หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ขอเชิญ นศ. ปี 4 และคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม การเลือกกลุ่มวิชาที่สนใจศึกษาเป็นพิเศษ 2561


  วันที่ประกาศ 2019-01-08

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมให้ข้อมูล ประกอบการเลือกสาขาที่สนใจศึกษาเป็นพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาในชั้นปีที่ 4 โดยตามแผนการเรียนจะต้องเลือกเรียนวิชาในกลุ่มวิชาที่สนใจเป็นพิเศษจำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในชั้นปีที่ 5 ซึ่งในการเลือกกลุ่มสาขาวิชาที่สนใจเป็นพิเศษของนักศึกษานั้น  ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา มีกำหนดจัดกิจกรรมให้ข้อมูลประกอบการเลือกฯ ในวันอาทิตย์ที่  13 มกราคม 2562 เวลา 08.45 น.- 15.40 น. ณ ห้อง 2316 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์  ก่อนส่งใบแสดงความจำนงภายในวันที่ 30 มกราคม 2562 ดังนี้

กิจกรรม “การอภิปรายประสบการณ์และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับสายงาน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้นักศึกษาได้รับฟังประสบการณ์ตรงจากเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในด้านวิชาชีพด้านต่างๆ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการเลือกกลุ่มวิชาเรียน  และ “การชี้แจงและแนะนำนักศึกษาในการเลือกกลุ่มวิชาที่สนใจศึกษาเป็นพิเศษ” โดย นักศึกษาเภสัชศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขา 

 

 

  ข่าว/ภาพ : ภัททิกา วงศ์สกุล

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน