หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ วิเทศสัมพันธ์ ] คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมระดับนานาชาติ ณ ประเทศกัมพูชา


  วันที่ประกาศ 2022-12-21 อ่าน 147 ครั้ง

อาจารย์ และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ทั้งระดับปริญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรการบรรยายพิเศษ และเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th Pharmaceutical Research Conferrence 2022  ณ พนมเปญ ประเทศกัมพูชา  ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2565  ดังนี้

รศ.ดร.ทิพาพร กาญจนราช, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
ได้รับเชิญให้เป็น Keynote speaker  หัวข้อ “Promoting Research in the Medical Sector” Sesamolin and Sesamol"

รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร, สาขาวิชาเภสัชเคมี ได้รับเชิญให้เป็น Invited speaker  หัวข้อ “The Evolution of Pharmaceutical Sciences Research in Pharmaceutical Laboratories” (Online)

นางสาวปิยมาภรณ์ อุตรนคร, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ นำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentations) หัวข้อ “Knowledge of Light Run Exercisers about Resistant Starch and Their Interest in Resistant Starch Food Product” โดยมี  รศ.ดร. ทิพาพร กาญจนราช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ ผศ.ดร. ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผลงานได้รับรางวัล Best Oral Presentation

นางเชิญพร นาวานุเคราะห์, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ นำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentations) หัวข้อ “Attitudes of Drugstore Customers Towards Sugar Substitute Sweeteners” โดยมี  รศ.ดร. ทิพาพร กาญจนราช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลงานได้รับรางวัล Best Oral Presentation

นางสาวพันธิตรา ภู่คำมี, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentations) โดยมี  รศ.ดร. ทิพาพร กาญจนราช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวจรุงจิต พิสิฐพรปิติกุล, นายเอกลักษณ์ หัตถนิรันดร์ และ นายรณกร ค้าขาย, นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 นำเสนอผลงาน Poster Presentations หัวข้อ “Opinions of pharmacists on model media used to promote the intention of consumer high-calcium diet for drugstore visitors: a case study of Khon Kaen University drugstore”  โดยมี  ผศ.ดร.รักษวร ใจสะอาด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลงานได้รับรางวัล Best poster presentation

Oral Presentation

นางสาวสุนารี ชาจันทึก, นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 นำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentations) หัวข้อ “A Scoping Review of the Theory of Planned Behavior in Health-Related behavior”

นางสาวสุภิลลดา โยคิน, นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 นำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentations) หัวข้อ “Application of Behavioral Theories in Research into Consumer’s Health Behaviors, A Scoping Review” โดยมี  รศ.ดร. ทิพาพร กาญจนราช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

.

ข่าว/ ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

  ข่าว/ภาพ : ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ วิเทศสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน