หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชฯ เสริมทักษะสู่ความเป็นเลิศด้านการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา


  วันที่ประกาศ 2016-07-08 อ่าน 1053 ครั้ง

        ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  ดาดวง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาองค์กร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะสู่ความเป็นเลิศด้านการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ - Excellence in English Presentation Skills” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษอันเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดร.สุพล ลิมวัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และรักษาการคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

       โดยภายในงานมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ และ Dr.Glenn Neville Borlace อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร เป็นวิทยากรผู้มอบทักษะและความรู้แก่คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา โดยใช้การแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ตามความสนใจของผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย Group A: Academic Presentation Workshop และ Group B: Business Presentation Workshop และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่สนใจ ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย อาคาร 3 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์

  ข่าว/ภาพ : กัณฐาภรณ์ วุฒิงาม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]