หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่บทความวิจัย ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ


  วันที่ประกาศ 2023-01-24 อ่าน 33 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอแสดงความยินดี กับ
อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์
ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ดังนี้

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดี
กับ รศ.ดร.นาฏศจี นวลแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา
และ รศ.ดร.สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเคมี

ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อวารสาร Pharmaceuticals ในระดับ Q1

บทความวิจัย " The Potential of Purple Waxy Corn Cob (Zea mays L.) Extract Loaded-Sericin Hydrogel for Anti-Hyperpigmentation, UV Protection and Anti-Aging Properties as Topical Product Applications "

.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอแสดงความยินดี
กับ อ.ดร.พีระ ทับบุญ ศ.ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล รศ.ดร.นภภัค ใจภักดี 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
และ ผศ.ดร.ศรัญญา ตันติยาสวสัดิกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา 

ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อวารสาร  Pharmaceutics ในระดับ Q1

บทความวิจัย " Formulation and In Vitro Evaluation of Mucoadhesive Sustained Release Gels of Phytoestrogen Diarylheptanoids from Curcuma comosa for Vaginal Delivery"

 

.

.

  ข่าว/ภาพ : ประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน