หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] รับสมัคร นศภ. เข้าร่วมโครงการฝึกงานต่างประเทศ ประจำปี 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


  วันที่ประกาศ 2017-10-24

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัคร นศภ. เข้าร่วมโครงการฝึกงานต่างประเทศ ประจำปี 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1.เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาที่ใช้สำเร็จการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายไม่ต่ำกว่า 2.00
2.มีความพร้อมในการที่จะเดินทางไปฝึกปฏิบัติวิชาชีพหรือศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนด
3.เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งด้านการพูด และการเขียน ผู้ที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ IELTS หรือ TOEFL หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่เทียบเท่าในเกณฑ์ดี 
4.สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสมทบ นอกเหนือจากที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การสนับสนุน เช่น ค่าประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือเดินทางและวีซ่า และอื่นๆ

ดาวน์โหลดเอกสาร :

1. ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ฉบับที่ 57/2559 
2. รายการเอกสารที่ต้องส่ง (check list)
3. ใบสมัคร Application Form
4. หนังสือขออนุญาตผู้ครอง

** ก่อนส่งใบสมัครและเอกสารนักศึกษาจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลที่     https://goo.gl/uuNFJx
** กำหนดสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ส่งใบสมัครและสอบถามเพิ่มได้ที่:
คุณศิริจรรยา แก้วสารภูมิ งานวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานการพัฒนา สำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
ชั้น 1 อาคาร 2 โทร. 043-202378 ต่อ 48316 E-mail: sirika@kku.ac.th ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดได้ที่  http://pharm.kku.ac.th

สมัครภายใน 31 ตุลาคม 2560 นี้เท่านั้น

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่มสิม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน