หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชฯ มข. ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลฯ


  วันที่ประกาศ 2021-02-17 อ่าน 154 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลฯ  4 ท่าน ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กนกวรรณ  จารุกำจร ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 4 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเภสัชศาสตร์  ท่านได้ทำหน้าที่อาจารย์สอนที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมาจวบจนปัจจุบัน  ได้ทำหน้าที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมให้ได้รับมาตรฐานในระดับสากล ทั้งยังได้ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ให้มีความรู้ ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของสภาวิชาชีพ อีกทั้งยังได้รับผิดชอบหน้าที่อื่นนอกจากภาระการสอน เช่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะกรรมการจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  หัวหน้ากลุ่มวิจัยฤทธิ์ทางยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จนได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับเหรียญเงิน ปี 2555 และระดับเหรียญทอง ปี 2559 และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นอื่น ๆ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

2. เภสัชกรเผ่าพงศ์  เหลืองรัตนา ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 14 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 ปัจจุบันเปิดร้านยาคุณภาพ พรชัยเภสัช จังหวัดขอนแก่น เป็นคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 7  เป็นคณะกรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย และเป็นประธานชมรมเภสัชกรชุมชนร้อยแก่นสารสินธุ์

3. เภสัชกรอาทิตย์  พันเดช  ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 17 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 โดยมีผลงานเด่นในการขับเคลื่อนด้าน Digital Transformation ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จนได้เป็นหน่วยงานนำร่องด้านการพัฒนาดิจิทัลภาครัฐ และได้รับรางวัลต่างๆ

4. เภสัชกรกิตติศักดิ์  ไท้ทอง ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 13 ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2564 โดยมีผลงานเด่นในการผลักดันสนับสนุนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน และ กัญชาทางการแพทย์

.

 

  ข่าว/ภาพ : นรางคณา ฮอหรินทร์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน