หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เภสัชจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบการทำงาน และพัฒนากระบวนงานของบุคลากร โดยใช้หลักการ KAIZEN


  วันที่ประกาศ 2020-09-22 อ่าน 94 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบการทำงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ และพัฒนากระบวนงานของบุคลากร โดยใช้หลักการ KAIZEN คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2563 ณ ห้อง Grand Pavillion โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และบรรยายพิเศษ  และได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย  บัววัฒน์   วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  บรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย Lean and Kaizen”

โดยช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานโดยใช้หลักการ KAIZEN จากงาน/ภารกิจที่ส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน 5 ผลงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนากระบวนงานของบุคลากร พัฒนาความรู้ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งเป็นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านความรู้และประสบการณ์การทำงาน   และมีบุคลากรเข้าร่วมรับฟังกว่า 70 คน
ผลการพิจารณาการนำเสนอผลงานจากคณะกรรมการตัดสิน ดังนี้ 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  ดาดวง         รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาองค์กร
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร  กาญจนราช         รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ
3) รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล  ลิมวัฒนานนท์        รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ
4) อาจารย์ ดร.ศรัญญา  ตันติยาสวัสดิกุล        ผู้ช่วยคณบดีด้านยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ
5) นายบุญคงศิลป์  วานมนตรี            ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์
6) รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร  ปรีชากุล        หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รักษวร  ใจสะอาจ        หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร

ผลงานที่ได้รับรางวัล  ประกอบด้วย

.


รางวัลชนะเลิศ : Online Laboratory Operation 
โดย บุคลากรสังกัดงานการจัดการห้องปฏิบัติการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : IJPS online delivery report of citation 
โดย นายอาทิตย์ วงษ์พระจันทร์ ภารกิจสนับสนุนการวิจัยและการประชุมวิชาการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  :  PS KKU Online Monitoring Action Plan
โดย น.ส.พัชรินทร์ โคตรทัศน์  งานการจัดการพัฒนา
 

รางวัลชมเชย 2 รางวัล 


การจัดการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์
โดย น.ส.ภัททิกา  วงศ์สกุล, น.ส.นรางคณา ฮอหรินทร์ งานการจัดการศึกษาและจัดการทั่วไป

Electronic Stock - delivery and Report
โดย นางวรรธนา แพงเพ็ง งานการจัดการทรัพย์สิน

.

ภาพบรรยากาศการสัมมนา

.

  ข่าว/ภาพ : คุณบุศยศรี ศรีบุศยกุล / ภารกิจปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน