หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่บทความวิจัย ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ


  วันที่ประกาศ 2023-01-09 อ่าน 55 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอแสดงความยินดี กับ
อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์
ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ดังนี้

.

.

1. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอแสดงความยินดี
กับ อ.ดร.ธราพงษ์ ศรีสงคราม และ รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเคมี 
ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อวารสาร International Journal of Molecular Sciences ในระดับ Q1

บทความวิจัย "Drug Repurposing against KRAS Mutant G12C: A Machine Learning, Molecular Docking, and Molecular Dynamics Study"

.

.
2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอแสดงความยินดี
กับ รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเคมี 
ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อวารสาร International Journal of Biological Macromolecules ในระดับ Q1

บทความวิจัย " Controllability, antiproliferative activity, Ag+ release, and flow behavior of silver nanoparticles deposited onto cellulose nanocrystals"

.

.
3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอแสดงความยินดี
กับ ผศ.ดร.ธนิสร์ ปทุมานนท์ ผศ.ดร.ประธาน ฦาชา และ รศ.ศุภชัย ติยวรนันท์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา
ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ   
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)

บทความวิจัย " การศึกษาทางมหภาค จุลภาค และ HPLC chromatogram ของเครื่องยาที่เรียกว่า เจตพังคี"

.
 

  ข่าว/ภาพ : นางสาวเบญจพรรณ ชุติธนธีระกุล

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน