หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2563


  วันที่ประกาศ 2020-08-03 อ่าน 110 ครั้ง

             เมื่อวันที่ 18 และ 19 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบ social distancing โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  ดาดวง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาร จันทะวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา ดร.ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์, กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่แห่งรั้วเขียวมะกอก ณ อาคาร 1 และ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองนักศึกษา นักศึกษาใหม่กับคณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ สร้างความเข้าใจในการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ให้กับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่คณะเภสัชศาสตร์และทำสัญญาการเป็นนักศึกษาฯ

           การจัดกิจกรรม มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ก้าวแรกสู่ชีวิตนักศึกษา และวิชาชีพเภสัชกรรม" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ การบรรยายพิเศษ เรื่อง "ภาพรวมหลักสูตร การวางแผนการลงทะเบียนเรียน  จบการศึกษาภายในกำหนดต้องทำอย่างไร บทบาทผู้ปกครองต่อการเรียนในวิชาชีพเภสัชกรรม" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  ดาดวง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาร จันทะวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา และการบรรยายพิเศษ เรื่อง "โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา” โดย ดร.ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ และนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติชั้นปีที่ 5-6  และได้รับเกียรติจาก เภสัชกรสุโรจน์  แพงมา นายกสมาคมศิษย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ เพื่อแสดงถึงบทบาทและความผูกพันของศิษย์เก่าที่มีต่อคณะเภสัชศาสตร์ ในฐานะรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ทั้งนี้ เมื่อเสร็จกิจกรรมการบรรยายพิเศษ        คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ณ อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมวันนัดพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้คณะเภสัชศาสตร์มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ อันจะช่วยให้นักศึกษาได้รับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

ภาพกิจกรรมวันที่ 18 กรกฎาคม 2563

            

 

ภาพกิจกรรมวันที่ 19 กรกฎาคม 2563

                       

  ข่าว/ภาพ : นรางคณา ฮอหรินทร์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน