หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เภสัช มข. จัดงานชื่นชมยินดีและมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565


  วันที่ประกาศ 2022-09-22 อ่าน 66 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานชื่นชมยินดีและมุทิตาจิต ประจำปี 2565  งานเกษียณอายุราชการ "เกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน" เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดีที่บุคลากรที่ได้ปฏิบัติราชการมานาน และเป็นการแสดงความขอบคุณ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ที่ปฏิบัติราชการอยู่ ซึ่งในปี 2565 นี้ มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 11 ท่าน  โดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมเป็นเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมมอบโล่ และของที่ระลึก โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น   ณ ห้องประชุม 2316  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายนาม ผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ
รศ.ดร.จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์
ผศ.ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์
นายสินไชย เงินคุณด้วง
นางเกษราภรณ์ ธรรมดา
นางอัจฉราวัลย์ มณีศรี
นางอัมพร คำอินทร์
นายประดิษฐ์ เพียรักษา
น.ส.ฐาปนีย์ สีหราช
นางไพเราะ หลักโคตร
นายสังครีบ เพลียสุพรม

.

จากนั้นเป็นการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  

บุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี ณ กันยายน 2565  จำนวน 29 ท่าน

ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รศ.ดร.สุภัสร์  สุบงกช
รศ.ดร.อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา
ผศ.ดร.มณีรัตน์  รัตนามหัทธนะ
ผศ.ดร.ดวงกมล  เลียวกิตติกุล
ผศ.ดร.ผดุงขวัญ  จิตโรภาส
นางกุลธิดา  รักศิลป์
นายชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์

ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 12 ท่าน ดังนี้

รศ.ดร.นภภัค  ใจภักดี
รศ.ดร.ตรีเพชร  กาญจนภูมิ
ผศ.ดร.นรินทร์  จันทร์ศรี
ผศ.ดร.ธนิสร์  ปทุมานนท์
ผศ.ดร.เด่นพงศ์  พัฒนเศรษฐานนท์
ผศ.ดร.สมชาย  สุริยะไกร
ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย  สุกใส
ผศ.ดร.เกียรติภูมิ  พลตรี
ผศ.ดร.ปิยะดา  ส่งเสริมสกุล
ผศ.ดร.อรวรรณ  มนทกานติรัตน์
นางรัชยาพร  อโนราช
นายเศรษญ์  บุญจวง


ปี พ.ศ. 2565 จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

รศ.ดร.วีรวรรณ  อุชายภิชาติ
รศ.ดร.เยาวเรศ  ชูลิขิต
รศ.ดร.ทิพาพร  กาญจนราช
ผศ.ดร.รักษวร  ใจสะอาด
ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ใจซื่อ
ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ  โตภาคงาม
ผศ.ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์
รศ.ศุภชัย  ติยวรนันท์
ผศ.ดร.ประธาน ฦๅชา
นางลิลณี  พันธ์เพ็ง

.


.

โล่ประกาศเกียรติคุณ ที่ได้เสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ ในการบริหารและพัฒนาองค์กรในหน้าที่  แด่คณะผู้บริหารที่นำโดย  รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  

โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ที่ได้เสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ ในการบริหารและพัฒนาองค์ในหน้าที่ รองคณบดี  ได้แก่  

รศ.ดร.ทิพาพร กาญจนราช ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ วาระการดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2561-2565
รศ.ดร.สุพล ลิมวัฒนานนท์ ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ วาระการดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2557-2564
รศ.ดร.ศักดา ดาดวง ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาองค์กร วาระการดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2558-2561 และ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา วาระการดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2561-2565


โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ที่ได้เสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ ในการบริหารและพัฒนาองค์กรในหน้าที่ ผู้ช่วยคณบดี  ได้แก่

ผศ.ดร.ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล  ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วาระการดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2557-2561 และ ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ วาระการดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2561-2565
ผศ.สุธาร จันทะวงศ์  ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา วาระการดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2561-2565
ผศ.ดร.ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล ผู้ช่วยคณบดีด้านยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ  วาระการดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2561-2565


โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ที่ได้เสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ ในการบริหารและพัฒนาองค์กรในหน้าที่ หัวหน้าสาขา  ได้แก่ 

รศ.ดร.ยุพาพร ปรีชากุล  หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก วาระการดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2563-2567
ผศ.ดร.รักษวร ใจสะอาด หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร วาระการดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2563-2567 
ผศ.ดร.ปราโมทย์ มหคุณากร  หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา  วาระการดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2563-2567
ผศ.ดร.ผดุงขวัญ จิตโรภาส  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  วาระการดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2563-2567
ศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร  หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชเคมี   วาระการดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2563-2567


โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติงานดีเยี่ยม ประจำปี 2565

รศ.ดร.ทิพาพร กาญจนราช 
ผศ.ดร.ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล
นางกุลธิดา รักศิลป์

.

.

  ข่าว/ภาพ : ข่าว ธนันชนัย อุ่นสิม ภาพ : เตชิต ชื่นปทุมทอง - ปัฐกรณ์ พระรักษา

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน