หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชฯ และเทศบาลนครขอนแก่น จัดอบรม “การรณรงค์การเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารอย่างเหมาะสม”


  วันที่ประกาศ 2016-07-21 อ่าน 867 ครั้ง

        เมื่อวันที่  8  กรกฎาคม  2559 เวลา 9.00  คณะกรรมการนวัตกรรมเภสัชศาสตร์เพื่อบริการสังคม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น และชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดขอนแก่น จัดอบรม  “การรณรงค์การเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารอย่างเหมาะสม”  เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดขอนแก่น มีความรู้และเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารอย่างเหมาะสม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย รองศาสตราจารย์ ประธานคณะกรรมการนวัตกรรมเภสัชศาสตร์เพื่อบริการสังคมฯ  กล่าวรายงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ดาดวง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาองค์กรให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  จากนั้น นายจุลนพ  ทองโสภิต  รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบนโยบาย “การรณรงค์ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และสุขาภิบาลอาหาร” แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ร่วมโครงการ

       ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความเป็นพิษและอันตรายของภาชนะที่สัมผัสอาหาร” และหัวข้อ “รู้จักผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในท้องตลาด และวิธีการเลือกเพื่อใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม”   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา  ในช่วงบ่ายเป็นการประชุมกลุ่มย่อย   โดย  รศ. ดร.ฉันทนา อารมย์ดี, รศ. ดร.สุภาวดี ดาวดี, รศ. ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย, ผศ. ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา และ เภสัชกรณัฐพงษ์  ขันธรักษ์ เป็นวิทยากร

        จากนั้นเป็นการประชุมระดมสมองเพื่อหาแนวทางการติดตามผลการรณรงค์ลดละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคโดย ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 2) เทศบาลนครขอนแก่น 3) ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น 4) สมาชิกผู้ประกอบการร้านอาหารขอนแก่น โดย รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย เป็นผู้ดำเนินรายการ ผลจากการประชุม ผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดขอนแก่นต่างให้ความร่วมมืองดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารร้อน อาหารมัน หรืออาหารที่มีแอลกอฮอล์ โดยเลือกใช้ภาชนะทดแทนเช่น กล่องชานอ้อย กล่องไบโอชานอ้อย กล่องมันสำปะหลัง กล่องพลาสติก (Polypropylene หรือ PP) 

 

 

  ข่าว/ภาพ : กัณฐาภรณ์ วุฒิงาม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]