หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการถ่ายทอดและติดตามการดำเนินการโครงการ 2562


  วันที่ประกาศ 2019-01-08

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการถ่ายทอดและติดตามการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 1) ในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 - 8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ สำหรับฝ่าย/สาขาวิชา/กลุ่มงาน/หน่วยงานในสังกัดคณะเภสัชศาสตร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะเภสัชศาสตร์มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ และมีการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 แล้วนั้น 

โดยการดำเนินการตามพันธกิจหลัก 5 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงด้านวิชาชีพและวิจัย และเพิ่มสัดส่วนบัณฑิตศึกษาที่เน้นความเชี่ยวชาญการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ด้านการวิจัย ส่งเสริมและสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำใช้ประโยชน์ แก้ปัญหา และพัฒนาสังคม โดยคณะฯ มุ่งความเป็นผู้นำด้านการวิจัยทางเภสัชศาสตร์เพื่อชี้นำการพัฒนาสังคม ด้านการบริการวิชาการ โดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและวิจัย เพื่อบริการวิชาการแก่สังคมและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และบริการวิชาการกับสังคม ด้านการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาสมุนไพร และด้านการบริการจัดการองค์กรเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีธรรมาภิบาล สามารถบริหารจัดการทรัพยากรให้มีการสร้างรายได้เพื่อการพึ่งตนเองด้านงบประมาณมากขึ้น และกิจกรรมดังกล่าวยังมีขึ้นเพื่อ การติดตามผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และรับฟังข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ อีกด้วย

.

  ข่าว/ภาพ : กัณฐาภรณ์ / หน่วยไอที

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน