หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชฯ มข. จัดกิจกรรมพัฒนาวิธีคิดตามวิถีพุทธแก่นักศึกษาประจำปี พ.ศ. 2559


  วันที่ประกาศ 2016-07-11 อ่าน 827 ครั้ง

     วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนานักศึกษาร่วมกับฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์  นำโดย ผศ.ดร.ผดุงขวัญ จิตโรภาส รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม “อบรมคุณธรรมโดยการพัฒนาจิตผ่านการคิดแยบคาย สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ” ณ ห้องประดับ  คชรัตน์ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก แม่ชี รศ.ดร.ไพเราะ  ทิพย์ทัศน์ อาจารย์ผู้สอนและวิทยากรจากสำนักอาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา บรรยายและฝึกทักษะการคิดแยบคาย “วิถีพุทธ-วิถีโลกาภิวัตน์ ตามหลักการคิดแบบแยบคาย “โยนิโสมนสิการ” และการบรรยาย “ชีวิตที่สมดุลต้องบริหารทั้งมูลค่าและคุณค่า” นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งกลุ่มกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรม “น้ำ : อุปกรณ์สร้างอารยธรรม” และ กิจกรรม “เพิ่มคุณค่าชีวิต ควรทำอย่างไร” ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาเล่าเรียนและการดำเนินชีวิตของนักศึกษา  โดยภายในงาน มีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 60 คน

  ข่าว/ภาพ : กัณฐาภรณ์ วุฒิงาม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]