หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ] การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 3-4/2562 เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล


  วันที่ประกาศ 2018-09-21

** ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โปรดนำเครื่องคอมพิวเตอร์ (Note Book) มาด้วย **

รหัส CCPE: 1005-2-000-045-11-2561 ได้ประมาณ 24 หน่วย

** หนังสือเชิญประชุมสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด ชื่อเภสัชกร และเสนอตามระบบของหน่วยงานต่อไป

*** หากประสงค์จะเก็บหน่วยกิตสะสมเพื่อจะศึกษาต่อในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เป็นวิชาบังคับของหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเภสัชกรรม/สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้ง ภาค 1 และ ภาค 2

ข้อมูลสถานที่ โรงแรม การเดินทาง

• แผนที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Google Maps) LINK: https://goo.gl/maps/zqyJuLNqYy22
 ข้อมูลโรงแรม U-INN https://www.agoda.com/th-th/u-inn-hotel-khon-kaen/ (ที่พักใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ข้อมูลโรงแรม The Charm Boutique Resort https://goo.gl/QfwNex และแผนที่ (Google Maps) https://goo.gl/maps/iRTjtg3Zsiq
• ข้อมูลรถบัสโดยสาร ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ไม่มีค่าบริการhttp://kst.kku.ac.th/

  ข่าว/ภาพ : เตชิต ชื่นประทุมทอง

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน