หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ประกาศรับสมัครคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยน JASSO Program 2019 (รับสมัครวันนี้ – 13 มีค 62)


  วันที่ประกาศ 2019-02-28

รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น  Student Exchange Program 2019

School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น  (JASSO Program 2019)

 

- ประกาศคณะเภสัชศาสตร์

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   Application Forms for JASSO Program2019

 

๑. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร

๑.๑  เป็นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ของวิชาที่ใช้สำเร็จการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายไม่ต่ำกว่า ๓.๑๐

๑.๒  มีความพร้อมในการที่จะเดินทางไปฝึกประสบการณ์หรือศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Kyushu University กำหนด

๑.๓  มีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC มากกว่า ๖๐๐ คะแนน หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ และเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งด้านการพูดและการเขียน

๑.๔  สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสมทบ นอกเหนือจากทุนที่ได้รับจาก Japan Student Services Organization (JASSO)  อาทิเช่น ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ไป-กลับ) ค่าประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ        หนังสือเดินทางและวีซ่า และอื่นๆ        

.  ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

          ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะต้องเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ Faculty of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๒ (ไม่เกิน ๙๐ วัน )

๓.  รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ

๓.๑ ฝึกปฏิบัติที่ห้องปฏิบัติการ

๓.๒ เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมด้านเภสัชศาสตร์

๓.๓ เยี่ยมชม GreenPharma Research Center for System Drug Discovery

๓.๔ เยี่ยมชมและฝึกปฏิบัติและศึกษาเรียนรู้ทางด้าน Herb Garden, Botanical Garden Biomedical Experiment

๓.๕ เยี่ยมชมโรงพยาบาล Kyushu University Hospital

๓.๖ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวัฒนธรรม

๓.๗ เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ Kyushu University กำหนด

๔. เงินทุนสนับสนุน
         
Japan Student Services Organization (JASSO) สนับสนุนเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน จำนวน ๘๐,๐๐๐ เยน/เดือน จำนวน ๓ เดือน รวม ๒๔๐,๐๐๐ เยนต่อคน รับจำนวน ๓ คน ทั้งนี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ไป-กลับ)

๕. เอกสารประกอบการสมัคร

๕.๑ ใบสมัคร จำนวน ๑ ชุด

๕.๒ สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน ๑ ชุด

๕.๓ สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด (พร้อมนำต้นฉบับมาแสดงในวันยื่นเอกสาร)

๕.๔ ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด

๕.๕ แบบประวัติ (Curriculum Vitae) ภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด

๕.๖ สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน ๑ ชุด

๖. กำหนดการรับสมัคร/ ขั้นตอนการสมัคร

การดำเนินการ

กำหนดการ

  • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ

ตั้งแต่วันนี้ – ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

  • สอบสัมภาษณ์

วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนไปแลกเปลี่ยน

วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2562  ได้ที่ 
คุณศิริจรรยา แก้วสารภูมิ
กลุ่มงานการพัฒนา (งานด้านการต่างประเทศ)
สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 1
คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
โทร 043-202378 ต่อ 45316 อีเมล์
sirika@kku.ac.th

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่นสิม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน