หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เภสัช มข. จัดประชุมการพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมฯ


  วันที่ประกาศ 2020-02-27 อ่าน 147 ครั้ง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่องตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบุคลากร เพื่อสนับสนุน National Service Plan Policy หัอข้อ “Professional Practice Seminar Series” Theme “Best Practice in Oncology Pharmacy”  ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องโซมิน่า โรงแรมโซเทล ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุภัสร์ สุบงกช ประธานจัดการประชุมฯ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กับชมรมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (ประเทศไทย) หรือ Asia Pacific Oncology Pharmacy Thailand Society (APOPS) เพื่อ  โดยการรวมตัวกันของกลุ่มเภสัชกรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทั้งในด้านการผสมยาเคมีบำบัดหรือการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย  โดยมีการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ และหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นอย่างต่อเนื่องในช่วยทศวรรศที่ผ่านมา ด้วยพันธกิจที่จะมุ่งเน้นให้เห็นความสำคัญของเภสัชกรในทีมสหสาขาวิชาชีพโดยอาศัยการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง 


  
การประชุมวิชาการนี้จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มเภสัชกรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทั้งในด้านการผสมยาเคมีบำบัดหรือการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย และเคยผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเภสัชกรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในโรงพยาบาล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้รวม 52 คน (จากเภสัชกรที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปี 2563 เสร็จสิ้นแล้ว 15 รุ่น จำนวน 156 คนทั่วประเทศ) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมสาขาโรคมะเร็ง และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มีความสนใจเข้าปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในระดับประกาศนียบัตรสำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยเตรียมผสมยาเคมีบำบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อให้เกิดผลการรักษาที่ดี และลดค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากปัญหาจากการใช้ยา ส่งเสริมให้เภสัชกรมีบทบาทในการการป้องกันโรคมะเร็ง เช่น การรณรงค์เลิกบุหรี่ การให้ความรู้เรื่องโภชนาการกับการป้องกันโรคมะเร็ง สามารถจัดทำมาตรฐานของการจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บ การเตรียมผสม และการทำลายยาเคมีบำบัดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง พัฒนามาตรฐานด้านการบริบาลผู้ป่วยมะเร็งโดยอาศัยแนวทางปฏิบัติที่มีการยอมรับและมีข้อมูลจากการศึกษาทางคลินิกยืนยันได้ เป็นต้น 


   
และในช่วงบ่ายของวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีกิจกรรมเยี่ยมชมศึกษาดูงาน Academic Clinical Research Office (ACRO) ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก และหอผู้ป่วยมะเร็ง 5จ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นห้องสมุดที่เน้นการบริการแบบ 24 ชั่วโมง และมีบริการด้านโปรแกรมค้นข้อมูลยาไว้ให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา เภสัชกรที่สนใจ เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าข้อมูลยาด้านโรคมะเร็ง และเพื่อการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมทั้งในระดับโรงพยาบาล หน่วยงาน และเภสัชกรในอนาคตต่อไป


 

  ข่าว/ภาพ : คุณอาทิตย์ วงษ์พระจันทร์ ภารกิจสนับสนุนการวิจัยและประชุมวิชาการ

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน