หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ] กำหนดการ และกิจกรรม การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล)


  วันที่ประกาศ 2019-05-07

** ได้รับ CCPE ประมาณ 59.25 หน่วย (รหัส: 1005-2-000-003-04-2562 และ 1005-2-000-004-06-2562)

** สำหรับหนังสือเชิญประชุม สามารถดาวน์โหลด และพิมพ์ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด ชื่อเภสัชกร และพิมพ์หนังสือเชิญประชุม เสนอตามระบบของหน่วยงานต่อไป

หมายเหตุ
    1) ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านควรเตรียม Notebook หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้การสืบค้นข้อมูล จัดทำโครงร่างการวิจัย  และนำเสนอการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการจัดการเภสัชกรรมของหน่วยงานตนเอง
    2) ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านต้องส่งเค้าโครงร่างการวิจัย (ตามรูปแบบด้านล่าง) จำนวน 3-5 หน้าให้กับ ผศ.ดร.ภญ.กรแก้ว จันทะภาษา ที่ email: korcha@kku.ac.th ภายในวันที่ 28 เม.ย. 2562 เพื่อนำไปจัดอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการ โดย ผศ.ดร.ภญ.กรแก้ว  จันทะภาษา จะแจ้ง email และเบอร์โทรศัพท์มือถือของอาจารย์ที่ปรึกษาให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบภายใน วันที่  30 เม.ย. 2562

รายละเอียดของโครงร่างการวิจัย
1) หลักการและเหตุผล
2) วัตถุประสงค์
3) ระเบียบวิธีการวิจัย ได้แก่  รูปแบบการวิจัย  กรอบแนวคิด  ตัวแปร  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  ระยะเวลาในการดำเนินการ
4) เอกสารอ้างอิง
****************************************

  ข่าว/ภาพ : อาทิตย์ วงษ์พระจันทร์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน