หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มข. ร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


  วันที่ประกาศ 2016-07-26 อ่าน 819 ครั้ง

        เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย และคณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำโดย นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย และคณะผู้บริหารกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ ห้องประชุมกรมหลวงวงศาธิราชสนิท ชั้น ๕ อาคารสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย  

      การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ หน่วยงานทั้งสองฝ่ายมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการบริหารจัดการงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร และการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย สนับสนุน ส่งเสริมเกื้อกูล และแลกเปลี่ยน ทั้งด้านทรัพยากร วิทยาการ ข้อคิดเห็น ประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย

      โดยที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะเป็นแกนหลักในการดำเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิก โดยศึกษาและติดตามประสิทธิผลและความปลอดภัยของผู้ป่วยหลังจากได้รับการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์จากตำรับยาแผนไทยและองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นแกนหลักในการดำเนินการวิจัยก่อนคลินิก (Pre-Clinic) เช่น ทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา(Pharmacological activities)พิษวิทยา (Toxicology) การประเมินความปลอดภัย(Safety Evaluation) และการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (Formulations) จากตำรับยาไทยและองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

ข่าว/ฐาปนีย์  

  ข่าว/ภาพ : กัณฐาภรณ์ วุฒิงาม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]