือง ขอนแก่น) Update 20 มิ.ย.62
 • TH  แบบขออนุมัติใช้รถยนต์ คณะเภสัชฯ มข. (นอก อ.เมือง และต่างจังหวัด) Update 20 มิ.ย.62
 • TH  ใบขออนุญาตใช้รถ (เก๋ง ทะเบียน กอ 8612) อัพเดท 20 มิ.ย.62
  แบบฟอร์มใบลา
 • TH  EN  แบบใบลาพักผ่อน
 • TH  EN  แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 • TH  EN  แบบใบขอยกเลิกใบลา
 • TH  EN  แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
 • TH  EN  แบบลาอุปสมบท
  แบบฟอร์มลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
 • TH  สัญญาพนักงานลาในประเทศ
 • TH  รายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม ณ ต่างประเทศ
 • TH  แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ
 • TH  แบบใบลา ไปศึกษา ฝึกอบรมฯ
 • TH  แบบขออนุญาตศึกษาต่อ
 • TH  บันทึกเสนอ
 • TH  บันทึกข้อความ รายงานตัวกลับ(กรณีในประเทศ)
 • TH  บันทึกข้อความ รายงานตัวกลับ(กรณีต่างประเทศ)
 • TH  โครงการศึกษา
 • TH  แบบฟอร์ม สัญญาข้าราชการ ลาศึกษาต่างประเทศ
  แบบฟอร์มบัตรประจำตัว
 • TH  แบบขอมีบัตรประจำตัว
 • TH  แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
  แบบฟอร์มเดินทางไปราชการ
 • TH  เดินทางไปราชการต่างประเทศ
 • TH  แจ้งวันเริ่มหยุดราชการ
 • TH  เดินทางไปราชการ ในประเทศ (แบบ กจ3)
 • TH  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยไม่เบิกค่าใช้จ่าย (แบบ กจ1)
  แบบฟอร์มทางการเงิน พัสดุ
 • TH  แผนการยืมเงิน (กรณีต้องการใช้เงินก่อนวันจัดงาน)
 • TH  แบบฟอร์มสัญญายืมเงินหาวิทยาลัย
 • TH  แบบฟอร์มสัญญายืมเงินคณะฯ
 • TH  รายการพัสดุที่มีใว้ให้เบิกในคลังพัสดุ
 • TH  แบบฟอร์มใบเบิกหรือใบยืม
 • TH  ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 • TH  ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร แบบ 7223
  แบบฟอร์มทั่วไป
 • TH  หนังสือลาออกจากราชการของบุคลากร (ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 6/2555)
 • TH  EN  แบบคำขอหนังสือรับรอง
 • TH  แบบฟอร์มขอชำนาญการ
 • TH  เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
 • TH  ขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
 • TH  แบบคำขอรับสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ มข
 • TH  แบบใช้บริการหนังสือเวียน web
 • TH  แบบฟอร์มขอใช้บริการหนังสือเวียน
 • TH  แบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียน ห้องประชุม
 • TH  แบบคำร้องขอยืมเงิน เพื่อส่งเสริมการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์
 • TH  แบบฟอร์มหนังสือรับรองการศึกษาบุตร
 • TH  คำร้องขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต
 • TH  ตัวอย่างการพิมพ์ (4 in 1)
 • TH  แบบขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย มข (แบบ มข.ว.5)
 • TH  แบบขอเงินรางวัลตีพิมพ์จากกองทุนวิจัย คณะ (แบบ กวจ-1)
 • TH  EN  แบบฟอร์มการขอข้อมูล/ถ่ายภาพห้องปฏิบัติการ
 • TH  EN  แบบฟอร์มประเมินผู้เข้ารับบริการสปาผิวกายและนวด
 • TH  EN  แบบฟอร์มขอรับการฝึกอบรม (กรณีพิเศษ)
  ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 6/2554 ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 • TH  แบบคำขอรับการกำหนดตำแหน่ง
 • TH  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
 • TH  แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
 • TH  แบบแสดงความประสงค์
 • TH  แบบประเมินองค์ประกอบ
 • TH  แบบประเมินค่างาน-ชำนาญงาน
 • TH  แบบประเมินค่างาน-ชำนาญการ
 • TH  แบบประเมินค่างาน-เชี่ยวชาญ
 • TH  หัวหน้างาน
 • TH  ประกาศ ก.บ.ม. 6/2554
  แบบสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน (ระบบประเมิน)
 • TH  คู่มือการประเมินสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2552
 • TH  เอกสารแสดงภาระงาน(Position Description) สำหรับบุคลากร (ระดับหัวหน้า)
 • TH  เอกสารแสดงภาระงาน(Position Description) สำหรับบุคลากรทั่วไป
 • TH  แฟ้มสะสมงาน(Portfolio)
  หลักเกณฑ์การคิดภาระงานและแบบกรอก สำหรับสายผู้สอน
 • TH  TOR สายผู้สอน 2552
 • TH  หลัก เกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ และแนวทางการติดตามภาระงานทางวิชาการ ของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • TH  หลักเกณฑ์การคิดภาระงานของบุคลากรสายผู้สอน (เริ่ม 1 ตุลาคม 2552)
 • TH  แบบประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ข้าราชการสายผู้สอน (แบบปรับปรุงใหม่ โดยเพิ่มช่องผู้ถูกประเมิน)
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
 • TH  ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 • TH  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ
 • TH  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ S1
 • TH  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ S2
  แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจำปี 2560
  แบบฟอร์มสำหรับแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561
  แบบฟอร์มสำหรับแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562
 • TH  แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี 2562
 • TH  62-1_บันทึกขออนุมัติจัดโครงการ-กิจกรรม 62 (update 16-01-62)
 • TH  62-2_บันทึกขออนุมัติใช้เงิน (update 16-01-62)
 • TH  62-3_บันทึกขออนุมัติจัดโครงการใหม่ (update 16-01-62)
 • TH  62-4_แบบฟอร์มแบบเสนอโครงการ 2562
 • TH  62-5_บันทึกขออนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง (update 16-01-62)
 • TH  62-6_แบบฟอร์มแบบเสนอกิจกรรม ประจำปี 2562
 • TH  62-7_แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ-กิจกรรม 2562
 • TH  62_ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ-กิจกรรม ประจำปี 2562
 • TH  62_คำชี้แจงรหัสโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 • TH  62_นโยบายการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2562
  แบบฟอร์ม สำหรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • TH  1.FORM-63.1_บันทึกขออนุมัติจัดโครงการ กิจกรรม
 • TH  2.FORM-63-2_บันทึกขออนุมัติใช้เงิน
 • TH  3.FORM-63-3_แบบเสนอขออนุมัติโครงการใหม่ 2563
 • TH  4.FORM-63-4-แบบเสนอโครงการ 2563
 • TH  5.FORM-63-5-แบบเสนอกิจกรรม 2563
 • TH  6.FORM-63-6_บันทึกขออนุมัติหลักการจัดซื้อ จัดจ้าง
 • TH  7.FORM-63-7_แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผน 2563
 • TH  8. นโยบาย ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัด 2563
  เกณฑ์สำหรับสายผู้สอน และสายสนับสนุน
 • TH  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ
 • TH  องค์ประกอบคุณภาพงานสอน
 • TH  เกณฑ์/ดัชนีชั้วัดการประเมินสมรรถนะการปฏิบติงาน
 • TH  เกณฑ์การคิดค่าน้ำหนักคะแนนปริมาณงาน_สายวิชาการ
 • TH  ประกาศคณะ 82/54 เรื่องหลักเกณฑ์การคิดภาระงานของบุคลากรสายผู้สอน พ.ศ. 2554
 • TH  ประกาศคณะ 38/55 เรื่องหลักเกณฑ์การคิดภาระงาน (เพิ่มเติม)
 • TH  ประกาศคณะ 50/55 เรื่องหลักเกณฑ์การคิดภาระงาน (เพิ่มเติม)
  ข้อตกลงเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
 • TH  แบบฟอร์ม ข้อตกลงเกี่ยวกับการมอบหมายงาน สายผู้สอน
 • TH  แบบฟอร์ม ข้อตกลงเกี่ยวกับการมอบหมายงาน สายสนับสนุน
  งานด้านการจัดการศึกษา
 • TH  ประกาศ คณะเรื่องแนวปฏิบัติส่งผลการเรียน
 • TH  EN  แบบนำส่งผลการรับรองเกรดระดับปริญญาตรี (word)
 • TH  EN  แบบนำส่งผลการรับรองเกรดระดับปริญญาตรี (PDF)
 • No filesNo files
 • ประกาศมข. เรื่อง การขอเปิดและปิดรายวิชา
 • TH  EN  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวปฏิบัติกี่ยวกับการขออนุมัติเปิด-ปิดรายวิชา
 • TH  EN  แบบนำส่งผลการรับรองเกรดระดับบัณฑิตศึกษา (word)
 • TH  EN  แบบนำส่งผลการรับรองเกรดระดับบัณฑิตศึกษา (PDF)
 • TH  EN  ประกาศ มข.เรื่องการขอเปิดและปิดรายวิชา
 • TH  EN  แบบขออนุมัติจัดทำเอกสารคำสอน-ตำรา-หนังสือ (WORD)
 • TH  EN  แบบขออนุมัติจัดทำเอกสารคำสอน-ตำรา-หนังสือ (PDF)
  แบบฟอร์มการต่อสัญญาจ้างตาม ก.บ.ม 10/2555
 • TH  ก.บ.ม. 10-55
 • TH  ข้อกำหนดการจ้างประเภททั่วไป
 • TH  ข้อกำหนดการจ้างประเภทวิชาการ
 • TH  สัญญาค้ำประกัน
 • TH  สัญญาจ้างตาม ประกาศ ก.บ.ม 10-55
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ พิจารณาแต่งตั้งบุคลากร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
 • TH  สรุปสาระสำคัญของประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 2 – ฉบับที่ 10
 • TH  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งฯ (ฉบับที่9)
 • TH  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งฯ (ฉบับที่10)
 • TH  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ พ.ศ.2556
  แบบฟอร์มสารบรรณ
 • TH  หนังสือภายนอก คณะฯ
 • TH  บันทึกข้อความ คณะฯ

หมวดหมู่แบบฟอร์ม

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน