หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ] โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่อง ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและเพื่อสนับสนุน การเทียบโอนการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นที่ไม่ได้รับรองโดยสภาเภสัชกรรม หัวข้อ “Professional Practice Seminar Series” Theme “Best Practice in Oncology Pharmacy”


  วันที่ประกาศ 2022-01-11 อ่าน 1024 ครั้ง

สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific Oncology Pharmacy Association (APOPA)  โดยความร่วมมือกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลงทะเบียน

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน

ลงชื่อเข้าระบบ  (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว)

โครงการประชุม

กำหนดการประชุม  (NEW)

หนังสือเชิญประชุม

รหัสกิจกรรม: 1005-2-000-012-03-2565 ผู้ร่วมประชุมจะได้หน่วยกิตที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 12 หน่วยกิต

---------

  ข่าว/ภาพ : เตชิต ชื่นประทุมทอง

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน