หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เภสัช มข. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างและพัฒนางานวิจัยและนักวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากร และการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย


  วันที่ประกาศ 2019-10-01

วันนี้ ( 26 กันยายน 2562 ) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือกและ มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างและพัฒนางานวิจัยและนักวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากร และการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย โดยนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษารักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

กรมการแพทย์แผนไทยฯจับมือ ม.ขอนแก่น เตรียมปั้นงานวิจัยครบวงจร  
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

การลงนามข้อตกลงดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกและมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยคณะเภสัชศาสตร์ (รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma Research Institute, CARI) และสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (Academic Clinical Research Office, ACRO) คณะแพทยศาสตร์ ทั้งในการศึกษาวิจัยก่อนคลินิกและทางคลินิก โดยพัฒนาข้อเสนอหรือโครงการวิจัยร่วมกันให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาศูนย์วิจัยทางคลินิก จัดการข้อมูล (Data management) จัดการความรู้  ( knowledge management) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายนักวิจัย และเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกัน  

ความร่วมมือดังกล่าวที่ได้วิจัยร่วมกันก่อนหน้านี้ ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาไทยในการรักษาโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันผิดปกติจากศิลาจารึกวัดโพธิ์ การศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลของตำรับยาปลูกไฟธาตุในมารดาที่ให้นมบุตร เพื่ อใช้ เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน ฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยาเพิ่มเติมจากบัญชี ยาหลักแห่งชาติ และหลักฐานสนับสนุนความปลอดภัยของการใช้ยา การศึกษาและพัฒนาตำรับยาเบญจอำมฤตย์ เพื่อยืนยันประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาเบญจอำมฤตย์  และนำข้อมูลการวิจัยที่ได้ไปขยายผลประกอบการศึกษาวิจัยทางคลินิกในระยะต่อไป อันจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นยาและผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็งตับของประเทศ จากความร่วมมือผ่านการศึกษาในโครงการดังกล่าวข้างต้นทำให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและมหาวิ ทยาลัยขอนแก่น จึงดำเนินการลงนามความร่วมมือต่อเนื่อง ในการสร้างและพั ฒนางานวิจัยให้ครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง สร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร และการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถนำการศึกษาวิจัยต่างๆ  มาใช้ อ้างอิงในระบบบริการสุขภาพได้ต่อไป 

 

  ข่าว/ภาพ : ข่าว : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ภาพ : ธนันชนัย อุ่นสิม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน